Odpri menu

Moderna arhivistika 2019, 2 (1)

Arhivi in varstvo osebnih podatkov

Petra ISKRA
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija

Izzivi implementacije GDPR v TV-dokumentaciji RTV Slovenija
Challenges of GDPR Implementation in RTV Slovenija TV Documentation
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 1-11)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/MUDW9259


Aleksander LAVRENČIČ
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija

Zaščita osebnih in drugih občutljivih podatkov v avdiovizualnih arhivih med zakonskimi zaporami in etičnimi ovirami ali preprekami
Protection of Personal and other Sensitive Data in Audio-Visual Archives during Legal Blockades and Ethical Barriers or Obstacles
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 12-26)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/RVYY1927


Rok OMAHEN
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija

Dostop do arhivskega gradiva TV Slovenija v luči novih evropskih pravil
Accessing Archival Material of TV Slovenija According to the New European Rules
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 27-44)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/PLTO3054


Boštjan ŠPEHONJA
Unistar LC, Ljubljana, Slovenija
Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIĆ, dr. Milka PUNGARTNIK
Mariborski vodovod, j. p., Maribor, Slovenija

So osebni in poslovni podatki varni na pametnih telefonih?
Is Personal and Bussiness Data Safe on Smartphones?
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 45-56)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/EOJS2222


mag. Marko POTOKAR
Fakulteta za informacijske študije, Novo mesto, Slovenija
Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIĆ, dr. Milka PUNGARTNIK
Mariborski vodovod, j. p., Maribor, Slovenija

Splošna uredba o varstvu podatkov in uporaba videonadzora za varovanje kritične infrastrukture
General Data Protection Regulation and Use of Video Surveillance to Protect Critical Infrastructure
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 57-66)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/DYTF4809


Branka MOLNAR, Antonia Knežević
CERP, Center za restrukturiranje in prodajo, Zagreb, Hrvaška

Implementacija GDPR v CERP - primer dobre prakse na Hrvaškem
Implementation of GDPR in the Center for Restructuring and Sales - Best Practice Case
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 67-78)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/WNJF6216


dr. Vlatka LEMIĆ
Vseučilišče v Zagrebu, Hrvaška

Access to Archives and ICARUS Digital Platforms: Data Protection in Theory and Practice
Dostop do arhivskega gradiva in digitalne platforme ICARUS - zaščita podatkov v teoriji in praksi
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 79-95)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/MHIA5391


Dunja MUŠIČ
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija

Uporaba in dostop do digitaliziranega arhivskega gradiva na primeru Zgodovinskega arhiva Ljubljana: arhivsko gradivo v digitalnem svetu
Access and Use of Digitized Archival Material in the Case of the Historical Archives Ljubljana - Archival Material in the Digital World
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 96-105)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/VHTI6924


mag. Mirjana BOGOSAVLJEVIĆ
Arhiv Srbije, Beograd, Srbija

Protection of Personal Data in Documents: Application of the Law on Personal Data Protection in Serbia and Abroad
Varstvo osebnih podatkov: implementacija Zakona o osebnih podatkih v Srbiji in po svetu
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 106-115)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/GHKV7413


Elma DERVIŠBEGOVIĆ
Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Collision between Legal Regulations on the Protection of Personal Data and Legal Regulations on Archival Work
Kolizija med pravnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov in predpisov o arhivskem delu
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 116-120)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/UHBQ9234


dr. Izet ŠABOTIĆ
Filozofska fakulteta Tuzla, Bosna in Hercegovina

The Influence of Special Legal Regulations on the Degree of Protection and Use of Archival Material of Personal and Secret Provenience - the Bosnian-Herzegovinian experience
Vpliv posebnih zakonodajnih aktov na stanje varstva in uporabe arhivskega gradiva zasebne provenience - izkušnje Bosne in Hercegovine
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 121-129)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/QTCL9948


Džemila ČEKIĆ
Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina 
Alen ŠARČEVIĆ
Kantonalno tožilstvo Kantona Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Availability and Use of Sensitive Personal Data: Fonds of the Cantonal Prosecutor's Office of the Canton of Sarajevo - Case Study from the Historical Archives Sarajevo
Dostopnost in uporaba občutljivih osebnih podatkov: fond Kantonalno tožilstvo Kantona Sarajevo - študija primera iz Zgodovinskega arhiva Sarajevo
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 130-137)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/ERHH3094


Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER
Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Personal Data in Archives and their Use: Fonds Population census in Sarajevo in 1910 - Case Study from the Sarajevo Historical Archives
Osebni podatki v arhivskem gradivu in njihova uporaba: Arhivski fond "Popis prebivalstva v Sarajevu leta 1910" - študija primera Zgodovinskega arhiva Sarajevo
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 138-149)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/AKLM3714


mag. Marijana TODOROVIĆ BILIĆ, Saša ĐUKIĆ
Arhiv Republike Srbske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Accreditation/licensing of Supply Service Providers - Experiences of the Archives of the Republic of Srpska
Akreditacija ponudnikov storitev - izkušnje Arhiva Republike Srbske
(Moderna arhivistika 2019, 2 (1), str/pp. 150-155)

https://doi.org/10.54356/MA/2019/BINC4170