Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 427-437

Prša Anja
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Pregled razvoja vrednotenja dokumentarnega gradiva v slovenskem prostoru
Development of Records Appraisal in Slovenian Area
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 427-437)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ZFMH4164

Izvleček:
Z vrednotenjem dokumentarnega gradiva s pomočjo zakonskih meril arhivisti določajo arhivsko gradivo. Namen prispevka je podati historični pregled razvoja procesa vrednotenja arhivskega gradiva v slovenskem prostoru in sprejemanja zakonske podlage, ki je za ta proces potrebna. Predstavljeno je vrednotenje arhivskega gradiva od začetkov izvajanja tega procesa do danes, ko je vrednotenje zakonsko utemeljeno. S komparativno metodo je prikazan razvoj pristopov k vrednotenju v primerjavi s tujino.

Ključne besede:
arhivsko gradivo, vrednotenje, pregled vrednotenja, arhivska zakonodaja


Abstract:
Development of Records Appraisal in Slovenian Area
With the help of legal criteria archivists appraise records. The purpose of this paper is to provide a historical overview of the development of the appraisal process in Slovenia and the adoption of the legal basis necessary for this process. The historical overview of the appraisal process is presented, from the very beginning of the implementation of this process until today, when it has legal basis. The comparative method shows the development of approaches to appraisal in comparison with the international environment.

Key words:
archival records, appraisal, appraisal overview, archival legislation