Odpri menu

Moderna arhivistika 2023, 6 (1)

Andreja KOZJEK
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Slovenija / National and University Library, Ljubljana, Slovenia

Priprava in digitalizacija inkunabul za projekt INCUNABULA SLOVENICA
Preparation and Digitization of Incunabula for the INCUNABULA SLOVENICA Project
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 1–16)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/LIDF8016


Sonja GALINA
State Archives in Zagreb, Croatia / Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška

TRANSCRIBATHON ZAGREB 2022 – EXPERIENCES AND RESULTS
Transcribathon Zagreb 2022 – izkušnje in rezultati
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 17–29)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/QXMQ6397


Jan COTIČ, Ivančica SABADIN
Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija / Regional Archives Koper, Slovenia

Operativna uporabnost orodij za prepoznavanje z roko napisanega besedila na podlagi analize razpoznanih vsebin
Operational Usefullness of Handwritten Text Recognition Tools
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 30–44)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/JXVT8129


Igor FILIPIČ
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija / Archdiocesan Archives Maribor, Slovenia

UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA NA SPLETU: IZKUŠNJE IN PERSPEKTIVE UPORABE DIGITALIZIRANIH MATIČNIH KNJIG
Use of Archival Records Online: Experiences and Perspectives on the Use of Digitised Register Books
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 45–57)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/CIJH6141  


Mateja Jeraj, Matevž Košir
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenia / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

POMEN OBJAVE VIROV S POUDARKOM NA POLPRETEKLI ZGODOVINI
The Importance of Publishing Sources with an Emphasis on Recent History
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 58–70)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/OXML4342


Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenia / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia; Alma Mater Europaea, Maribor, Slovenia

Januš JERONČIČ
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Slovenija / Regional Archives in Nova Gorica, Slovenia

Urban JENSTERLE
IGEA d. o. o., Brezovica pri Ljubljani, Slovenija

SISTEM e-ARH.si: PREVZEM IN PRIKAZ ARHIVSKIH PROSTORSKIH PODATKOV V DIGITALNI OBLIKI
e-ARH.si System: Acquisition and Display of Archival Spatial Data in Digital Form
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 71–89)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/XKHE6459


Borut JURCA
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenia / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Postopki digitizacije analognega filmskega traku
Process of Analogue Film Tape Digitization
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 90–100)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/XBTP2895 


Anja PROPS
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenia / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Konserviranje in restavriranje scenarija za film »Na svoji zemlji«
Conservation and Restoration of the Screenplay „Na svoji zemlji“
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 101–112)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/HOQB2450  


Maja NIKOLOVA
UNIHUB Belgrade, Serbia / UNIHUB Beograd, Srbija

REFUGEE CHILDREN IN SERBIA DURING THE SECOND WORLD WAR
Begunski otroci v Srbiji med drugo svetovno vojno
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 113–125)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/PRHD9093   


Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ, Željka KRIŽE
Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War, Zagreb, Croatia / Hrvaški spominski dokumentacijski center domovinske vojne, Zagreb, Hrvaška

Archival Records Related to Cultural Heritage in the Croatian Memorial Documentation Center of the Homeland War
Arhivsko gradivo v Hrvaškem spominskem in dokumentacijskem centru domovinske vojne, ki je povezano s kulturno dediščino
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 126–135)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/YWAQ7370


Marijana TODOROVIĆ BILIĆ
Archives of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina / Arhiv Republike Srbske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Selection and Disposal of Records
Odbiranje in uničenje dokumentarnega gradiva
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 136–141)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/QZTZ3952 


Domagoj ČIČKO
State Archives in Zagreb, Croatia / Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška

Intellectual and Physical Management of Files on Archival Holdings of Fonds and Collections in the State Archives in Zagreb
Vsebinska in fizična urejenost dosjejev arhivskih fondov in zbirk Državnega arhiva v Zagrebu
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 142–148)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/IUXZ7579  


Jasmin JAJČEVIĆ
Archives of the Tuzla Canton, Tuzla, Bosnia and Herzegovina / Arhiv tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina

E-MAIL - ELECTRONIC ARCHIVAL RECORD (importance, availability, security and protection)
Elektronska pošta – elektronski arhivski zapis (pomen, dostopnost, varnost in zaščita)
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 149–162)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/OQIP7557


Saša ĐUKIĆ
Archives of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina / Arhiv Republike Srbske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Using AI Image Upscaler  in Archives
Uporaba orodja AI Image Upscaler v arhivih
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 163–168)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/PPOK6690


Jasna POŽGAN
State Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia / Državni arhiv za Medžimurje, Štrigova, Hrvaška

Ivana POSEDI
State Archives in Varaždin, Croatia 7 Državni arhiv v Varaždinu, Varaždin, Hrvaška

PROCESSING OF SMALLER ARCHIVAL FONDS: PRACTICES AND CHALLENGES
Obdelava manjših arhivskih fondov - praksa in izzivi
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 169–174)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/IYHZ7566


Arian RAJH
Faculty of Humanities and Social Sciences, University in Zagreb, Croatia / Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška

APPRAISAL OF POTENTIAL DIGITAL ARCHIVAL CONTENT
Vrednotenje potencialnih digitalnih arhivskih vsebin
(Moderna arhivistika 2023, 6 (1), str./pp. 175–184)

https://doi.org/10.54356/MA/2023/QKBU2085