Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 486-493

Schlenker Dieter, Ph. D. 
Historical Archives of the European Union, Florence, Italy / Zgodovinski arhiv Europske unije, Firence, Italija 
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

In the Service of People: Ethics of access and the European Union historical archives
V službi ljudi: Etika dostopa do arhivskega gradiva Evropske unije
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 486-493)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ENLB5539

Abstract:
In 1996, the International Council on Archives adopted a Code of Ethics for Archivists. Article 6 of the Code calls for the widest possible access to archives and impartial services to all users as guiding prerogatives for archives. Coupled with the ICA’s Principles of Access to Archives, the role of archivists in providing access to archives has been well defined internationally.
This paper analyses the international ethical frame for access outlined by the International Council on Archives and confronts its prerogatives with the access rules and practice at the Historical Archives of the European Union (HAEU). The HAEU operates in a transnational context with multilingual holdings and a broad geographic user scope, coupled with the need for digital access to finding aids and archival material.

Key words:
Access, ethics, transnational archives, role of archivists


Izvleček:
V službi ljudi – etika dostopa do arhivskega gradiva in Zgodovinski arhiv Evropske unije
Leta 1996 je Mednarodni arhivski svet (MAS) sprejel Kodeks etike za arhiviste. Šesti člen kodeksa nalaga arhivom zahtevo po naširšem dostopu do gradiva in nepristransko nudenje storitev vsem uporabnikom. Če upoštevamo še MAS-ova Načela dostopa do arhivskega gradiva, lahko rečemo, da je vloga arhivista pri dostopu do arhivskega gradiva tudi mednarodno dobro opredeljena.
Prispevek analizira mednarodni etični okvir glede dostopanja do arhivskega gradiva, kot ga je zastavil Mednarodni arhivski svet, in primerja njegove zahteve s pravili dostopa in prakso Zgodovinskega arhiva Evropske unije. Ta deluje v nadnacionalnem kontekstu in hrani večjezično gradivo, njegovi uporabniki pa prihajajo z mnogih geografskih območij, kar povečuje potrebo po digitalnem dostopu do iskalnih pripomočkov in arhivskega gradiva.  

Ključne besede:
dostop, etika, nadnacionalni arhivi, vloga arhivista