Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 476-485

mag. Sadek Mitja
Zgodovinski arhiv Ljubljana / Historical Archives Ljubljana, Slovenia
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Kodeks arhivske etike
Code of Archival Ethics
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 476-485)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SFAD6074

Izvleček:
Prispevek obravnava kodeks etike, ki ga je sprejela generalna skupščina Mednarodnega arhivskega sveta na svojem 13. zasedanju 6. septembra 1996 v Pekingu. Avtor izhaja iz angleškega izvirnika, opozarja na določene probleme slovenskega prevoda, povzema njegova bistvena načela ter poda razmislek o ustreznosti kodeksa kot deontološkega besedila. Prispevek opozarja na nekaj terminoloških in vsebinskih problemov slovenskega prevoda kodeksa etike ter ugotavlja ustreznost in aktualnost besedila v smislu deontološkega besedila.

Ključne besede:
Kodeks arhivske etike, arhivska deontologija, izzivi moderne arhivistike


Abstract:
Code of Archival Ethics
The article deals with the Code of ethics, which was adopted by the General Assembly of the International council on archives in its XIIth session in Beijing on September 6, 1996. The author analyses the original text in English, points out certain problems regarding Slovenian translation, summarizes its principles and considers the Code as an adequate deontological text. The article points out some terminological and substantial problems of the translation of the Code into Slovenian language and identifies the relevance and topicality of the text in terms of deontology.

Key words:
Code of archival ethics, archival deontology, challenges of modern archival science