Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 462-466

Popovici Bogdan Florin, Ph. D.
Romanian State Archives, Brasov, Romania / Romunski državni arhiv, Oddelek v Brasovu, Romunija
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Some Considerations On The Archival Storage In Digital Preservation of Records
Razmišljanja o arhiviranju pri digitalni hrambi zapisov
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 462-466)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/IZAE9112

Abstract:
Starting from the assumption that the carrier is no longer an intrinsic part of digital record (though still a necessary presence for the record to exist), the paper seeks to critically examine the role of storage in digital preservation of records. Is the carrier/storage area a topic of concern for archivists or it is rather a topic for IT professionals? Is longevity of carrier an important archival topic? Is the size of storage an important pre-requisite for a digital preservation system? The examination of these questions will consider both theoretical approaches and personal experiences of the author.

Key words:
digital preservation, storage system, digital medium

Izvleček:
Razmišljanja o arhivski hrambi pri digitalnem varovanju zapisov
Začenši s stališča, da medij ni več bistven del digitalnega zapisa (čeprav še vedno obvezen za obstoj zapisa), želi prispevek kritično raziskati vlogo hrambe pri digitalnem varovanju zapisov. Ali je medij/hramba še stvar obravnave za arhiviste ali spada k strokovnjakom informacijske tehnologije? Ali je trajnost medija pomembna arhivska tema? Ali je kapaciteta hrambe pomemben predpogoj za sistem digitalnega varovanja? Raziskovanje teh vprašanje bo zavzelo tako teoretične pristope kot tudi avtorjeve izkušnje.

Ključne besede:
Digitalna hramba, sistem hrambe, digitalni medij