Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 418-426

dr. Melik Jelka
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva, etika in pravo
Protection of Documents and Archives, Ethics and Law
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 418-426)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ZEWW9456

Izvleček:
Namen prispevka je opredeliti pojme etika, etični kodeks ter pravo in pravna ureditev, predstaviti povezavo med njimi na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva ter poudariti pomen njihovega oblikovanja v Republiki Sloveniji.

Ključne besede:
etika, etični kodeks, pravo, zakon, pravni predpis, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, dokumentolog (records manager), arhivist


Abstract:
Protection of Documents and Archives, Ethics and Law
The purpose of this paper is to define the concept of ethics, code of ethics and also law and legal regulations; to present the connection between them in the field of protection of documentary and archival records and to emphasize the importance of their formation in the Republic of Slovenia.

Key words:
ethics, code of ethics, law, legal regulation, protection of documentary and archival material, activity of protection of documentary and archival material, record manager, archivist