Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 397-406

Lanščak Iva Lana
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Z zakonom o arhivih določen dostop do arhivskega gradiva na Madžarskem
Access to Archival Records in Hungary According to the Archives Act
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 397-406)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/CFPS7164

Izvleček:
Namen prispevka je prikazati možnosti dostopa do arhivskega gradiva, ki ga hranijo arhivi na Madžarskem. Dostop do arhivskega gradiva je urejen z Zakonom o javnih listinah, javnih arhivih in varstvu zasebnega gradiva, ki je stopil v veljavo leta 1995. Pri pisanju prispevka se je avtorica osredotočala na prebiranje zakonov s področja arhivistike, ki veljajo na Madžarskem in ki urejajo dostop do arhivskega gradiva. Iz prispevka izvemo, kakšni so roki dostopnosti arhivskega gradiva, ki ga hranijo arhivi na Madžarskem, v katerih primerih je gradivo nedostopno in kakšne zahteve morajo biti izpolnjene na podlagi zakona o arhivih, da se lahko dostopa do arhivskega gradiva.

Ključne besede:
Temeljni zakon, Madžarski nacionalni arhiv, Arhivski zakon 1995, madžarska zakonodaja, dostop


Abstract:
Access to Archival Records in Hungary According to the Archives Act
The purpose of the article is to present the possibilities to access archival records kept by archives in Hungary. Access to archival records is regulated by the Archives Act, which entered into force in 1995. By writing this article the author focused on reading the laws in the field of archiving that apply in Hungary and are regulating the access to archival records. The research shows when users may access archival records, kept by public archives in Hungary, in which cases there is no access to archival records and which requirements need to be met in order to access archival records according to the Archives Act.

Key words:
fundamental law, National archives of Hungary, Archives Act 1995, Hungarian legislation, access