Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 369-385

Milošević Vladimir
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Koncept pedagoškega dela v arhivih
The Concept of Educational Work in Archives
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 369-385)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/KWPJ3787

Izvleček:
Namen tega prispevka je preučiti pedagoško ponudbo slovenske javne arhivske mreže s ciljem oblikovanja predloga arhivskega informacijskega izobraževanja za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa. Prav tako bomo opredelili arhiv kot sodobno izobraževalno okolje in preučili pedagoško vrednost arhivskega gradiva.

Ključne besede:
izobraževalna dejavnost arhiva, arhivska pedagogika, izobraževalni potencial arhiva, načrt za arhivsko informacijsko izobraževanje


Abstract:
The Concept of Educational Work in Archives
The purpose of this paper is to examine the pedagogical offer of the Slovenian public archives network with the aim of designing a concept for archival education for participants in the educational process. We will also define the archive as a modern educational environment and examine the pedagogical value of archival materials.

Key words:
educational activity of archives, archival pedagogy, educational potential of archives, syllabus for archival education