Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 346-360

Dornik Boštjan
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija / RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Vrednotenje elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva v televizijskem okolju
Appraisal of Electronic Records and Archival Material in Television Environment
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 346-360)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/MJYZ8910

Izvleček:
Vrednotenje televizijskega dokumentarnega in arhivskega gradiva je prvi korak pri elektronskem arhiviranju televizijskega gradiva, ki ga prevzame televizijski arhiv RTV Slovenija. V raziskavi želimo prikazati, kako potekata vrednotenje in priprava elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva za predajo v televizijski arhiv ter opredeliti vsebinsko in predvsem tehnično vrednotenje televizijskega gradiva kot neločljiva segmenta v procesu elektronskega arhiviranja. Opredelili bomo televizijske sisteme in najpogostejše napake v e-zapisih, ki vplivajo na proces elektronskega arhiviranja in posledično na  implementacijo posameznih segmentov tehničnega vrednotenja v televizijskem okolju.

Ključne besede:
vsebinsko vrednotenje, produkcijsko tehnično vrednotenje, televizijski arhiv, televizijski sistemi, posebnosti elektronskega arhiviranja


Abstract:
Appraisal of Electronic Records and Archival Material in Television Environment
The appraisal of television records and archive material is the first step in the electronic archiving of television material, which will be acquisition by the Television Archive of RTV Slovenia. The aim of the research is to show how the appraisal and preparation of electronic records and archive material for acquisition to the television archive is carried out and to define the content and, above all, technical appraisal of television material as an inseparable segment in the process of electronic archiving. We will identify the television systems and the most common errors in electronic records that affect the process of electronic archiving and consequently the implementation of each segment of technical appraisal in the television environment.

Keywords:
content appraisal, production appraisal, television archive, television systems, peculiarities of electronic archiving.