Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 337-345

Orosová Martina, Ph. D.
Monument Archives Bratislava, Slovakia / Spomeniški arhiv Bratislava, Slovaška

The Journey of the Monument Archives to the User Friendly Archives
Slovaški spomeniški arhiv na poti do uporabnikom prijaznega arhiva
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 337–345)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SESX3717

Abstract:
In the article, the author presents one of the Slovak specialized public archives - the Monument Archives or the Archives of the Monuments Board of the Slovak Republic. Fonds and collections of the archives began to be created in 1919 in the Documentation Department, which in 1992 received the status of a specialized archives. At the end of the 1970s, the automation of document descriptions began. The first databases of archival collections were created. It was possible to migrate the structured data into a new archival information system that corresponds to international archival standards. The system is currently being modernized as part of the PAMIS project. The Monument Archives is the best archives in Slovakia, especially in providing services to the public and digitizing archival documents.

Key words:
specialized archives, monuments preservation, archival information system, Slovakia

Izvleček:
Slovaški spomeniški arhiv na poti do uporabnikom prijaznega arhiva

Avtorica v prispevku predstavlja slovaški specializirani javni arhiv – Spomeniški arhiv ali Arhiv spomeniškega odbora Republike Slovaške. Oblikovanje fondov in zbirk arhiva se je začelo v letu 1919 v Oddelku za dokumentacijo, ki je leta 1992 pridobil status specializiranega arhiva. Koncem sedemdesetih let 20. stoletja se je pričelo avtomatiziranje popisovanja. Ustvarjene so bile prve podatkovne zbirke, ki jih je bilo mogoče migrirati v nov arhivski informacijski sistem, skladen z mednarodnim arhivskim standardom. Sistem je trenutno v fazi modernizacije kot del projekta PAMIS. Spomeniški arhiv je najboljši arhiv na Slovaškem, predvsem kar se tiče nudenja storitev javnosti in digitalizacije arhivskih dokumentov.

Ključne besede:
specializirani arhiv, hramba spomenikov, arhivski informacijski sistem, Slovaška