Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2)

dr. Hajtnik Tatjana, Krivec Klavdija
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Pretvorniki in validatorji – programska orodja za pretvarjanje gradiva v formate za dolgoročno hrambo in validacijo teh pretvorb
Converters and Validators: Software Tools for Converting to Formats for Long-term Digital Preservation and Validation
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 190–228)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ORPM2519


Prša Anja
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Analiza meril vrednotenja arhivskega gradiva
Analysis of Records Appraisal Criteria
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 229–247)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/HEZN8919


dr. Požgan Jasna 
National Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia / Državni arhiv za Medžimurje, Štrigova, Hrvaška

Posedi Ivana
National Archives in Varaždin, Varaždin, Croatia / Državni arhiv v Varaždinu, Varaždin, Hrvaška

Sources for the Study of the History of Construction in Međimurje and Koprivnička Podravina
Viri za raziskovanje zgodovine gradbeništva v Medžimurju in Koprivniški Podravini
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 248–266)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/XZPW2893


Nikolova Maja, Ph. D. 
UNIHUB, Belgrade, Serbia / UNIHUB, Beograd, Srbija

Archival Records as a Source for Studying the History of Education - NUMERUS CLAUSUS 1940 and its Consequences
Arhivsko gradivo kot vir za raziskavo zgodovine izobraževanja – numerus clausus leta 1940 in njegove posledice
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 267–279)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/THQY2958


Agnieszka Laskowska
Cieszyn Library,  Cieszyn, Poland / Knjižnica Cieszyn, Cieszyn, Poljska

Hajewski Tomasz, Ph. D. 
State Archives in Katowice, Branch Office in Cieszyn, Poland / Oddelek Državnega arhiva Katowice v Cieszyu, Cieszyn, Poljska 

Common Goal, Different Methods: Processing and Digitization of the Cieszyn Written Heritage
Skupni cilj in različne metode – popisovanje in digitalizacija zgodovinskih dokumentov Knjižnice Cieszyn in Oddelka Državnega arhiva Katovice v Cieszynu
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 280–287)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/GJQS7719b


Galina Sonja
States Archives in Zagreb, Zagreb, Croatia / Državni arhiv v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška

Project Enrich Europeana + and the States Archives in Zagreb : Transcribathon Event
Projekt Enrich Europeana+ in Državni arhiv v Zagrebu : dogodek Transcribathon
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 288–298)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/VGLG3975


Borovnjak Đurđija
Archives of Yugoslavia, Belgrade, Serbia / Arhiv Jugoslavije, Beograd, Srbija

How to Digitize and Permanently Preserve Planning Documentation: The Collection of Plans of the Architectural Department of the Ministry of Construction of the Kingdom of Yugoslavia (Preconditions, Priorities, Criteria, Primary and Final Goals and New Technologies)
Kako digitalizirati in trajno ohraniti projektno dokumentacijo: Zbirka načrtov arhitekturnega oddelka Ministrstva za gradnje Kraljevine Jugoslavije (predpogoji, prioritete, kriteriji, osnovni in končni cilji ter nove tehnologije)
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 299–314)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/VLEE5908


Barunčić Pletikosić Julija, Ph. D., Križe Željka, Ph. D.
Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War, Zageb, Croatia / Hrvaški spominski dokumentacijski center Domovinske vojne, Zagreb, Hrvaška

Educational Activities of the Croatian Memorial Documentation Centre of the Homeland War
Izobraževalna dejavnost Hrvaškega spominskega dokumentacijskega centra domovinske vojne
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 315–325)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/QUAL7323


Zupanič Katja
Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovenija / Historical Archives in Ptuj, Slovenia

Poplavljen arhiv Mestne občine Ptuj ob naravni ujmi julija 2019 ali Kako smo uspešno rešili pisno kulturno dediščino mesta Ptuj iz 90. let 20 stoletja
Flooded Archives of the Municipality of Ptuj During a Natural Disaster in July 2019 or "How we Successfully Rescued the Written Cultural Heritage of the Town of Ptuj from the 1990s"
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 326–336)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/RWIU6800


Orosová Martina, Ph. D.
Monument Archives Bratislava, Slovakia / Spomeniški arhiv Bratislava, Slovaška

The Journey of the Monument Archives to the User Friendly Archives
Slovaški spomeniški arhiv na poti do uporabnikom prijaznega arhiva
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 337–345)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SESX3717


Dornik Boštjan
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija / RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Vrednotenje elektronskega dokumentarnega in arhivskega gradiva v televizijskem okolju
Appraisal of Electronic Records and Archival Material in Television Environment
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 346-360)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/MJYZ8910


Gajić David
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Etika pri hrambi zasebnega arhivskega gradiva v gospodarstvu
Ethics in Preserving Business Records
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 361-368)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/TLQM5992


Milošević Vladimir
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Koncept pedagoškega dela v arhivih
The Concept of Educational Work in Archives
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 369-385)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/KWPJ3787


Sotelšek Nina
Mestni muzej Krško, Slovenija / Krško City Museum, Krško, Slovenia

Sečnik Špela 
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Vrednotenje kulturne dediščine v primežu postopkov slovenske arhivske in muzejske stroke
Appraisal of Cultural Heritage between Archival and Museal Professional Procedures in Slovenia
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 386-396)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/YHEE2546


Lanščak Iva Lana
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Z zakonom o arhivih določen dostop do arhivskega gradiva na Madžarskem
Access to Archival Records in Hungary According to the Archives Act
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 397-406)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/CFPS7164


Maršič Eva
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Pot do samostojnega uporabnika spletnih arhivskih informacijskih sistemov
The Path to an Independent User of Online Archival Information Systems
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 407-417)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/EYTV9551


dr. Melik Jelka
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva, etika in pravo
Protection of Documents and Archives, Ethics and Law
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 418-426)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ZEWW9456


Prša Anja
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Pregled razvoja vrednotenja dokumentarnega gradiva v slovenskem prostoru
Development of Records Appraisal in Slovenian Area
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 427-437)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ZFMH4164


Trivette Karen
Fashion Institute of Technology-State University of New York (USA); Gladys Marcus Library Special Collections and College Archives (SPARC) / 
Univerza v New Yorku; vodja posebnih zbirk in fakultetnega arhiva, Knjižnica Gladys Marcus Združene države Amerike
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Confronting an Ethical Matter in College and University Archives: a Shift to Lesser Access Protocols Regarding Digitized Theses as a Case Study
Soočenje z etičnimi načeli v fakultetnih in univerzitetnih arhivih: študija primera premika k slabšemu dostopu do digitiziranih zaključnih del
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 438-453)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ILKM7893


Merlak Miha
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Ponovna uporaba informacij javnega sektorja in vloga arhivistike
Re-use of Information from the Public Sector and the Role of Archival Science
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 454-461)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/WRJO7767


Popovici Bogdan Florin, Ph. D.
Romanian State Archives, Brasov, Romania / Romunski državni arhiv, Oddelek v Brasovu, Romunija
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Some Considerations On The Archival Storage In Digital Preservation of Records
Razmišljanja o arhiviranju pri digitalni hrambi zapisov
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 462-466)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/IZAE9112


Marosz Magdalena
Pontifical University of John Paul II in Krakow, Poland / Papeška univerza Janeza Pavka II v Krakovu, Poljska

The role of the archives in digital transformation of the state and society. Tasks, activities, expected results
Vloga arhivov pri digitalni transformaciji države in družbe - naloge, aktivnosti, pričakovani rezultati
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 467-475)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/OCVB2464


mag. Sadek Mitja
Zgodovinski arhiv Ljubljana / Historical Archives Ljubljana, Slovenia
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Kodeks arhivske etike
Code of Archival Ethics
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 476-485)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SFAD6074


Schlenker Dieter, Ph. D. 
Historical Archives of the European Union, Florence, Italy / Zgodovinski arhiv Europske unije, Firence, Italija 
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

In the Service of People: Ethics of access and the European Union historical archives
V službi ljudi: Etika dostopa do arhivskega gradiva Evropske unije
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 486-493)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ENLB5539


dr. Novak Miroslav, dr. Vinko Skitek
Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor, Slovenija / Regional Archives Maribor, Slovenia

Čelofiga Leo
Osnovna šola Brezno-Podvelka, Slovenija / Brezno-Podvelka Primary School, Slovenia

Metoda vrednotenja arhivskega gradiva na podlagi referenčnih vrednosti - primer pedagoške dokumentacije Osnovne šole Brezno - Podvelka
Method of Archival Records Appraisal Based on Reference Values - Example of Pedagogical Documentation at the Brezno - Podvelka Elementary School
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 494-518)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SUJF3483


dr. Gorazd Bajc, Janez Osojnik
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija / Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia

Arhivsko gradivo za preučevanje koroškega problema po prvi svetovni vojni v Britanskem državnem arhivu
Archival Records at the National Archives, London, for the Study of the Carinthian Question after the First World War
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 519-528)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/OITV9109


Tadeja Melanšek
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Slovenija / Faculty of Arts, University of Maribor, Slovenia 

Gradivo Arhiva Jugoslavije v Beogradu o političnem delovanju Antona Korošca v 30. letih 20. stoletja
Archival Records in the Archives of Yugoslavia in Belgrade about Anton Korošec's Political Activity in ihe 1930s
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 529-540)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/SSPL1480