Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (1)

dr. Horjak Marjeta
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Critical Success Factors for Implementing E‑Record Preservation – The Case of Slovenia
Kritični dejavniki uspeha za izvajanje e-hrambe – primer Slovenije
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 1–21)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/IJVR1638


Hribar Luka
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Izboljšave muzejskega in arhivskega digitaliziranega slikovnega gradiva s postopki, ki temeljijo na umetni inteligenci oz. strojnem učenju
Enhancing Museum and Archival Digitized Image Material with Methods Based on Artificial Intelligence and Machine Learning
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 22–39)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/FJRI7860


Milošević Vladimir
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa kot uporabniki arhivov
Students as Users of Archives
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 40–60)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/GAKY6300


Molnar Branka
Department of History, Faculty of Philosophy, Zagreb, Croatia / Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Zagreb, Hrvaška

A Song about the Horrible Ptuj Plague or How the Slovenian Electronic Archives Contributes to Historical Research
Pesem o strašni ptujski kugi ali kako slovenski elektronski arhiv pomaga pri zgodovinski raziskavi
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 61–70)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/LFZP9225


Dimitriou Yanna, Ph. D.
Ionian University, Department of Archives, Library Studies and Museology, Corfu, Greece / Jonska univerza, Oddelek za arhivistiko, bibliotekarstvo in muzeologijo, Krf, Grčija

Corfu General State Archives from Local to Global: Knowledge, Innovation and Creativity as Key Factors in the Sustainable Management of Our Cultural Heritage
Krfski državni arhiv od lokalnega h globalnemu: znanje, inovacije in ustvarjalnost kot ključni dejavniki pri pravilnem upravljanju naše kulturne dediščine
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 71–79)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/FJTS9838


Lavrenčič Aleksander
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija / RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Arhivsko gradivo iz Arhiva Televizije Slovenija kot vir za preučevanje zgodovine in razvoja arhivistike oziroma arhivske znanosti v Sloveniji
Archival Records from the Archives of Television Slovenia as a Source for Studying the History and Development of Archival Science in Slovenia
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 80–92)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/OLKS9349


Popovici Bogdan Florin, Ph. D. 
Romanian State Archives, Brasov, Romania / Romunski državni arhiv, Oddelek v Brasovu, Romunija

Records in Contexts: a Way to Use it
Zapisi v kontekstih: kako ga uporabljati
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 93–104)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/YVUX1183   


Reja Dimitrij
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

IoT v arhivski znanosti
IoT in Archival Science
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 105–117)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/QVCP8960


Sabadin Ivančica
Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija / Regional Archives Koper, Slovenia

Rešitev za izvoz podatkov iz podatkovne baze ARIS in njihov uvoz v podatkovno bazo SJAS
The Solution for Data Transfer from Aris to SJAS Database
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 118–134)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/RSGF3544


Gerdak Sanja
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Maribor, Slovenija / Water Utility Company Maribor, Maribor, Slovenia

Priprava notranjih pravil v podjetju Mariborski vodovod d. o. o.
Preparation of Internal Rules at the Maribor Water Supply Company
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 135–142)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/XDRE7790


Boštjan Špehonja
Go-lix d. o. o., Šempeter pri Gorici, Slovenija / Go-lix d. o. o., Šempeter pri Gorici, Slovenia

Sanja Gerdak
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Maribor, Slovenija /Water Utility Company Maribor, Maribor, Slovenia

Varnost komunikacij in aplikacij
Security of Communications and Applications
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 143–152)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/CEZB3255


Mušič Dunja, Hodnik Mira, Eržen Podlipnik Elizabeta
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija / Historical Archives Ljubljana, Slovenia

Prvi slovenski strip v arhivistiki - Korak k širši prepoznavnosti poslanstva arhivov 
The First Slovene Archival Comic Book - A Step towards a Wider Recognition of Archival Mission
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 153–163)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/DGWL3774


Rok Urška
Alma Mater Europaea, Evropski center Maribor, Slovenija / Alma Mater Europaea, European Centre Maribor, Slovenia

Vpogled in analiza arhivske mreže inštitucij Evropske Unije
Insight and Analysis of Archival Services of the Institutions of the European Union
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 164–172)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ERGW8666


Grahek Petra, Šenk Bernardka
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Ministry of the Environment and Spatial Planning of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Izziv selitve neurejenega arhiva
The Challenge of Moving an Unorganized Arhives
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 173–185)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/LXLQ2308


Rojko Jelka, Pirš Particija
Univerzitetni klinični center Maribor, Slovenija / University Medical Centre Maribor, Slovenia

Digitalizacija vhodne pošte z dokumentnim sistemom in e-hrambo v UKC Maribor – razlogi za uvedbo digitalizacije in izkušnje z dokumentnim sistemom
Digitization of Inbound Mail Using a Records' Managements System and E-storage at the University Medical Centre Maribor - (Reasons for Implementing Digitization and Experiences with Records' Managements Systems)
(Moderna arhivistika 2022, 5 (1), str./pp. 186–190)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/RROK9426