Odpri menu

Moderna arhivistika 2021, 4 (1)

Aleksander LAVRENČIČ
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija

Delo v arhivu Televizije Slovenija v času pandemije Covid-19
Work in the Archives of Television Slovenia during the Covid-19 Pandemic
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 1-12)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/PNDX6257


Boštjan DORNIK
Radiotelevizija Slovenija / Radiotelevision Slovenia

Primerjalna analiza dela televizijskega arhiva med prvim in drugim valom epidemije Covid-19
Comparative Analysis of Work at the Television Archives between the First and Second Wave of the COVID-19 Epidemic
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 13-24)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/WMGJ7608


mag. Omer ZULIĆ
Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina / Archives of the Tuzla Canton, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Cultural Activity of the Archives of the Tuzla Canton during the Sars-Cov-2 Pandemic
Kulturna dejavnost Arhiva Tuzelskega kantona med pandemijo
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 25-39)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/YBKC4252


dr. Jasna POŽGAN
State Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia / Državni arhiv v Medžimurju, Štrigova, Hrvaška
Ivana POSEDI
State Archives in Varaždin, Croatia / Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška

Accessibility of Archival Records in Croatian and Slovenian Archival Legislation - a Comparison
Dostopnost arhivskega gradiva v hrvaški in slovenski zakonodaji - primerjava
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp.  40-50)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/EKKX1272


dr. Yanna DIMITRIOU
Ionian University, Corfu, Greece / Jonska univerza, Krf, Grčija
Eleni SOCRATOUS
University of Ioannina, Ioannina, Greece / Univerza Ioannina, Ioannina, Grčija
Emmanuil DRAKAKIS
Ionian University, Corfu, Greece / Jonska univerza, Krf, Grčija 

The Corfu Criminal Court Archive: Recording, Impressing and Studying the Phenomenon of Violence and Justice in the Ionian State (1815-1864)
Arhiv krfskega kazenskega sodišča: popisovanje in raziskovanje nasilnih dejanj in sojenja v Združenih državah Jonskih otokov (1815-1864)
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 51-65)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/ASXQ4654


dr. Bogdan Florin POPOVICI
Romanian National Archives, Brasov, Romania / Romunski državni arhiv, Brasov, Romunija 

Is There a Place for Records Systems in Archival Description?
Ali je pri arhivskem popisovanju prostor za dokumentni sistem?
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 66-73)

https:doi.org/10.54356/MA/2021/JBYB6322


Petra ISKRA
Radiotelevizija Slovenija / Radiotelevision Slovenia

Izzivi priprave klasifikacijskega načrta arhivskih enot javnega zavoda RTV Slovenija, s poudarkom na izkušnjah televizijskega arhiva
Challenges of Creating the Archival Units Classification Plan of the RTV Slovenia Public Institution, Focusing on the Experience of the Television Archives
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 74-85)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/YVXO3542


mag. Hedvika ZDOVC, Anja PRŠA
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

"Kje jih lahko najdemo" - Hramba istovrstnih dokumentov pri različnih ustvarjalcih"
Where Else Can We Find Them" - Storage of Identical Records by Different Creators
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 86-100)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/FFJI4534


Špela SEČNIK
Alma Mater Europaea, ECM, Slovenija / Alma Mater Europaea, ECM, Slovenia

Analiza obravnave in hrambe ene vrste gradiva v različnih inštitucijah: primer hrambe razglednic, fotografij in spisovnega gradiva kot del arhivskega gradiva v arhivih in muzejskega gradiva v muzejih
Analysis of Processing and Storing same Material in Different Institutions: the Example of Storing Postcards, Photographs and Documents as Archival and Museum Material
(Moderna arhivistika 2021, 4 (1), str/pp. 101-113)

https://doi.org/10.54356/MA/2021/DWOT5232