Odpri menu

Moderna arhivistika 2020, 3 (1)

Digitalizacija arhivskega gradiva / Digitization of Archives

dr. Gregor JENUŠ, Jasmina KOGOVŠEK, Lucija PLANINC, mag. Alenka STARMAN ALIČ, Žarko ŠTRUMBL, Primož TANKO
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Zemljiškokatastrski načrti na steklu in poliestrskih folijah v digitalni dobi
Cadastral Maps on Glass and Polyester in the Digital Age

(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 1-27)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/OAZY2928


Lilijana URLEP
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija / Archdiocesan Archives Maribor, Maribor, Slovenia

Projekt digitalizacije konzistorialnih protokolov lavantinske škofije: predstavitev projekta 
The Project of Digitization of the Consistory Protocols of the Diocese of Lavant: Project Presentation
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 28-35)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/KIEV4328


Jože KRANJEC, Urh KOPITAR, dr. Bojan HIMMELREICH
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Digitalizacija arhivskega gradiva - negativov celjskega fotografa Milana Božiča
Digitisation of Archives - Photographic Negatives Created by Photographer Milan Božič
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 36-47)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/XDMK2675


dr. Jasna POŽGAN
State Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia / Državni arhiv v Medžimurju, Štrigova, Hrvaška

Ivana POSEDI
State Archives in Varaždin, Croatia / Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška

Possibilities for the Digitization of Craftsmen Associations Fonds in Međimurje and Koprivnička Podravina
Možnosti digitalizacije gradiva obrtniških združenj v Medžimurju in Koprivniški Podravini
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 48-57)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/LUZJ9274


Siniša DOMAZET
Archives of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Digitized Audio and Photographic Archival Material - Post-Processing Dilemma
Digitalizirano zvočno in fotografsko arhivsko gradivo - dileme po digitalizaciji
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 58-74)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/KZFK7430


dr. Hrvoje STANČIĆ
Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia / Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Željko TRBUŠIĆ
Institute for the History of Croatian Literature, Theatre and Music, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, Croatia / Hrvaška akademija znanosti in umetnosti, Zagreb, Hrvaška

Evaluating and Improving OCR Efficiency
Ocena in izboljšanje učinkovitosti optičnega prepoznavanja znakov (OCR)
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 75-85)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/RRGN4957


Jože GLAVIČ
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko, Novo mesto, Slovenija / Historical Archives Ljubljana, Novo mesto, Slovenia

Primer uporabe programa Transkribus in izdelava modela za avtomatsko optično prepoznavanje znakov za poenostavljeno transkribiranje ročno pisane gotice
Use case of the Transkribus Software and the Creation of a Model for Automatic Optical Character Recognition for Simplified Transcription of Written Gothic
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 86-97)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/ECAD5603


Jožica HUBER
Slovenija

Možnosti dostopa do digitiziranega arhivskega gradiva znotraj spletno dostopnih arhivskih podatkovnih zbirk
Accessing Digitized Archives through Online Archival Databases
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 98-113)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/SUOZ9699


Željka DMITRUS
State Archives in Zagreb, Croatia / Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška 

Database of Digitized Archives in the State Archives in Zagreb
Podatkovna baza digitaliziranega gradiva v Državnem arhivu v Zagrebu
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 114-119)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/HTVO7081


Marta MUSSO, Ph. D. 
King's College London, Great Britain / King's College London, Velika Britanija

Kerstin ARNOLD
Archives Portal Europe, Netherlands / Germany / Archives Portal Europe, Nizozemska / Nemčija

An Archival Repository of Archival Repositories: integrating metadata in Archives Portal Europe
Arhivsko skladišče arhivskih skladišč: integracija metapodatkov v Evropskem arhivskem portalu
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 120-139)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/ZNPB5781


Arhivi in ustvarjalci arhivskega gradiva / Archives and Creators

Boštjan ŠPEHONJA
GO-LIX d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija

dr. Milka PUNGARTNIK, Sanja ANDROIĆ
Mariborski vodovod j.p., d.d., Slovenija / Water Utility Company Maribor, Maribor

Danilo BURNAČ
Maribor, Slovenija

Izzivi e-poslovanja in e-arhivov
Challenges of E-business and E-archives
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 140-153)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/VYMX6707


dr. Mateja JERAJ
Arhiv Republike Slovenije / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Špela KOJC, mag. Jože PODPEČNIK
Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija / National Museum of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije - dejstva in izkušnje
Management of Archives and Records in the National Museum Of Slovenia - Facts and Experiences
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 154-168)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/DAMQ9534


mag. Hedvika ZDOVC
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi - prilagoditev načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave
Rules for Determining the Retention Periods for Documents of Public Administration Authorities - Adaptations of Classification Plans of Public Administration Authorities
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 169-180)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/KHFS3883


Monika ČUŠ
Zgodovinski arhiv na Ptuju / Historical archives in Ptuj

Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj in Ormož
Acquisition and Protection of Archives from the Field of Economy on the Territory of Administrative Units Ptuj and Ormož
(Moderna arhivistika 2020, 3 (1), str/pp. 181-192)

https://doi.org/10.54356/MA/2020/1/IDFP4563