Odpri menu

Moderna arhivistika 2018, 1 (2)

OBDELAVA ARHIVSKEGA GRADIVA

mag. Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ
Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina

The Significance of Archival Selection and Disposal
Pomen odbiranja arhivskega gradiva in uničenja dokumentarnega gradiva
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 295-302)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/WJON7123


mag. Marijana TODOROVIĆ BILIĆ
Arhiv Republike Srpske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina

Categorization/Appraisal of Records Creators : Experiences of the Archives of the Republic of Srpska
Vrednotenje ustvarjalcev zapisov - izkušnje Arhiva Republike Srpske
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 303-308)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/RYZS1548


mag. Omer ZULIĆ
Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina

Importance of Acquiring Arranged Fonds in the Period of Transition : Experiences of the Archives of the Tuzla Canton
Pomen prevzemanja urejenih fondov iz časa tranzicije - izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 309-316)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/WITB3305


dr. Bogdan Florin POPOVICI
Romunski državni arhiv, Oddelek v Brasovu, Romunija

»Records in becoming«. Concepts and challenges
»Zapisi v nastajanju«. Koncepti in izzivi
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 317-322)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/OFUB9588


dr. Hrvoje STANČIĆ
Filozifska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška

Computational Archival Science
Računalniška arhivistika
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 323-330)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/IYLN2017


Aleksander LAVRENČIČ
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija

Podvigi junakov iz Calvadosa - dokumentarno gradivo, ki je porušilo atlantski zid
Heroes from Calvados and Records, which Demolished the Atlantic Wall
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 330-352)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/VXZM7873


mag. Žarko BIZJAK
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija

Enotna klasifikacija fondov in zbirk slovenskih javnih arhivov
Uniform Classification of Fonds and Collections of Slovene Public Archives
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 353-364)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/LPTD9788


mag. Danijela JURIČIČ ČARGO
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Popisovanje v slovenskih arhivih - standardi in njihova uporaba
Archival Description in Slovenian Archives - Standards and their Implementation
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 365-384)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/EHJL5144


dr. Miroslav NOVAK
Pokrajinski arhiv Maribor, Slovenija

Fasetni model oblikovanja naslovov popisnih enot
Facet Model of Designing Titles for Units of Description
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 385-408)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/BOIZ6066


ARHIVI IN USTVARJALCI ARHIVSKEGA GRADIVA

Anja PRŠA, Jože KRANJEC
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija

Sodelovanje pristojnega arhiva in imetnika arhivskega gradiva na primeru podjetja Vegrad Velenje
Collaboration between the Archives and Creators of Archival Records on the Example of the Vegrad Velenje Company
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 409-426)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/WYST2312


Elizabeta ERŽEN PODLIPNIK, mag. Hana HABJAN
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija

Delovne prakse Zgodovinskega arhiva Ljubljana z ustvarjalci na področju vzgoje in izobraževanja
Working Practices of the Historical Archives Ljubljana with Creators of Archival Records from the Field of Education
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 427-444)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/APSB9556


Olivera SOLDATOVIĆ
Arhiv Republike Srpske, Bosna in Hercegovina

Cooperation between Archives and Municipalities : Example of the newly Established Stanari Municipality
Sodelovanje med pristojnim arhivom in občinami - primer novoustanovljene občine Stanari
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 445-450)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/EVBL4501


dr. Aleksander ŽIŽEK, Bojana ARISTOVNIK
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija

Delavnica Srečanje s celjskimi rokodelci in snemanje dveh tematskih filmov v arhivu Celje
Archival Workshop "Meeting the Celje Crafstmen" and the Making of two Thematic Movies in the Historical Archives Celje
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 451-466)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/VSSP6374


dr. Jasna POŽGAN
Državni arhiv v Medžimurju, Štrigova, Hrvaška
Ivana POSEDI
Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška

Arhivsko gradivo nekdanjih socialističnih političnih organizacij na področju Medžimurja in Koprivničke Podravine med letoma1945 in 1990
Collections of Former Socio-Political Organizations in the Međimurje and Koprivnička Podravina Regions between 1945 and 1990
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 467-480)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/SWFY4043


 

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

Valentina TRAJANOSKA
Državni arhiv Makedonije, Skopje, Makedonija

Preservation of Archives at the State Archives of the Republic of Macedonia
Materialno varstvo arhivskega gradiva v Državnem arhivu Makedonije
(Moderna arhivistika 2018, 1 (2), str/pp. 481-492)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/INQY9162