Odpri menu

Moderna arhivistika 2018, 1 (1)

ZAKONODAJA

dr. Bojan CVELFAR, dr. Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mag. Nada ČIBEJ
Pokrajinski arhiv Koper, Slovenija

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva iz leta 2017
Regulation on Documents and Archives Protection from 2017
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 1-16)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/TPOH6161


Tamara YACOUB PRIMC
Zgodovinski arhiv na Ptuju, Ptuj, Slovenija

Preiskovanje kaznivih dejanj zoper kulturno dediščino kot najbolj prefinjeno obliko kriminalitete, boj zoper njo ter pravni okviri varovanja kulturne dediščine s poudarkom na arhivskem gradivu
Investigation of Criminal Offences against Cultural Heritage as the most Sophisticated Form of Criminality, Fight against It and Legal Frames of Protecting the Cultural Heritage with Emphasis on Archival Holdings
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 17-36)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/IEMA9854


Darko RUBČIĆ, Željka DMITRUS
Državni arhiv v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška

Vplivi novega zakona na politiko pridobivanja arhivskega gradiva hrvaških arhivov
Influence of the New Archival Law on the Acquisition Policy of Archives in Croatia
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 37-48)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/GZKW9172


DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA IN NJEGOVA UPORABA

mag. Lilijana URLEP
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija

Dostop do arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov: primerjava med slovenskimi javnimi in cerkvenimi arhivi
Access to Archival Records and Personal Data Protection: Comparison between Slovenian Public and Church Archives
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 49-56)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/LMTZ2682


Jože SUHADOLNIK
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija

Hramba, materialno varovanje, digitalizacija, uporaba in dostop do arhivskega gradiva zbirk Fototeka in Načrti v Zgodovinskem arhivu Ljubljana
Storage, Preservation, Digitization, Access and Use of Archival Records from the Photo and Plans Collections in the Historical Archives Ljubljana
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 57-72)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/GZKJ8196


Adnan TINJIĆ, Hatidža FETAHAGIĆ
Arhiv Tuzelskega kantona, Tuzla, Bosna in Hercegovina

Accessing Archives - From Expectations to Reality: Analysis of Access and Use of Archival Records in the Archives of the Tuzla Canton during the Last Decade
Dostop do arhivskega gradiva - od pričakovanj k realnosti : analiza dostopa do arhivskega gradiva v Arhivu Tuzelskega kantona in njegove uporabe v zadnjem desetletju
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 73-82)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/XMRA8876


dr. Tatjana HAJTNIK, Mojca KOSI, Robert HROVAT MERIČ
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Prilagoditve različnih tipov arhivskih gradiv za dostopnost ranljivim skupinam
Adaptations of Different Types of Archival Records for Vulnerable Groups
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 83-94)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/GWOT1807


dr. Žiga KONCILIJA, dr. Tatjana HAJTNIK, dr. Gregor JENUŠ, Anja PAULIČ, Vanja PFAJFAR
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Virtualizacija čitalniških postopkov: od ideje do koncepta
Virtualization of Archival Reading Room Tasks: From an Idea to a Concept
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 95-114)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/HYAC8973


Vladimir TOROV
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Sistem za upravljanje digitalnih filmskih in avdiovizualnih vsebin ter njihova dostopnost - vzpostavitev filmskega in avdio-video arhiva
System for Managing the Film and Audio-visual Content and its Accessibility - Establishing the Film and Audio-visual Archives
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 115-124)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/LXWM5320


Sejdalija GUŠIĆ, Milena GAŠIĆ
Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Personal Fonds of Mustafa Mulalić - Was it under Embargo!?
Osebni fond Mustafa Mulalić - je bil pod embargom!?
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 125-134)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/SPXU6670


DIGITALNO IN DIGITALIZIRANO ARHIVSKO GRADIVO

dr. Gregor JENUŠ, dr. Tatjana HAJTNIK, Anja PAULIČ, Vanja PFAJFAR
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Analiza ustreznosti formatov za dolgoročno hrambo in metapodatkov pri digitalizaciji arhivske kulturne dediščine
Suitability Analysis of Formats for Long-Term Preservation and Metadata in the Digitization of Archival Cultural Heritage
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 135-156)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/VEJB5192


Klavdija KRIVEC, dr. Tatjana HAJTNIK
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Tehnični vidiki dolgoročnega ohranjanja elektronske pošte
Technical Aspects of Email Preservation
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 157-168)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/ZZRB5571


dr.Tatjana HAJTNIK, mag. Aida ŠKORO BABIĆ
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Ali nam lahko pri vrednotenju in odbiranju elektronskega gradiva pomaga tehnologija?
Can Technology Help the Process of Appraisal and Selection of E-Records?
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 169-196)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/EZSL1833


dr. Arian RAJH, mag. Zrinka ŠIMUNDŽA-PEROJEVIĆ
Agencija za zdravila in medicinske proizvode Republike Hrvaške, Zagreb, Hrvaška

Lessons Learned from Implemented Internal and External Digitisation Processes at the Croatian Agency for Medicinal Products and Medical Devices
Izkušnje z izvedbo digitalizacije v Agenciji za zdravila in medicinske proizvode Republike Hrvaške
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 197-212)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/DBCF4093


mag. Sonja ANŽIČ KEMPER
Mestni arhivu Pforzheim, Nemčija

Digitalizacija v arhivu, primer iz Mestnega arhiva Pforzheim
Digitization in an Archival Institution : the Example of the City Archives Pforzheim
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 213-224)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/ZSJX7710


Ildikó SZERÉNYI
Madžarski državni arhiv, Budimpešta, Madžarska

Digitization of Hungarian Military Registers
Digitalizacija madžarskih vojaških registrov
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 225-232)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/WYFK1297


mag. Mirjana BOGOSAVLJEVIĆ
Arhiv Srbije, Beograd, Srbija

Digitization in Archives : Archivematica, a Practical Rewiev of the Software for Managing Archival Records on the Example of the Personal Fonds Rista Odavić at the Archives of Serbia
Digitalizacija v arhivih : Archivematica, praktični pregled aplikacije za upravljanje z arhivskim gradivom na primeru osebnega fonda Rista Odavić v Arhivu Srbije
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 233-248)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/JGKM9200


Jelena NIKOLIĆ
Zgodovinski arhiv Beograda, Srbija

Digitization of Belgrade Citizenship Cards Registers
Digitalizacija domovinske kartoteke za mesto Beograd
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 249-262)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/SXYX6434


Aliu BEKIM
Državna agencija za arhive Kosovo, Priština, Kosovo

Digitization of Archival Records At the State Agency of Kosovo Archives
Digitalizacija arhivskega gradiva v Državni agenciji arhivov Kosova
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 263-268)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/MRDF3450


Siniša DOMAZET
Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

The Dawn of Digital Era in the Archives of Bosnia and Herzegovina
Pričetek digitalne dobe v Arhivu Bosne in Hercegovine
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 269-282)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/SXOY9330


INFORMACIJSKA VARNOST

Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIĆ
Mariborski vodovod d. d., Maribor, Slovenija
Boštjan ŠPEHONJA
Unistar pro, Ljubljana, Slovenija

Obveznosti podjetja Mariborski vodovod kot deležnika kritične infrastrukture na področju nevarnosti e-poslovanja in potreba po varnostnih pregledih IKT-sistemov
Obligations of the Water Utility Company Mariborski vodovod as a Participant of Critical Infrastructure on the Field of Risks of E-bussiness and the Need of Secure Checks of IKT Systems
(Moderna arhivistika 2018, 1 (1), str/pp. 283-292)

https://doi.org/10.54356/MA/2018/DTJD1202