Odpri menu

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 2017

Digitalno in digitalizirano. 

Arhivsko gradivo včeraj, danes in jutri

KOLOFON

Digitalno in digitalizirano

Ksenija LONČARIĆ, Hrvoje STANČIĆ
REACHING COMPUTATIONAL TRUST: REQUIREMENTS FOR IMPLEMENTING A TRUSTED E-GOVERNMENT
Doseči računalniško zaupanje: zahteve za vzpostavitev zaupanja vredne e-uprave

Tatjana HAJTNIK
PRETVORBA E-DOKUMENTOV V FORMATE ZA DOLGOROČNO HRAMBO NA OSNOVI STANDARDA ISO 13008
Converting Electronic Documents into Formats for Long-term Preservation on the Basis of Standard ISO 13008

Vesna GOTOVINA,  Hedvika ZDOVC
PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA IZ ISUD - IZKUŠNJE IN PROBLEMI
ERMS Archival Data Acquisition - Experiences and Issues

Jože ŠKOFLJANEC
ALI BI ŠLO TUDI Z MANJ NAPORA? PRILOŽNOSTI ZA UČINKOVITEJŠE VARSTVO DIGITALNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA PRED IZROČITVIJO IN OB NJEJ
Could it be Done with Less Effort? Opportunities for more Efficient pre- and Ingest Activities Regarding Digital Archival Records

Carolina de OLIVIERA
SOCIAL MEDIA AS RECORDS IN THE CONTEXT OF THE OLYMPIC PUBLIC AUTHORITY (APO) AND THEIR PRESERVATION: A CASE STUDY
Družbeni mediji kot zapisi v kontekstu Olimpijskega javnega zavoda in njihova hramba: študija primera

Igor FILIPIČ
PRILAGAJANJE INTERPRETACIJE ARHIVSKIH VIROV ZAHTEVAM DIGITALIZACIJE
Adjustment of Archival Sources to Digitization Demands

Vlatka LEMIĆ
DIGITALIZACIJA U HRVATSKIM ARHIVIMA: STANJE I PERSPEKTIVE
Digitalizacija v hrvaških arhivih: stanje in perspektive
Digitization Issues in Croatian Archives: Current Situation and Future Prospects

Adnan TINJIĆ
TOWARDS SYSTEMATIC DIGITIZATION: LESSONS AND SPECIFICS OF DIGITIZATION IN THE ARCHIVES OF TUZLA CANTON
K sistematični digitalizaciji: lekcije in posebnosti digitalizacije v Arhivu Tuzelskega kantona

Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER, Haris ZAIMOVIĆ, Velid JERLAGIĆ
KNJIGE REGISTARA I PROTOKOLA KAO ONLINE INVENTARI: DIGITALIZACIJA KNJIGA ARHIVSKIH FONDOVA UPRAVE I ADMINISTRACIJE
Knjige registrov in protokolov kot spletni inventarji: digitalizacija knjig v fondih uprave
Registry and Protocol Books as On-Line Inventories: Digitization of Books of Government and Administration Archival Fonds

Joachim KEMPER
DIGITIZED WAX. MEDIEVAL SEALS IN THE FOCUS OF CRIMINAL INVESTIGATIONS
Digitaliziran vosek. Srednjeveški pečati v središču kriminalnih preiskav

Iztok HOTKO
KRONIST NOVEGA MESTA - PRIMER SODELOVANJA LOKALNE SKUPNOSTI IN ARHIVA PRI USTVARJANJU ZBIRKE DIGITALNIH FOTOGRAFIJ
The Novo mesto Chronicle - Example of Local Community and Archives Collaboration in Creating a Digital Photography Collection

Arhivska teorija

Bogdan Florin POPOVICI
PROPERTIES FOR RECORDS: IS THERE A CONSENSUS?
Lastnosti zapisov: ali obstaja konsenz?

Zdenka SEMLIČ RAJH
IZZIVI POPISOVANJA DIGITALNEGA IN DIGITALIZIRANEGA ARHIVSKEGA GRADIVA.
ANALIZA IZVEDENIH POPISOV IZVIRNEGA E- ARHIVSKEGA GRADIVA IN  DIGITALIZATOV V SPLETNO DOSTOPNIH ARHIVSKIH PODATKOVNIH ZBIRKAH

Challenges of Describing E-born and Digitized Archival Records. Analysing Descriptions of E-born and Digitized Archival Records in Online Accessible Archival Databases

Selma ISIĆ
UPOTREBA KLASIČNIH OPISA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKI U BAZAMA SLOVENAČKIH ARHIVA
Uporaba popisov arhivskih fondov in zbirk v klasični obliki v bazah slovenskih arhivov
Use of Classical Descriptions of Archival Fonds And Collections in the Databases of Slovenian Archives

Anton VATCHARADZE
PRESERVATION AND DESCRIPTION OF A DIGITALIZED FONDS - PERSONAL ARCHIVES OF KHARITON SHAVISHVILI (CASE STUDY FROM THE NATIONAL ARCHIVES OF GEORGIA)
Hramba in popisovanje digitaliziranega fonda - osebni arhiv Kharitona Shavishvilija (študija primera Narodnega arhiva Gruzije)

Mojca KOSI
OCENA DOSTOPNOSTI DIGITALIZIRANEGA GRADIVA V PODATKOVNI BAZI ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVALIDE
Evaluation of the Accessibility of the Digitized material in the Database of the Archives of the Republic of Slovenia for the Disabled

Žarko ŠTRUMBL,  Gašper ŠMID
VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA Z OBČUTLJIVIMI OSEBNIMI PODATKI V REPUBLIKI SLOVENIJI, V NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE IN V NEKATERIH NOVONASTALIH DRŽAVAH NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Protection of Archives with Sensitive Personal Data in Slovenia, in other Members of EU and some of the Countries from the Former Yugoslavia

Izet ŠABOTIĆ
PROBLEMATIKE VREDNOVANJA REGISTRATURNE GRAĐE MEDICINSKE PROVENIJENCIJE  (BOSANSKOHERCEGOVAČKO ISKUSTVO)
Problematika valorizacije dokumentarnega gradiva medicinske provenience (izkušnje Bosne in Hercegovine)
Issues of Appraisal of Records of Medical Provenance (Bosnian-Herzegovian Experience)

Jasna POŽGAN, Ivana POSEDI
AKVIZICIJE U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI
Prevzemi v preteklosti in sedanjosti
Acquisitions in the Past and Present

Marijana JUKIĆ, Angelika MILIĆ
URED ZA LJUDSKA PRAVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I URED ZA NACIONALNE MANJINE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
Urad za človekove pravice Vlade Republike Hrvaške in Urad Republike Hrvaške za nacionalne manjšine
The Government Office for Human Rights and the Government Office for National Minorities of the Croatian Government

Maja NIKOLOVA
THE INSTITUTE FOR COMPULSORY EDUCATION OF YOUTH IN SMEDEREVSKA PALANKA
Zavod za splošno izobraževanje mladine v Smederevski Palanki

Arhivska praksa

Bogomil JELENC
ELEKTRONSKO PISARNIŠKO POSLOVANJE, PRVI KORAK K ELEKTRONSKEMU ARHIVIRANJU
Electronic Records Management, the First Step towards Electronic Archiving

Peter Pavel KLASINC, Tadej VOZELJ
„CELOSTNA" UREDITEV ARHIVA IN UVEDBA DOKUMENTNEGA SISTEMA NA AMEU ECM
„Whole" Arrangement of Archives and the Implementation of a Records Management System at AMEU ECM

Klavdija ZUPANČIČ, Vladimir DROBNJAK
IZKUŠNJE ZUNANJEGA IZVAJALCA Z UPRAVLJANJEM DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER SODELOVANJE S POKRAJINSKIM ARHIVOM KOPER
Experiences of an External Contractor in Selecting Archival Material before Acquisition and Cooperation with the Regional Archives in Koper

Jože GLAVIČ, Mitja SADEK
NOVA SPLETNA PODOBA ARHIVA - PRIMER ZGODOVINSKEGA ARHIVA LJUBLJANA
New Web Image of an Archives - the Case of the Historical Archives Ljubljana

Branka MOLNAR
OPĆI POPIS GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA KAO UNIVERZALNI KLASIFIKACIJSKI PLAN U REPUBLICI HRVATSKOJ - ANALIZA PRIMJENE U PRAKSI
Splošni seznam gradiva z roki hrambe kot Univerzalni klasifikacijski načrt na Hrvaškem - analiza uporabe v praksi
The General Classification Scheme with Retention Periods as a Universal Classification Plan in Croatia - Analysis of its Application in Practice

Mirjana BOGOSAVLJEVIĆ
THE EXPERIENCE IN ARRANGING ARCHIVES OF THE MINISTRY OF FINANCE FONDS AT THE ARCHIVES OF SERBIA - TAX ADMINISTRATION DEPARTMENT COLLECTION
Izkušnje pri urejanju arhivskega gradiva fonda Ministrstvo za finance - Zbirka Oddelka za davke v Arhivu Srbije

Marijana TODOROVIĆ BILIĆ
INTERNA PRAVILA UPRAVLJANJA DOKUMENTARNOM GRAĐOM - ISKUSTVA ARHIVA REPUBLIKE SRPSKE
Notranja pravila pri upravljanu z dokumentarnim gradivom - Izkušnje Arhiva Republike Srbske
Internal Bylaws on Records Management - Experiences of the Archives of the Republic of Srpska

Lilijana URLEP
PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA ŠKOFIJSKE PISARNE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR
Acquisition of Diocesan Office Archives at the Archdiocesan Archives Maribor

Aleksander LAVRENČIČ
POTUJMO V NAŠ SVET - DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA NA PAMETNIH TELEFONIH ZA OTROKE
Let's Travel to our World - Access to Archives on Smart Phones for Children

Katja ŠTURM
STATISTIČNA ANALIZA PROJEKTA EUSCREENXL - POGLED V ŠTEVILKE IN KAJ JE ZA NJIMI
Statistic Assessment of the Euscreen XL Project - Cracking the Numbers and what's behind them

Nataša MILOŠEVIĆ DULIĆ
POSLEDICE NEADEKVATNIH USLOVA ČUVANJA ARHIVSKE GRAĐE U ARHIVIMA - ISKUSTVA ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
Posledice neprimernih pogojev hrambe arhivskega gradiva v ahivih - izkušnje Zgodovinskega arhiva Požarevac
Consequences of Inadequate Conditions of Archival Storage - Experiences of the Historical Archives Pozarevac