Odpri menu

Popisovanje arhivskega gradiva - 15. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 13. - 15. april 2016]

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 2016

Popisovanje arhivskega gradiva

KOLOFON

Arhivska teorija

dr. Bogdan Florin POPOVICI
RECORDS IN CONTEXTS Towards A New Level In Archival Description?
ARHIVSKO GRADIVO V KONTEKSTIH Pot k novi stopnji arhivskega popisovanja?

dr. Ana-Felicia DIACONU
DESCRIPTIVE STANDARDS BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN ROMANIA
Standardi za popisovanje med teorijo in prakso v Romuniji

Anton VATCHARADZE
PROBLEMS OF ARCHIVAL DESCRIPTIONS IN POST-SOVIET COUNTRIES
A Case Study Of The Central Historical Archives Of Georgia

PROBLEMI ARHIVSKEGA POPISOVANJA V POSOVJETSKIH DRŽAVAH
Primer Osrednjega zgodovinskega arhiva Gruzije

mag. Omer ZULIĆ
POSLJEDICE NEUJEDNAČENOSTI PROPISA U DIJELU PRIMJENE KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA U BOSNI I HERCEGOVINI
Posledice neusklajenosti predpisov na področju sprejemanja klasifikacijskih znakov v Bosni in Hercegovini
Consequences of Disparity in Regulations concerning Classification Codes in Bosnia and Herzegovina

ddr. Azem KOŽAR
PROBLEMATIKA DVOJNE NADLEŽNOSTI U SFERI KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA REGISTRATURA U BOSNI I HERCEGOVINI
Problematika dvojne pristojnosti na področju pisarniškega poslovanja in upravljanja z arhivskim gradivom ustvarjalcev v Bosni in Hercegovini
Problems of Dual Jurisdiction in the Sphere of Records' and Archival Management at Creators in Bosnia and Herzegovina

Nina GOZNIK
OKRAJNA IN VIŠJA SODIŠČA KOT SODIŠČA ZA PREKRŠKE PRVE IN DRUGE STOPNJE IN NJIHOVO GRADIVO
Razvoj in organizacija organov za postopek o prekrških s poudarkom na okrajnih in višjih sodiščih kot sodiščih za prekrške prve in druge stopnje in valorizacija njihovega gradiva

LOCAL AND HIGHER COURTS AS MISDEMEANOR COURTS FOR FIRST AND SECOND INSTANCE MINOR OFFENCES AND THEIR RECORDS
Development and Organization of Authorities Responsible for Misdemeanor Proceedings with Emphasis on Local and Higher Courts as Misdemeanor Courts for First And Second Minor Instance Offences and the Appraisal of their Records

dr. Peter Pavel KLASINC
NEKATERE PROJEKCIJE DOSTOPNOSTI IN UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA
Some Projections of Access to Archives and their Use

mag. Zdenka SEMLIČ RAJH
KDOR ZNA ISKATI, TA NAJDE Uporabniki in analiza uporabe vzajemne arhivske podatkovne zbirke SIRAnet
HE WHO KNOWS HOW TO LOOK FINDS Users and Analyses of the Use of Slovenian Regional Archives Database SIRAnet

dr. Alenka ŠAUPERL, dr. Polona VILAR, dr. Maja ŽUMER, mag. Zdenka SEMLIČ RAJH, dr. Izet ŠABOTIĆ, Selma ISIĆ, Hatidža FETAHAGIĆ, Sead SELIMOVIĆ, mag. Omer ZULIĆ
VPRAŠANJA UPORABNIKOV ARHIVA Tipologija in elementi 
ARCHIVES USERS' QUESTIONS Types and Elements

dr. Jasna POŽGAN
FONDOVI JAVNE UPRAVE I PRAVOSUĐA Značaj i korištenje
FONDI JAVNE UPRAVE IN PRAVOSODJA Pomen in uporaba
FONDS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND THE JUDICIARY Importance and Use

dr. Živana HEĐBELI, Mihaela BARBARIC
KOMUNIKACIJA IZMEĐU ARHIVA I JAVNOSTI Web i Facebook
KOMUNIKACIJA MED ARHIVI IN JAVNOSTJO Splet in Facebook
COMMUNICATION BETWEEN THE ARCHIVES AND THE PUBLIC Web and Facebook

 

Arhivska praksa

mag. Aida ŠKORO BABIĆ
PRISTOPI IN PROBLEMI PRI OBDELAVI ARHIVSKEGA GRADIVA VOJAŠKIH SODIŠČ Primer arhivskega gradiva iz obdobja med letoma 1943 in 1948
PROBLEMS OF PROCESSING ARCHIVES OF MILITARY COURTS The Case of Archives Created between 1943 and 1948

Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ, Željka KRIŽE
SREĐIVANJE I VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA U HRVATSKOM MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOM CENTRU Iskustva i primjeri
UREJANJE IN VREDNOTENJE ARHIVSKEGA GRADIVA V HRVAŠKEM SPOMINSKO-DOKUMENTACIJSKEM SREDIŠČU Uzkušnje in primeri
ARRANGEMENT AND APPRAISAL OF ARCHIVES AT THE CROATIAN MEMORIAL AND DOCUMENTATION CENTRE OF THE HOMELAND WAR Experiences and Examples

Željka DMITRUS
JEDNA SIGNATURA - ŠEST DOKUMENATA Potvrđivanje privilegija prethodnih vladara novom ispravom na primjeru isprave kralja Karla I. iz 1317. godine
ENA SIGNATURA - ŠEST DOKUMENTOV Potrjevanje privilegijev predhodnih vladarjev na primeru listine kralja Karla I. iz leta 1317
ONE REFERENCE CODE - SIX DOCUMENTS Confirming Privileges of Previous Rulers with a new Document on the Case of a Renovated Document, Issued by King Charles I in 1317

dr. Dejan ZADRAVEC
ARHIVSKI DOKUMENT KOT POPISNA ENOTA Na primerih različnih praks slovenskih in tujih arhivov ter poskus postavitve enotne in vzdržne opredelitve pojma
ARCHIVAL DOCUMENT AS A UNIT OF DESCRIPTION Examples of Different Practices in Slovene and Foreign Archives - an Attempt to Establish a Unified Concept

Nataša BUDNA KODRIČ
POPISOVANJE VSEBINE ARHIVSKEGA GRADIVA IN IZDELAVA SPECIALNIH PRIPOMOČKOV ZA ZNANSTVENO UPORABO
DESCRIPTION OF ARCHIVES' CONTENT AND CREATION OF SPECIAL FINDING AIDS FOR SCIENTIFIC USE

Mirjana KONTESTABILE ROVIS
ODREDBA O ENOTNEM KLASIFIKACIJSKEM NAČRTU Z ROKI HRAMBE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE IN ARHIVI
ORDER ON THE UNIFORM CLASSIFICATION PLAN AND STORAGE PERIODS FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE ARCHIVES

Petra ISKRA
PO ŠOLSKO ZNANJE V ARHIV Pogoji in načini uporabe arhivskega gradiva v osnovnih šolah
LEARNING WITH THE HELP OF THE ARCHIVES Conditions and Different Means of Using Archival Material in Elementary Schools

Katja ŠTURM
SPEEDWAYSKA ZGODBA NA TELEVIZIJI SLOVENIJA Primer dobre prakse
TELEVISION SLOVENIA AND ITS SPEEDWAY TALE Best Practice Example

dr. Bojan HIMMELREICH
PREVZEM ARHIVSKEGA GRADIVA OBMOČNIH ZDRUŽENJ RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE IN GASILSKIH ZVEZ
ACQUISITION OF ARCHIVES OF LOCAL BRANCHES OF SLOVENIAN RED CROSS AND FIREFIGHTING ASSOCIATIONS

dr. Jelka MELIK
PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA PRAVOSODNIH ORGANOV
Acquisition of Archives from Judicial Authorities

mag. Gašper ŠMID, Žarko ŠTRUMBL
VARSTVO ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA ZDRAVSTVENIH USTANOV
Protection of Archives and Records in Health Care Institutions

Mirela MRAK
SREĐIVANJE GRADIVA ŽUPNIH ARHIVA
Urejanje gradiva župnijskih arhivovArrangement o Parish Archives

dr. Izet ŠABOTIĆ
PROCES ODABIRANJA ARHIVSKE GRAĐE U NECJELOVITIM ARHIVSKIM FONDOVIMA Bosanskohercegovačko iskustvo
POSTOPEK ODBIRANJA ARHIVSKEGA GRADIVA NECELOVITIH ARHIVSKIH FONDOV Izkušnje iz Bosne in Hercegovine
APPRAISAL OF ARCHIVES IN CASES OF INCOMPLETE FONDS Bosnia and Hercegovina Experience

Katarina KRAŠEVAC
DEŽELNI ARHIV GLASBENE MATICE V FURLANIJI - JULIJSKI KRAJINI
Regional Archives of Glasbena Matica in Friuli-Venezia Giulia

 

Materialno varovanje arhivskega gradiva

dr. Jedert VODOPIVEC TOMAŽIČ
MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA V SLOVENIJI V OBDOBJU 1956-2016
Preservation of Archives in Slovenia between 1956 and 2016

Nataša MAJERIČ KEKEC
MATERIALNO VARSTVO PRI JAVNOPRAVNIH OSEBAH V PRISTOJNOSTI ZGODOVINSKEGA ARHIVA NA PTUJU Ustvarjalci s področja šolstva, kulture, zdravstva in socialnega varstva
PRESERVATION OF ARCHIVES AT THE CREATORS OF THE HISTORICAL ARCHIVES IN PTUJ Creators from the Fields of Education, Culture, Health and Social Care

Siniša DOMAZET
PROBLEMATIKA SMJEŠTAJA I ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE
Problematika namestitve in varovanja arhivskega gradiva v Arhivu Bosne in Hercegovine
Problems of Storage and Protection of Archival Holdings in the Archives of Bosnia and Herzegovina

mag. Lilijana URLEP
KNJIŽNICA NADŠKOFIJSKEGA ARHIVA MARIBOR Zgodovinski pregled in selitev v letu 2015
LIBRARY OF THE ARCHDIOCESAN ARCHIVES MARIBOR Historic Overview and Relocation in 2015

Igor FILIPIČ
SELITEV ARHIVA IN MATERIALNO VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA
Relocation of the Archives and Protection of Archival Material

dr. Beatrice ROMITI, Chiara CAMBRAI
OUTSOURCING PROJECTS
Izvajanje projektov z zunanjimi izvajalci

Mirjana KAPISODA, Stevan RADUNOVIĆ
PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE U FUNKCIJI NJENE ZAŠTITE
Prevzemanje arhivskega gradiva s ciljem njegove zaščite
Acquisition of Archives for their Protection

dr. Jasna MALEŠIČ, Meta KOJC
PRIPRAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA NA DIGITALIZACIJO Primer propagandnega gradiva iz 2. svetovne vojne
PREPARATION OF LIBRARY MATERIALS FOR DIGITISATION The Case of the Second World War Propaganda Material

Tanja ŠTEFANEC, dr. Vlasta STAVBAR
RARITETNO GRADIVO V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR Predstavitev zbirke raritet v UKM in prikaz obnove raritetne knjige
RARITIES IN THE UNIVERSITY OF MARIBOR LIBRARY Presentation of the Rarities Collection and Rarity Restoration Process

 

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba

Marjan ANTONČIČ
VZORČNA NOTRANJA PRAVILA O čem pravzaprav govorimo?
MODEL INTERNAL RULES What are We Actually Talking About?

dr. Hrvoje STANČIĆ
LONG-TERM PRESERVATION OF DIGITAL SIGNATURES 
Dolgoročno varovanje digitalnih podpisov

Tiffany SCHUREMAN
IMPLEMENTING ARCHIVESSPACE AT A UNIVERSITY ARCHIVES
Implementacija programske opreme Achivesspace v univerzitetnem arhivu

Flóra ORTHMAYR
THE LOWEST LEVELS OF ARCHIVAL HIERARCHY Adapting the Container List to ScopeArchiv
NAJNIŽJI NIVOJI ARHIVSKE HIERARHIJE Prilagajanje seznama tehničnih enot programski opremi scopeArchiv

Aleksander LAVRENČIČ
AVDIODESKRIPCIJA IN ARHIVI Arhiviranje oddaj z zvočnim opisom za slepe in slabovidne v arhivu Televizije Slovenije
AUDIODESCRIPTION AND THE ARCHIVES Archiving Programmes with Audio Descriptions for the Visually Impaired at the Archives of Television Slovenia

Mojca KOSI
DIGITALIZACIJA IN E-ARHIVIRANJE KOT PRILOŽNOST ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV
Digitalization and E-Archiving as an Opportunity for Social Responsibility and Employment of Disabled Persons

Shqipe BEKTESHI MUÇOLLI, Hamit SHALA
DIGITALIZATION OF OLD ARCHIVES
Digitalizacija starejšega arhivskega gradiva