Odpri menu

Materialno varstvo arhivskega gradiva : 14. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 15. - 17. april 2015]

KOLOFON

Materialno varstvo arhivskega gradiva 

dr. Tadeja MATOS, Mateja ŠKAMPERLE
PRISOTNOSTI GLIV V PROSTORIH KNJIŽNIC IN ARHIVOV TER NJIHOV VPLIV NA POČUTJE IN ZDRAVJE LJUDI
Presence of Fungi in Libraries and Archives and their Impact on People's Health

Adrien P. HOLL
PREVENTIVE PRESERVATION IN THE ARCHIVES
Preventivno varovanje arhivskega gradiva

Sanja ANDROIĆ, Boštjan ŠPEHONJA
POSLEDICE PREMALO SKRBNEGA RAVNANJA Z ELEKTRONSKIM IN PAPIRNIM GRADIVOM
Electronic and Paper Records - Consequences of Negligent Handling

mag. Marko POTOKAR, Sanja ANDROIĆ
SOCIALNI INŽENIRING - ČLOVEK KOT DEL VARNOSTNEGA SISTEMA
Social Engineering - A Man as Part of the Security System

dr. Jasna MALEŠIČ, Tereza POLIČNIK - ČERMELJ, Irena SEŠEK
MASOVNO RAZKISLINJENJE ARHIVSKIH IZVODOV NARODNE IN UNIVERZITETNE KNJIŽNICE
Mass Deacidification of Archival Copies at the National and University Library

dr. Izet ŠABOTIĆ
ZNAČAJ EDUCIRANOSTI ARHIVSKOG KADRA  U VANREDNIM OKOLNOSTIMA (ISKUSTVO ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA)
Pomen izobraženosti arhivskega kadra v izrednih razmerah (izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona)
The Importance of Educated Archival Personnel in Emergencies (Experiences of the Archives of the Tuzla Canton)

mag. Sejdalija GUŠIĆ, Milena GAŠIĆ
MOGU LI SE JOŠ SPASITI? KONZERVACIJA I RESTAURACIJA PISANOG BLAGA U BOSNI I HERCEGOVINI
Ali jih je še možno rešiti? Konzerviranje in restavriranje pisne dediščine v Bosni in Hercegovini
Can they still Be Saved? Conservation and Restoration of Written Heritage in Bosnia and Herzegovina

Siniša DOMAZET
ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE - ZAŠTITA GRAĐE U DOBA RECESIJE
Arhiv Bosne in Hercegovine - zaščita gradiva v dobi recesije
Archives of Bosnia and Herzegovina - Protection of Archives in Times of Recession

 

Arhivska teorija

dr. Alenka ŠAUPERL, dr. Polona VILAR, dr. Maja ŽUMER, mag. Zdenka SEMLIČ RAJH, dr. Izet ŠABOTIĆ, Selma ISIĆ, dr. Sead SELIMOVIĆ, mag. Omer ZULIĆ
ARHIVISTI O UPORABNIKIH ARHIVA
Archivists about Archives' Users

dr. Jelka MELIK
SODNA VEJA OBLASTI IN ARHIVI
Judicial Branch of Power and Archives

Miroslav DUČIĆ
ARHIVSKA GRAĐA KAO DEO IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
Arhivsko gradivo kot del lastnine stečajnega dolžnika
Archives as Part of the Property of the Bankruptcy Debtor

dr. Anna KRZEMIŃSKA
ACQUIRING PRIVATE ARCHIVES - LEGAL CONSTRUCTION OF AGREEMENTS INCLUDING ISSUES: COPYRIGHT, PROTECTION OF PERSONAL DATA, PROTECTION OF CORRESPONDENCE, PROTECTION OF IMAGE, ETC.
Prevzemanje zasebnega arhivskega gradiva - pravna sestava pogodb: avtorske pravice, zaščita osebnih podatkov, korespondence, slik in drugega

Lenka PAVLÍKOVÁ, Juraj VALENT
ARCHIVES VS. CREATORS. COOPERATION IN THE CREATION, PROTECTION AND ACQUISITION OF ARCHIVES
Arhivi in ustvarjalci. Sodelovanje pri ustvarjanju, varovanju in prevzemanju arhivskega gradiva

Jovan P. POPOVIĆ
POSTUPANJE OKO PRIJEMA, ČUVANJA, KORIŠĆENJA I KATEGORIZACIJE ARHIVSKE GRAĐE  PRISPELE U ARHIV UGOVORNIM ILI DOBROČINIM PRAVNIM POSLOM
Prevzem arhivskega gradiva na podlagi prodaje ali darovanja: prevzem, hramba, kategorizacija in uporaba
Legal Protection, Appraisal and Use of Archives Acquired as Gifts, Purchase and Legacy

ddr. Azem KOŽAR
PROBLEMATIKA PREUZIMANJA ARHIVSKE GRAĐE U ARHIVE BOSNE I HERCEGOVINE
Problematika prevzemanja arhivskega gradiva v arhivih Bosne in Hercegovine
Problems with Acquisitions of Archives in Bosnia and Herzegovina

Mirjana GULIĆ, Damir VALIDŽIĆ
METODOLOGIJA IZRADE ŠEMATIZMA (PRIMER ŠEMATIZMA TIJELA JAVNE UPRAVE S PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU 1945. - 1990.)
Metodologija izdelave šematizma (primer šematizma Organi javne uprave iz obdobja 1945-1990 na območju pod pristojnostjo Državnega arhiva v Zagrebu)
Metodology of Creating a Registry (Bodies of Public Administration in Zagreb from 1945 to 1990 within the Jurisdiction of the State Archives in Zagreb)

Danijela BRANKOVIĆ
APEX-PROJEKT: ARCHIVES PORTAL EUROPE NETWORK OF EXCELLENCE
Apex-Projekt: Archives Portal Europe Network of Excellence

dr. Živana HEĐBELI, Nikola MOKROVIĆ
PREGLED UPRAVE U HRVATSKOJ OD 1945. DO 1990. GODINE
Pregled upravne ureditve na Hrvaškem od leta 1945 do 1990
Study of Croatian Administration from 1945 to 1990

Marijana JUKIĆ
135 GODINA DJELOVANJA HRVATSKOG DRUŠTVA LIKOVNIH UMJETNIKA
135 let delovanja Hrvaškega društva likovnih umetnikov
135 Years of the Croatian Fine Arts Artists Association

 

Arhivska praksa

mag. Aida ŠKORO BABIĆ
DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA DRUGE SVETOVNE VOJNE - NEKATERI PRISTOPI PRI IZVAJANJU DOLOČB ZVDAGA-A
Access to Archives from the Period of the Second World War - Some Approaches in Implementing Provisions of the New Archival Law

mag. Gašper ŠMID, Žarko ŠTRUMBL
DOSTOPNOST IN NEDOSTOPNOST ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
Accessibility and Inaccessibility of Medical Records

dr. Bojan  HIMMELREICH
VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA GLEDALIŠČ V JAVNIH ARHIVIH IN DRUGOD  V SLOVENIJI
Protection of Archives Created by Theatres Kept in Public Archives and elsewhere in Slovenia

mag. Sonja ANŽIČ - KEMPER
DRUŽBENA OMREŽJA IN ARHIVI TER STROKOVNA OBDELAVA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA V NEMŠKEM PROSTORU  
Social Networks, Archives and Processing if Photographs in German Environment

dr. Bogdan Florin POPOVICI
PHYSICAL OR INTELLECTUAL ARRANGEMENT OF ARCHIVES? A CASE FOR SCOPEARCHIV
Fizična ali intelektualna ureditev arhivskega gradiva? Primer za scopearchiv

mag. Lilijana URLEP
GRADIVO ŠKOFIJSKE PISARNE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR
Diocesan Office Records at the Archdiocesan Archives Maribor

dr. Jasna POŽGAN
GOSPODARSKI FONDOVI - OBRADA, ZNAČENJE I VREDNOVANJE
Gospodarski fondi - obdelava, pomen in vrednotenje
Economy Fonds - Processing, Importance and Appraisal

Zorica NETAJ
ISKUSTVO NA SREĐIVANJU, OBRADI I DIGITALIZACIJI ZBIRKE FOTOGRAFIJA ARHIVA JUGOSLAVIJE
Izkušnje pri urejanju, obdelavi in digitalizaciji zbirke fotografij Arhiva Jugoslavije
Experience Gained from Arranging, Processing and Digitization of the Photograph Collection of the Archives of Yugoslavia

mag. Omer ZULIĆ, Selma ISIĆ
SPECIFIČNOSTI PREUZIMANJA I OBRADE ARHIVSKE GRAĐE ORGANA UPRAVE (ISKUSTVA ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA)
Specifičnost prevzemanja in obdelave arhivskega gradiva organov uprave (izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona)
Specifics of Acquiring and Processing Archives of Administrative Bodies (Experiences of the Archives of the Tuzla Canton)

dr. Peter Pavel KLASINC
PROBLEMI ZUNANJE SLUŽBE V SLOVENIJI IN NEKATERI TEHNIČNI VIDIKI
Problems of Archival Professional Supervision in Slovenia and some Technical Issues

mag. Branka KEREC, dr. Vlasta STAVBAR
ZAPUŠČINA ZABEO V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR
The Zabeo Legacy in the University of Maribor Library

 

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba

mag. Aljoša NIKL, Sebastjan HOLCMAN
POSTOPEK PREVZEMANJA E-GRADIVA - PRIMER APLIKACIJE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR
Process of Depositing E-Materials - Example of an Application at the University of Maribor Library

Stevan MAČKOVIĆ
ISKUSTVA SA E-ISTRAŽIVANJEM U GRAĐI ISTORIJSKOG ARHIVA STUBOTICA
Izkušnje z e-raziskovanjem gradiva Zgodovinskega arhiva Subotica
Experiences with E-Research at the Historical Archives of Subotica

Branka MOLNAR
ARHIVI PODATAKA - SERVISI ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE ZAJEDNICE
Arhivi podatkov - servisi znanstvenoraziskovalne skupnosti
Data Archives - Services of the Scientific Research Community

Vladimir DROBNJAK
MOŽNOST POSTAVITVE BAZE ZNANJA V ARHIVIH S POMOČJO ODPRTOKODNIH ORODIJ
Building a Knowledge Base in the Archives with the Use of Open Source Tools

Luiz Antonio SANTANA DA SILVA
AUDIOVISUAL DOCUMENT: WHAT IS IT? A BRAZILIAN PERSPECTIVE
Avdiovizualni dokument: kaj je to? Brazilska perspektiva

Petra ISKRA, Blanka KRIŽ
IZ ANALOGNEGA V DIGITALNO - DIGITALIZACIJA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA V ARHIVU TV SLOVENIJA
From Analogue to Digital - Digitization of Photographic Material in the TV Archives and Documentation Department of Radio-Television Slovenia

Aleksander LAVRENČIČ
ARHIVSKI AVTOMAT- PRIPOMOČEK ZA DOLOČANJE ROKOV HRANJENJA IN ZA ARHIVIRANJE V PRIHODNOSTI
Archive's Player- An Instrument for Managing Retention Periods for Archives in the Future


Jana BRUMEC, Rok OMAHEN
OD EVE DO ADAMA - ARHIVIRANJE DIGITALNIH POSNETKOV TV SLOVENIJA
The Road from Eve to Adam - Archiving of Digital Footage at Radio Television Slovenija

Katja ŠTURM
PRIHODNOST PROJEKTA EUSCREENXL - BODOČI POSLOVNI MODELI UPRAVLJANJA AVDIOVIZUALNE VSEBINE
The Future of the Euscreenxl Project - Possible Business Models for Managing Avdiovizual Content

dr. Miroslav NOVAK
DOLGOROČNA HRAMBA, VALORIZACIJA IN UPORABA RAČUNOV, E-RAČUNOV TER DRUGIH HIBRIDNIH OBLIK DOKUMENTACIJE
Long-Term Preservation, Appraisal and Use of Invoices, E-Invoices and other Hybrid Forms of Records

Gregor ROESLER-SCHMIDT, Beatrice MATUSCHKA, Alexander RYCH
PIQL PRESERVATION SERVICES - A HOLISTIC APPROACH TO DIGITAL LONG-TERM PRESERVATION
Storitve hrambe PIQL. Holističen pristop k dolgoročni digitalni hrambi