Odpri menu

Arhivi v globalni informacijski družbi : 13. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 2. - 4. april 2014]

KOLOFON

Arhivska teorija

Marko POTOKAR, Igor BERNIK
VZPOSTAVITEV SISTEMA UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ ZA PROJEKT E-ARHIVIRANJA V SKLADU Z ZVDAGA IN ZVOP-1 
Implementation of an Information Security Management System for the E-Archives Project in Compliance with PDAAIA and PDPA

Gregor JENUŠ
VAROVANJE OBČUTLJIVIH OSEBNIH PODATKOV V ARHIVSKEM GRADIVU JUGOSLOVANSKE TAJNE POLITIČNE POLICIJE 
Protecting Sensitive Personal Data in the Archives of the Former Yugoslav Secret Police

Mojca JENKO
MED SCILO IN KARIBDO - SPOŠTOVANJE AVTORSKIH IN SORODNIH PRAVIC TER OSEBNIH PODATKOV NA PRIMERU SLIKOVNEGA ARHIVSKEGA GRADIVA
Between Scylla And Charybdis : Respecting Copyrights, other Related Rights and Personal Data in the Case of Pictorial Archival Material

Luana MALEC
ALBUM SLOVENIJE: OSEBNI SPOMINI 20. STOLETJA 
Album of Slovenia : Personal Memories of the 20th Century

Sejdalija GUŠIĆ, Milena GAŠIĆ
HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO - BALANSIRANJE IZMEĐU ZAKONA
Zgodovinski arhiv Sarajevo - Balansiranje med zakoni
Historical Archives Sarajevo - Balancing between Laws

Jovan P. POPOVIĆ
ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA I DRUGIH SRODNIH PRAVA KROZ ZAKONSKE PROPISE
Zaščita avtorskih in drugih sorodnih pravic Na Podlagi Zakonskih Predpisov
Copyright and Similar Rights Protection through Legislation

Branka MOLNAR
CREATIVE COMMONS (CC) AUTORSKOPRAVNE LICENCE
Avtorskopravne licence creative commons (cc)
Creative Commons (CC) Licenses

Izet ŠABOTIĆ
LEGISLATIVA KAO OSNOV USPJEŠNOG OBAVLJANJA ARHIVSKE DJELATNOSTI (BOSANSKOHERCEGOVAČKO ISKUSTVO)
Zakonodaja kot osnova uspešnega opravljanja arhivske dejavnosti (izkušnje iz Bosne in Hercegovine)
Legislation as the Base for a Successful Functioning of Archives

Peter Pavel KLASINC
SLOVENSKI ARHIVI MED STROKO IN POLITIKO
Slovene Archives between Profession and Politics

Ivana POSEDI
KATEGORIZACIJA STVARATELJA
Kategorizacija ustvarjalcev
Categorization of Records Creators

Aleksander LAVRENČIČ
POSKUS ZGODOVINE KRANJSKE ALI POSKUS UVEDBE MODELA KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA ZA RAZVRŠČANJE DOKUMENTACIJE Z ROKI HRANJENJA V JAVNEM ZAVODU RTV SLOVENIJA
The Attempt of the History of Carniola or How to Implement Classification Schemes with Retention Periods at the Public Service RTV Slovenia (Radio-Television of Slovenia)

Jasna POŽGAN
ZNAČAJ VALORIZACIJE GRADIVA U ARHIVU
Pomen vrednotenja gradiva v arhivu
The Significance of Archives Appraisal

Bogdan Florin POPOVICI
ISAD(G). A CASE FOR IMPROVEMENT
Isad(g). Predlogi izboljšav

Alenka ŠAUPERL, Polona VILAR, Izet ŠABOTIĆ, Zdenka SEMLIČ RAJH
UPORABNIKOV POGLED NA ARHIV IN POPISE ARHIVSKEGA GRADIVA V ARHIVSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH
Users' View on the Archives and Description of Archives in Archival Information Systems

Boštjan ZAJŠEK
ARHIVSKI KOPERNIKOVSKI OBRAT - OD PRILAGAJANJA UPORABNIKA ARHIVSKEMU POPISU K PRILAGAJANJU ARHIVSKEGA POPISA UPORABNIKU
Archival Copernican Turn - From Adapting the User to the Finding Aid to Adapting the Finding Aid to the User

Selma ISIĆ
STRUČNE ASOCIJACIJE I NJIHOV DOPRINOS RAZVOJU ARHIVSKE STRUKE 
Strokovna združenja in njihov prispevek k razvoju arhivske stroke
Professional Associations and their Contribution to the Development of the Archival Profession

Sanja ANDROIĆ
UPRAVLJANJE S POSLOVNO DOKUMENTACIJO IN ZNANJE ZAPOSLENIH
PRIMERJAVA POGLEDOV ZAPOSLENIH V PODJETJU MARIBORSKI VODOVOD IN ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH PODJETJIH

Business Records Management and Employees' Knowledge - Comparison Between the Views of Employees of the Public Water Supply Company Maribor and Other Slovene Companies

Arhivska praksa

Andreja ZELIČ, Zlatka LESJAK, Bojana ARISTOVNIK
UPRAVLJANJE Z DOKUMENTARNIM IN ARHIVSKIM GRADIVOM V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE - IZKUŠNJE S PRIPRAVO DOKUMENTARNEGA GRADIVA, ODBIRANJEM IN IZROČITVIJO ARHIVSKEGA GRADIVA ZGODOVINSKEMU ARHIVU CELJE
Records Management at the General Hospital Celje - Experiences with Records Preparation, Selection and Transfer to the Historical Archives Celje

Nina GOSTENČNIK
ARHIVIRANJE IN HRAMBA POSLOVNE DOKUMENTACIJE GOSPODARSKIH PODJETIJ V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI
Archiving and Storage of Business Records of Companies in Bankruptcy or Windup

Tatjana ŠENK, Nataša BOGME KIRN
DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI PRI MESTNI OBČINI LJUBLJANA
Records and Archives in E-Form at the City Municipality Ljubljana

Antonietta COLOMBATTI 
ACQUIRING ARCHIVES AND COOPERATION WITH CREATORS: THE CASES OF A PUBLIC CREATOR AND A PRIVATE CREATOR IN THE MOMENT OF THE TRANSFER TO THE STATE ARCHIVES
Pridobivanje arhivskega gradiva in sodelovanje z ustvarjalci: Primeri javnih in zasebnih ustvarjalcev ob predaji gradiva v državni arhiv

Katarina KRAŠEVAC
UREJANJE, POPISOVANJE IN MATERIALNO VARSTVO ZASEBNE PISNE KULTURNE DEDIŠČINE GLASBENE PROVENIENCE
Arrangement, Description and Preservation of Private Written Cultural Heritage of Musical Provenance

Gustavo CASTANER
THE DESCRIPTION OF THE ARCHIVAL HOLDINGS OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND AND THE PROJECT TO MAKE AVAILABLE THE DESCRIPTIONS ONLINE
Popisovanje arhivskega gradiva Mednarodnega denarnega sklada in projekt predstavitve popisov na spletu

Marijana JUKIĆ
OBLIKOVANJE I RAZDJEL FONDA REPUBLIČKE KONFERENCIJE SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA HRVATSKE - IZAZOVI I RJEŠENJA
Oblikovanje in razdelitev fonda Republiške konference Socialistične zveze delovnega ljudstva Hrvaške - Izzivi in rešitve
Formation and Division of Fonds of the Republican Conference of the Croatian Socialist Working People Union - Challenges and Solutions

Gabrijela KOLBIČ, Vlasta STAVBAR
MAISTROVA KNJIŽNICA V UKM: PRIDOBITEV IN HRAMBA ZASEBNE KNJIŽNICE GENERALA MAISTRA V UNIVERZITETNI KNJIŽNICI MARIBOR
General Maister's Library at the University of Maribor Library: Acquisition and Preservation of General Maister's Private Library at the University of Maribor Library

Maja NIKOLOVA
ARHIVSKA GRAĐA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU I MOGUĆNOST FORMIRANJA FONDOVA U PEDAGOŠKOM MUZEJU U BEOGRADU 
Arhivsko gradivo v zasebni lasti in možnost oblikovanja fondov v Pedagoškem muzeju v Beogradu
Archives in Private Hands and the Possibility of Forming Personal Fonds at the Educational Museum in Belgrade

Marina SELNIK
TIMSKI RAD U SREĐIVANJU ARHIVSKOG GRADIVA
Skupinsko delo pri urejanju arhivskega gradiva
Arranging Archives - Team-Work Approach

Meta KOJC, Jasna MALEŠIČ
ZAŠČITA IN KONSERVIRANJE - RESTAVRIRANJE ROKOPISNE ZAPUŠČINE FRANA LEVSTIKA
Protection and Conservation - Restoration of Fran Levstik's Manuscript Legacy

Ivan ŠIJANEC, Andrej POTOČNIK
CELOSTNE REŠITVE ZA POŽARNO ZAŠČITO - PROTIPOŽARNA ZAŠČITA V KRITIČNIH OKOLJIH ARHIVOV IN KNJIŽNIC 
Whole Solutions for Fire Protection - Fire Protection in Critical Environments (Archives and Libraries)

 

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba

Claire Sibille - de GRIMOÜARD
THE DATA EXCHANGE STANDARD FOR ARCHIVING: KEY STANDARD FOR THE DIGITAL ARCHIVING POLICY OF FRENCH ARCHIVES
Standard za izmenjavo podatkov za arhiviranje: Ključni standard za politiko digitalnega arhiviranja francoskih arhivov

Flóra ORTHMAYR
THE ELECTRONIC ARCHIVES PROJECT IN BUDAPEST CITY ARCHIVES
Projekt elektronskega arhiva v Mestnem arhivu Budimpešta

Miroslav DUČIĆ
ISKUSTVA ELEKTRONSKE UPRAVE NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI ARHIVA UŽICE
Izkušnje z elektronsko upravo na področju Zgodovinskega arhiva Užice
Experiences with E-Administration on the Territory of the Historical Archives Užice

Miroslav NOVAK, Gordana ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK
VIRTUALIZACIJA - NAČIN OHRANJANJA DIGITALNIH ARHIVSKIH VSEBIN 
Virtualization - A Way of Preserving Archival Digital Content

Nikola MOKROVIĆ, Živana HEĐBELI
UPOTREBA APLIKACIJE ICA ATOM U RAZVOJU ARHIVA ZA LJUDSKA PRAVA
Uporaba aplikacije ICA Atom v razvoju Arhiva za ljudske pravice
Use of ICA Atom Application in the Development of the Human Rights Archives

Vanja PFAJFAR
ARHIVSKI PORTAL EVROPE - OKNO V ARHIVSKI DIGITALNI SVET
Archives Portal Europe - A Window into the Archival Digital World

Rok OMAHEN
UPORABNIKU PRIJAZEN ARHIV - DOSTOP DO FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA TV SLOVENIJA
User Friendly Archives - Access to Film Archives of TV Slovenia

Katja ŠTURM
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI POTENCIAL ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA PROJEKTA EUSCREENXL
Educational Potential of Euscreenxl Audiovisual Archival Material

Refike SULÇEVSI
FILLING PLAN OF TASKS IN THE KOSOVO ARCHIVES
Klasifikacija del v kosovskih arhivih

DuPONT
DUPONT, A WORLD LEADER IN MARKET-DRIVEN INNOVATION AND SCIENCE
Dupont, vodilni v tržnih inovacijah in znanosti v svetu