Odpri menu

Arhivi in ustvarjalci gradiva - stanje in perspektive : 12. zbornik mednarodne konference, [Radenci, 10.-12. april 2013]

KOLOFON

Arhivska teorija

Mateja JERAJ, Jelka MELIK, Aida ŠKORO BABIČ
NEKAJ POGLEDOV V ARHIVSKE ZAKONE DRŽAV EU
Some Views on the Archival Laws of European Member States

 

Bojan HIMMELREICH
LASTNO VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA KULTURNIH USTANOV? NE!
In-House Protection of Archives in Cultural Institutions? No!

 

Jovan P. POPOVIĆ
MESTO I ULOGA ARHIVSKE DELATNOSTI U DRUŠTVU REGULISANO POZITIVNO PRAVNIM NORMATIVIZMOM
Položaj in vloga arhivske dejavnosti v družbi, regulirani s pozitivnimi pravnimi normami
Position and Role of Archival Institutions in a Society Regulated by Positive Legal Norms

 

Azem KOŽAR
STATUSNA LUTANJA ARHIVA U BOSNI I HERCEGOVINI
Statusne pozicije arhivov v Bosni in Hercegovini
Status Changes in Bosnian-Herzegovian Archives

 

Antonio MONTEDURO
A BRIDGE OVER CULTURAL HERITAGES: CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE - COOPERATION ACTIVITIES IN THE FIELD OF CULTURE
Most preko kulturnih dediščin: sodelovanje Centralne evropske iniciative na področju kulture

 

Grazia TATÒ
MAB (MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE) MUSEUMS, ARCHIVES, LIBRARIES: PROFESSIONALS IN THE FIELD OF CULTURAL HERITAGE
Muzeji, arhivi, knjižnice: Strokovnjaki na področju kulturne dediščine

 

Refike SÜLÇEVSI
ARCHIVAL COOPERATION BETWEEN THE KOSOVO STATE ARCHIVES AGENCY AND ARCHIVING INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TURKEY
Arhivsko sodelovanje med Kosovsko državno arhivsko agencijo in arhivskimi institucijami Republike Turčije

 

Keli Erin RYLANCE
ARCHITECTURAL RECORDS IN THE AGE OF TERRORISM
Arhitekturno gradivo v dobi terorizma

 

Miroslav NOVAK
MIKROKLASIFIKACIJE IN NJIHOVE SHEME V ARHIVSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMIH
Micro-Classifications and their Schemes in Archival Information Systems

 

Zdenka SEMLIČ RAJH, Izet ŠABOTIĆ, Alenka ŠAUPERL
ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO V ARHIVISTIKI: ZNAČILNOSTI UPORABE DVEH RAZISKOVALNIH METOD
Research in Archival Science: Characteristics of two Research Methods

 

Zdenka SEMLIČ RAJH, Alenka ŠAUPERL
ANALIZA OBLIKOVANJA VSEBINE ZAJETIH PODATKOV V PODATKOVNI BAZI SIRAnet
Content Analysis of Data Captured in the Siranet Database

 

Marijan GERDEJ
NEKATERA VPRAŠANJA IN DILEME ARHIVISTA V LUČI ZAKONODAJE, ETIČNIH NAČEL IN KODEKSA RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
Some Questions and Problems of Archivists in the Light of Legislation, Archival Code of Ethic and the Code of Good Administrative Behaviour

 

Aleksandra PAVŠIČ MILOST
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, ZAPOSLENIH V SLOVENSKIH ARHIVIH - UGOTOVITVE IN PREDLOGI SPREMEMB
Education of Slovene Archivists - Findings and Suggestions

 

Peter Pavel KLASINC
UVOD V MAGISTRSKI ŠTUDIJ ARHIVISTIKE IN DOKUMENTOLOGIJE - PRIKAZ EVENTUALNIH ELEMENTOV UČBENIKA
Introduction to the Master's Study of Archival Science and Documentology - Presentation of Possible Textbook Elements

 

Peter WIESFLECKER
DER "GRUNDKURS" FÜR ARCHIVARINNEN UND ARCHIVARE. EIN NEUER WEG ARCHIVISCHER AUS- UND FORTBILDUNG IN ÖSTERREICH
"Basecourse" for Archivists. A new Approach to Archival Education in Austria
"Osnovni tečaj" za arhiviste. Nova pot arhivskega izobraževanja v Avstriji

 

Aleksandra PIJUK PEJČIĆ
ULOGA ARHIVA U OBRAZOVANJU BUDUĆIH ISTORIČARA
Vloga arhiva pri izobraževanju bodočih zgodovinarjev
The Role of Archives in Education pf Future Historians

 

Bojana ARISTOVNIK
PROJEKT MIŠKA MICA V ARHIVU V ŠOLSKEM LETU 2011/12
Project "Mouse Mica in the Archives" in School Year 2011/2012

 

Katja ZUPANIČ
ADAPTACIJA ZGRADBE BIVŠE VOJAŠNICE ZA POTREBE ZGODOVINSKEGA ARHIVA NA PTUJU - PRIMER DOBRE PRAKSE
Military Building Adaptation for the Need of the Historical Archives Ptuj - Best Practice Example

 

Jozef HANUS, Emília HANUSOVÁ
SOME TECHNICAL PROBLEMS OF ARCHIVES AND LIBRARIES: PRESERVATION AND STORAGE OF DOCUMENTS
Nekaj tehničnih problemov arhivov in knjižnic: Varovanje in hramba dokumentov

 

Sejdalija GUŠIĆ, Milena GAŠIĆ
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG DEPO PROSTORA HISTORIJSKOG ARHIVA SARAJEVO I SLOŽENOST POSLOVA PRI IZMJEŠTANJU I MANIPULACIJI ARHIVSKOM GRAĐOM
Rekonstrukcija obstoječega skladiščnega prostora Zgodovinskega arhiva Sarajevo in zapletenost procesov pri nameščanju in manipulaciji z arhivskim gradivom
Repository Reconstruction at the Historical Archives Sarajevo and the Complexity of Managing and Arranging Archives

 

Ramë MANAJ
ARCHIVAL PREMISES IN THE REPUBLIC OF KOSOVO
Arhivske stavbe v Republiki Kosovo

 

Breda KARUN, Karmen ŠTULAR SOTOŠEK
ZBOGOM, OROŽJE. DOBRODOŠLI, SPOMINI. DOGODKI ZBIRANJA SPOMINOV NA 1. SVETOVNO VOJNO
Goodbye Weapons. Welcome Memories. First World War Collection Days

 

Lilijana URLEP
RAZSTAVA SREDNJEVEŠKE IN RENESANČNE KNJIŽNE UMETNINE IZ ZAKLADNICE NADŠKOFIJE MARIBOR
Masterpieces of Medieval and Renaissance Books from the Treasury of the Archdiocese of Maribor Exhibition

 

Branka KEREC
DEPOZITARNA FUNKCIJA UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR V LUČI ZAKONODAJNIH PREDPISOV
The University of Maribor Library Depositary Function in Legal Acts

 

Bojana ARISTOVNIK, Breda ZALAŠČEK
RAZVOJ DELOVNE KNJIŽICE V OBDOBJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI DO NJENE UKINITVE LETA 2009 V LUČI PRAVNIH PREDPISOV
Employment Booklet Development in the Period Between the End of the Second World War until its Abolishion in 2009

 

Živana HEĐBELI, Nikola MOKROVIĆ, Aleksandar RADNIĆ
SREDIŠNJA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE OD 1990. DO 2012. GODINE
Osrednji organi državne uprave Republike Hrvaške med letoma 1990 in 2012
Central State Administration Bodies of the Republic of Croatia between Years 1990 and 2012

 

Joško KATELAN, Borivoj JOVANOVIĆ
SUDSKE MARKE (OZNAKE) U GRAĐI FONDOVA PRAVOSUĐA ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR ZA PERIOD 1797-1944. GODINE
Sodne oznake v gradivu fondov pravosodja Zgodovinskega arhiva Kotor za obdobje od leta 1797 do 1944
Case References in Archives of Basic and District Courts Stored in the Kotor Historical Archives for the Period between 1797 and 1944

 

Arhivska praksa

 

Vladimir ŽUMER
KLASIFIKACIJSKI NAČRTI ZA RAZVRŠČANJE DOKUMENTACIJE Z ROKI HRANJENJA V SLOVENIJI
Records Classification Plans with Retention Periods in Slovenia

 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS
PROBLEMATIKA PRI ODBIRANJU GRADIVA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
Problems of Selecting Archives in the Field of Education

 

Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIĆ
PRIMERJAVA UPRAVLJANJA POSLOVNE DOKUMENTACIJE JAVNEGA PODJETJA IN JAVNE UPRAVE - Primer klasificiranja, odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva javnega podjetja Mariborski vodovod d. d.
Comparison of Records Management in Public Companies and in Public Administration - The Case of Classification, Selection and Disposal of Records Produced at the Public Water Supply Company Mariborski Vodovod d.d.

 

Katarina KRAŠEVAC
ANALIZA STANJA OHRANJENOSTI DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA NA PODROČJU GLASBENE UMETNOSTI V SLOVENIJI
Preservation of Musical Records and Archives - Analysis of the Situation in Slovenia

 

Lenka PAVLIKOVÁ, Monika PÉKOVÁ
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL PROJECTS IN THE SLOVAK STATE ARCHIVES
Implementacija mednarodnih projektov v Slovaškem državnem arhivu

 

Selma ISIĆ
NEKE KARAKTERISTIKE PRIMJENE MEĐUNARODNIH ARHIVSKIH STANDARDA U BOSANSKOHERCEGOVAČKOJ ARHIVISTICI - ISKUSTVA ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA
Nekatere značilnosti vpeljave mednarodnih arhivskih standardov v arhivistiko Bosne in Hercegovine - Izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona
Some Characteristics of Archival Standards Implementation in Bosnia and Herzegovina (Experiences of the Archives of the Tuzla Canton)

 

Ivana POSEDI
PROBLEMATIKA IZLUČIVANJA REGISTRATURNOG GRADIVA KOD STVARATELJA U NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U VARAŽDINU
Problematika izločanja dokumentarnega gradiva pri ustvarjalcih, ki so v pristojnosti Državnega arhiva v Varaždinu
Problems of Disposal of Records Produced by Creators under the Jurisdiction of the State Archives in Varaždin

 

Melita RONČEVIĆ
OŠTEĆENJE GRADIVA PRAVOSUĐA - PREUZIMANJE, SANIRANJE I ZAŠTITA
Poškodovano gradivo pravosodja - Prevzemanje, saniranje in zaščita
Damages of Judiciary Archives - Acquisition, Restoration and Preservation

 

Snežana PEJOVIĆ, Jelena STRAHIJA
ARHIVSKA GRAĐA U MUZEJU. SREĐIVANJE I OBRADA ARHIVSKE GRAĐE IZ DOBA MLETAČKE UPRAVE U MUZEJU GRADA PERASTA
Arhivsko gradivo v muzeju. Urejanje in obdelava arhivskega gradiva iz obdobja beneške oblasti v Muzeju mesta Perast
Archival Documents in a Museum. Arrangement and Processing of Archival Documents from the Period of Venetian Rule in the Museum of the Town of Perast

 

Jasmina LATINOVIĆ
UTICAJ ARHIVA NA KANCELARIJSKO POSLOVANJE REGISTRATURA PRVOG REDA - PRIMER SEVERNOBANATSKOG OKRUGA AP VOJVODINE
Vpliv arhiva na pisarniško poslovanje ustvarjalcev prvega reda - Primer severnobanatskega okrožja AP Vojvodine
The Influence of Archives on the Records Management in Registries of North Banat County in AP Vojvodina

 

Jusuf OSMANI
RECORDS MANAGEMENT AT THE CREATORS OF ARCHIVAL MATERIALS IN KOSOVO
Upravljanje z dokumenti pri ustvarjalcih arhivskega gradiva na Kosovu

 

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba

 

Bogdan Florin POPOVICI
SOME CONCEPTUAL DATA MODELS FOR RECORDS AND ARCHIVES
Nekaj konceptualnih podatkovnih modelov za dokumentarno in arhivsko gradivo

 

Tatjana HAJTNIK, Judita MESARIČ, Boris DOMAJNKO
PROJEKT E-ARH.SI: RAZVOJ STORITVE SPREJEMA IN NADALJNJE UPORABE IZBRANIH OBLIK ARHIVSKEGA GRADIVA
Developing the Service of Ingest and Re-Use of Selected Forms of Digital Archival Records

 

Olivera PORUBOVIĆ VIDOVIĆ
KOMERCIJALNI SOFTVER IMA ALTERNATIVU
Komercialna programska oprema ima alternativo
Commercial Software has an Alternative

 

Branka MOLNAR
WEB APLIKACIJA LECTOR 2
Spletna aplikacija Lector 2
Web Application Lector 2

 

Heinrich KRANZELBINDER
DIGITALE SUBSTITUTE FÜR DEN VISUELLEN INHALT ANALOGER ARCHIVALIEN - DIGITALE UND ANALOGE FAKSIMILES AUF BASIS VON COLORMANAGEMENT
Digitalni nadomestki za vizualno vsebino analognega arhivskega gradiva - Digitalni in analogni faksimili na podlagi upravljanja z barvami
Digital Substitutes for the Visual Content of Analogue Archives - Digital Facsimile on the Basis of Colormanagement

 

Slobodanka CVETKOVIĆ
WEB 2.0 ALATI - BLOG I FACEBOOK U SLUŽBI ARHIVISTIKE I ARHIVA
Orodja spleta 2.0 - Blog in Facebook za namene arhivistike in arhivov
Web 2.0 Tools - Blog and Facebook in the Service Of Archival Science And Archives

 

Snežana PEJOVIĆ
WEB PORTAL ISTORIJSKOG ARHIVA KOTOR ARCHIVUM - PRIKAZ FONDA "SPISI VANREDNIH PROVIDURA"
Spletni portal Zgodovinskega arhiva Kotor Archivum - Prikaz fonda "Spisi izrednih guvernerjev"
Web Portal of the Kotor Historical Archives "Archivum" - The Presentation of Archival Fonds "Records of the Extraordinary Governors"

 

Joachim KEMPER
"ARCHIVUM RHENANUM" - EIN DEUTSCH-FRANZÖSISCHES PROJEKT DER ARCHIVE AM OBERRHEIN
"Archivum Rhenonum" - Nemško-francoski projekt arhivov Gornjega Porenja
"Archivum Rhenanum" - A Franco-German Project on the Archives of the Upper Rhine

 

Aleksander LAVRENČIČ
POGLED NAPREJ PROTI TRISTOTIM ALI FINALE PROJEKTA EUSCREEN S PRIPRAVO VIRTUALNE RAZSTAVE O SMUČARSKIH POLETIH
Looking towards three Hundreds - The Finals of Euscreen Project with a Virtual Exhibition of Ski-Flights

 

Rok OMAHEN
OD ARHIVA DO UPORABNIKA - POSTOPEK PRIPRAVE FILMSKEGA GRADIVA ZA OBJAVO NA SPLETNEM PORTALU
From Archives to End Users - Film Footage Preparation Procedure for a Web Portal

 

Katja ŠTURM
VIRTUALNE RAZSTAVE PROJEKTA EUSCREEN - EDINSTVENA POPOTOVANJA PO IZBRANI TELEVIZIJSKI VSEBINI PORTALA
EUSCREEN

Euscreen Virtual Exhibition - The Fascinating Way of Browsing through Selected Television Material

 

Tanja ČAJAVEC
AVA - STANDARDIZACIJA PROCESA HRAMBE AV-GRADIVA - ZAKONSKO SKLADNA PROCESNA REŠITEV OPTIMIZACIJE POSLOVANJA RTV-ORGANIZACIJ
Ava - Standardization Process of Storing Broadcasting Material - "Statutory Conform Process Solution of Optimization Operations of Broadcasting Organizations"