Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 299-314

Borovnjak Đurđija
Archives of Yugoslavia, Belgrade, Serbia / Arhiv Jugoslavije, Beograd, Srbija

How to Digitize and Permanently Preserve Planning Documentation: The Collection of Plans of the Architectural Department of the Ministry of Construction of the Kingdom of Yugoslavia (Preconditions, Priorities, Criteria, Primary and Final Goals and New Technologies)
Kako digitalizirati in trajno ohraniti projektno dokumentacijo: Zbirka načrtov arhitekturnega oddelka Ministrstva za gradnje Kraljevine Jugoslavije (predpogoji, prioritete, kriteriji, osnovni in končni cilji ter nove tehnologije)
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 299–314)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/VLEE5908

Abstract:
Digitization of large format archives, in this case architectural plans, is a great challenge, not only in technical terms due to their dimensions and the nature and sensitivity of the materials, but also because of the choice of digitization equipment. As a problem of particular importance, the harmonization of archival standards is also imposed as necessary as well as the information standards, the creation of valid digital platforms and the standards prescribed in the formation of the content. Based on modern examples of practice, the study will address and explain the improved analogue technology in the form of microfilming, as well as the possibilities that it offers in the field of protection and conservation of urban documentation today in the form of manipulation of the digital record of information with analogue technologies and their mutual relationship. An example of this will be given through the presentation of the Piql program and its role in storing data that strive for authenticity and durability on media that provide the security without the possibility of losing the metadata within the network and energy consumption. The presentation will briefly show the state of analogue technologies in archival practice in Serbia and the perspectives of their future technological improvement.

Key words:      
architecture, planning documentation, Architectural Department of the Ministry of Construction of the Kingdom of Yugoslavia, digitization, software example Piql

Izvleček:
Kako digitalizirati in trajno ohraniti projektno dokumentacijo: Zbirka načrtov arhitekturnega oddelka Ministrstva za gradnje Kraljevine Jugoslavije (predpogoji, prioritete, kriteriji, osnovni in končni cilji ter nove tehnologije)
Digitalizacija arhivskega gradiva velikih formatov, v konkretnem primeru arhitekturnih načrtov, predstavlja zaradi dimenzij ter občutljivosti materialov velik izziv ne samo v tehničnem smislu, temveč tudi pri izbiri opreme za digitalizacijo. Potrebno je izpostaviti tudi problem harmonizacije arhivskih standardov s standardi na področju informacijskih tehnologij. Na osnovi modernih primerov iz prakse bo raziskava predstavila izboljšano analogno tehnologijo in možnosti, ki jih ta prinaša na področju varstva in hrambe dokumentacije danes. Gre za mikrofilmanje oz. rokovanje z digitalnimi zapisi z analogno tehnologijo in odnos med njima. Podan bo primer programa Piql oziroma njegova vloga pri hrambi podatkov, ki ohranja avtentičnost in trajnost na nosilcih, s katerimi je zagotovljena varnost pred izgubo podatkov. Raziskava bo na kratko predstavila stanje glede analognih tehnologij v arhivski praksi v Srbiji in perspektive njihovega prihodnjega razvoja.

Ključne besede:
arhitektura, gradbena dokumentacija, Oddelek za arhitekturo Ministrstva za gradnje Kraljevine Jugoslavije, digitizacija, Piql