Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 280-287

Agnieszka Laskowska
Cieszyn Library,  Cieszyn, Poland / Knjižnica Cieszyn, Cieszyn, Poljska

Hajewski Tomasz, Ph. D. 
State Archives in Katowice, Branch Office in Cieszyn, Poland / Oddelek Državnega arhiva Katowice v Cieszyu, Cieszyn, Poljska 

Common Goal, Different Methods: Processing and Digitization of the Cieszyn Written Heritage
Skupni cilj in različne metode – popisovanje in digitalizacija zgodovinskih dokumentov Knjižnice Cieszyn in Oddelka Državnega arhiva Katovice v Cieszynu
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 280–287)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/GJQS7719b

Abstract:
Książnica Cieszyńska (Cieszyn Library) and the Cieszyn Branch of The State Archives in Katowice are among the few repositories, which contain historical documents concerning Cieszyn Silesia. Those collections and archival fonds have recently been described and digitized. The authors will discuss different methods used by both librarians and archivists in the process. The different methods, however, serve a common goal, which is protection of written heritage of the Cieszyn Silesia and its publication on the online databases.

Key words:    
Cieszyn Silesia, processing, digitization, written heritage

Izvleček:
Skupni cilj in različne metode – popisovanje in digitalizacija zgodovinskih dokumentov Knjižnice Cieszyn in Oddelka Državnega arhiva Katovice v Cieszynu
Knjižnica Cieszyn in Oddelek Državnega arhiva Katovice v Cieszynu sta dve izmed redkih ustanov, ki hranijo zgodovinsko dokumentacijo šlezijskega Cieszyna. Zbirke in fondi so bili nedavno popisani in digitialzirani. Avtorja obravnavata različne metode, ki so jih v tem procesu uporabljali knjižničarji in arhivisti. Različne metode pa seveda služijo skupnemu cilju – zaščiti pisne dediščine Tešinske Šlezije in njeni objavi v spletnih bazah.

Ključne besede:
Cieszyn, obdelava, digitalizacija, pisna dediščina