Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 229-247

Prša Anja
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Analiza meril vrednotenja arhivskega gradiva
Analysis of Records Appraisal Criteria
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 229–247)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/HEZN8919

Izvleček:
Z vrednotenjem dokumentarnega gradiva se določa arhivsko gradivo. ZVDAGA navaja merila vrednotenja. Namen prispevka je ugotoviti, ali so vsa merila enakovredna in potrebna pri vrednotenju različnih vrst dokumentarnega gradiva ter katera merila se najpogosteje uporabljajo pri določanju arhivskega gradiva. Pri vrednotenju je treba vedeti, za koga in s kakšnim namenom določamo in ohranjamo nek dokument kot arhivsko gradivo. Od tega je odvisna tudi uporaba meril vrednotenja. V prispevku je z deskriptivno metodo podan pregled meril vrednotenja in izvedena anketa glede uporabe teh meril med arhivisti, ki delajo z ustvarjalci in vrednotijo dokumentarno gradivo. Na podlagi njihovih odgovorov je izvedena analiza meril vrednotenja. Splošna ugotovitev je, da je uporaba meril za vrednotenje dokumentarnega gradiva odvisna od področja, na katerem deluje ustvarjalec arhivskega gradiva, kar pomeni, da meril ne moremo uporabljati enakovredno za vse vrste gradiva.

Ključne besede:
vrednotenje, merila, ZVDAGA, arhivsko gradivo, dokumentarno gradivo

Abstract:
Analysis of Records Appraisal Criteria
Appraisal criteria which archivists use in the process of appraisal are determined by ZVDAGA. The purpose of this article is to reach findings whether all criteria are equal and necessary to use during appraisal of different forms of records and what criteria must be taken under account when determining archival records. When conducting appraisal, it is necessary to be aware for whom and for what purpose a record should be determined as archival records, which also depends on the application of appraisal criteria. For this article the author uses a description method to provide an overview of appraisal criteria. Also, survey regarding the use of criteria was conducted among archivists who work with creators and appraise records. Based on answers of survey, analysis of criteria is performed. The use of appraisal criteria depends on the field in which creator of archival records operates. Therefore, not all the criteria need to be equivalently used during the process of appraisal.

Key words:
appraisal, criteria, ZVDAGA, archival records, records