Odpri menu

Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 190-228

dr. Hajtnik Tatjana, Krivec Klavdija
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Pretvorniki in validatorji – programska orodja za pretvarjanje gradiva v formate za dolgoročno hrambo in validacijo teh pretvorb
Converters and Validators: Software Tools for Converting to Formats for Long-term Digital Preservation and Validation
(Moderna arhivistika 2022, 5 (2), str./pp. 190–228)

https://doi.org/10.54356/MA/2022/ORPM2519

Izvleček:
Skladno s slovenskimi predpisi na področju zagotavljanja dolgoročnega ohranjanja gradiva v digitalni obliki (v nadaljevanju digitalnega gradiva) je treba le-to pretvarjati v formate, ki so primerni za dolgoročno hrambo. Za to potrebujemo posebna programska orodja, ki jih je sicer veliko na voljo, tako plačljivih kot brezplačnih. Ker vsaka pretvorba povzroči izgubo določenega dela informacij v okviru posamezne enote digitalnega gradiva, smo v raziskavi želeli poiskati odgovore na ključno vprašanje, katera programska orodja uporabiti, da bo teh izgub čim manj. V raziskavo smo vključili tudi programska orodja, s katerimi je mogoče preveriti ustreznost pretvorb digitalnega gradiva iz enega v drugi format. Ključni cilj raziskave je bil poiskati ustrezna programska orodja za pretvarjanje posameznih vrst digitalnega gradiva in preverjanje teh pretvorb, s tem pa tudi olajšati postopke pretvorbe, predvsem ustvarjalcem arhivskega digitalnega gradiva.

Ključne besede:
projekt e-ARH.si, programsko orodje, pretvorniki, validatorji, format, dolgoročno ohranjanje digitalnega gradiva

Abstract:
Converters and Validators: Software Tools for Converting to Formats for Long-term Digital Preservation and Validation
In accordance with Slovenian regulations in the field of ensuring the long-term preservation of records in digital form (hereinafter referred to as digital records), it must be converted into formats suitable for long-term preservation. For this we need special software tools, of which there are many available, both paid and free. Since every conversion results in the loss of a certain part of the information within a single unit of digital records, we wanted to find answers to the key question of which software tools to use in order to minimize these losses. In the research, we also included software tools that can be used to check the suitability of conversions of digital records from one format to another. The key goal of the research was to find suitable software tools for converting individual types of digital records and verifying these conversions, thereby facilitating the conversion process especially for creators of archival digital records.

Key words:
project e-ARH.si, program tools, converter, validator, format, long-term presevation of digital records.