Odpri menu

Strokovna usposabljanja

uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom za preizkus strokovne usposobljenosti 

Pokrajinski arhiv Maribor strokovno usposablja delavce na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in v skladu z določili Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

Naša ponudba obsega organizacijo seminarjev kot priprave na preizkus strokovne usposobljenosti ter dodatnih izobraževanj, namenjenih tistim, ki ta preizkus že imajo in dopolnjujejo oziroma obnavljajo svoje strokovno znanje.


Usposabljanja v Pokrajinskem arhivu Maribor organiziramo dvakrat letno, v pomladanskem in jesenskem teminu. 


Termini seminarjev in preizkusov strokovne usposobljenosti


Termini dodatnih izobraževanj


Uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom so osebe, ki v sodelovanju s predstojnikom ali drugim pooblašcenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izrocitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu.

Uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Opravljen preizkus strokovne usposobljenosti velja na celotnem območju Republike Slovenije

Na izobraževanjih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo, dejavnostmi, pristojnostmi in območjem dela Pokrajinskega arhiva Maribor;
  • s primarno in spremljajočo arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • s postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanja gradiva arhivu;
  • z uporabo arhivskega gradiva v raziskovalne namene in za upravne postopke;
  • z upravljanjem z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki.

Usposabljanja in preizkusi potekajo na sedežu Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, ali v prostorih Enote za Koroško Pokrajinskega arhiva Maribor, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem ter po dogovoru tudi v drugih krajih pristojnega območja.


Za evidenčno prijavo o nameravani udeležbi na usposabljanju ali morebitne dodatne informacije glede programa nam pošljite sporočilo na elektronski naslov: usposabljanje@pokarh-mb.si

Vsebine usposabljanj

Cena usposabljanja je 60 EUR (+DDV), cena preizkusa pa je 50,00 EUR (+DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju ali opravljenem preizkusu.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, v 10. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje. Za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja se mora uslužbenec na vsaka tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga za organizira pristojni arhiv.

V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, mu lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju zahtev za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.