Odpri menu

Čitalnica

Kontaktni podatki

Glavni trg 7, 2000 Maribor Telefon: (+386 2) 22 85 021

E-pošta: knjiznica@pokarh-mb.si

Kontaktna oseba: arhivski svetovalec in višji bibliotekar Leopold MIKEC AVBERŠEK


Čitalnica Pokrajinskega arhiva Maribor je namenjena uporabi arhivskega gradiva v znanstvenoraziskovalne namene.

Čitalnica je odprta od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Gradivo, ki bi ga radi pregledovali, lahko naročite v skladu s čitalniškim redom, z uporabo iskalnika Virtualna arhivska čitalnica (VAČ), osebno, po telefonu, po običajni ali elektronski pošti.

Pravilnik o nadomestilih stroškov uporabe pri uporabi arhivskega gradiva v arhivih in storitev v Pokrajinskem arhivu Maribor


Uporabo arhivskega gradiva prištevamo med pomembne dejavnosti arhiva. Po sprejetju Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva ter arhivih (Uradni list 30/2006 ) je bila sprejeta Uredba o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva  (Uradni list 86/206), v kateri so podrobneje opredeljene dejavnosti v arhivu. Uredba med drugim določa pogoje in načine dela v čitalnici, kjer uporabniki pregledujejo gradivo v znanstvene in raziskovalne namene ali za različne upravne in poslovne namene.

Fizične in pravne osebe lahko uporabljajo arhivsko gradivo, če izkažejo za njegovo uporabo pravni interes. Pred uporabo arhivskega gradiva morajo uporabniki izpolniti matični ali evidenčni list z osebnimi podatki, temo raziskovanja, datumom izpolnitve in podpisom uporabnika. Pooblaščeni delavec arhiva seznani uporabnika s pogoji uporabe arhivskega gradiva.

Poleg tega vodimo tudi evidenco naročil za pregled gradiva v čitalnici.

Naročila sprejemamo tako osebno v čitalnici kot po pošti, telefonsko ali po elektronski pošti ali preko sistema naročanja v virtualni arhivski čitalnici.

Pozitivna zakonodaja od uporabnikov zahteva izpolnitev prijavnice za uporabo arhivskega gradiva, naročilnice za uporabo arhivskega gradiva in naročilnice za kopiranje gradiva. Na vseh teh obrazcih morajo biti navedeni osebni podatki uporabnika kot na evidenčnem listu.

Starostna meja za uporabnike, ki jih morajo pri raziskovanju v arhivu spremljati mentorji, je 16 let. 

Uporabniki, ki gradiva niso naročili osebno v čitalnici, izpolnijo naročilo ob pregledovanju gradiva, ki je za njih že pripravljeno v čitalnici. Pred tem pa se opravi celoten proces za pripravo gradiva iz arhivskega depoja. Z uredbo je tudi določeno, katere vrste arhivskega gradiva je dovoljeno reproducirati.

V čitalnici je dovoljena uporaba digitalnega fotoaparata.

Uporabniki pred tem gradivo za kopiranje označijo in zavedejo v naročilnico, kaj so pripravili za reproduciranje.

Za uspešno raziskovalno delo arhiv omogoča vsa dostopna informacijska pomagala, ki so le za interno uporabo. Izjema so inventarji, ki so izdani v knjižni obliki. Ta informativna pomagala se pripravljajo ob vsaki ureditvi fonda ali zbirke gradiva.

V arhivu je uporabnikom na razpolago tudi računalnik, s katerim lahko »online« pregledujejo bazo arhivskega gradiva, ki vsebuje tudi informativna pomagala o arhivskem gradivu, ki je že delno ali v celoti urejeno. Če raziskovalci potrebujejo pri raziskovanju strokovno pomoč, ker se sami v gradivu težko znajdejo, jo tudi v določenem obsegu dobijo.

S čitalniškim redom arhiv določi podrobnejši potek uporabe arhivskega gradiva v arhivu: delovni čas čitalnice arhiva, pogoje vstopa v arhiv in čitalnico, podrobneje način naročanja in ravnanja z arhivskim gradivom, količino arhivskega gradiva, ki ga lahko dobi uporabnik za pregledovanje.

V čitalnici je uporabnikom na voljo tudi nekaj tehničnih postopkov, ki so jim v pomoč pri uporabi arhivskega gradiva. Uporabniki lahko naročijo fotokopije gradiva, ki ga pregledujejo. Fotokopiramo delavci v arhivu. Manjše število kopij dobijo uporabniki takoj, za večje število kopij pa je potrebno počakati. Kopiranje je možno v formatih A4 in A3. Gradivo večjih formatov pa je možno v izjemnih primerih v dogovoru z odgovornim in ob spremstvu arhivskega tehnika fotokopirati izven arhiva.

Uporabniki lahko pri svojem delu uporabljajo prenosni računalnik, na voljo pa je tudi računalnik s povezavo do baze podatkov arhiva in priklopom na internet. Hkrati je ta računalnik tudi e-točka (informacijska točka). 

Gradivo, ki je reproducirano na mikrofilme, uporabniki lahko pregledujejo na mikrofilmskem čitalcu in naredijo skene iz mikrofilma. Za gradivo, ki ga ni možno fotokopirati, lahko uporabniki naročijo mikrofilmanje ali digitalno fotografiranje.

Uporabniki lahko gradivo fotografirajo sami z digitalnim ali klasičnim fotoaparatom, lahko pa tudi naročijo fotografiranje gradiva, ki ga za njih opravi fotograf, s katerim se dogovorijo.

Za gradivo do velikosti formata A4 ali za skeniranje po delih lahko uporabniki naročijo skeniranje gradiva in prenos na CD ali tiskanje na navadni ali fotopapir.