Odpri menu

Razpis tem

za mednarodno konferenco

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja

24. - 26. maj 2023
Hotel Radin, Radenci, Slovenija

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

Vabimo arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom, strokovne delavce drugih sorodnih disciplin ter osebe, ki z dokumentarnim in arhivskim gradivom poslujejo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo.

V letu 2023 bomo posebno pozornost namenili temi

IZZIVI IN IZKUŠNJE PRI DELU V ARHIVIH


Ob prijavi je potrebno izpolniti obrazec na spodnji povezavi.

PRIJAVNI OBRAZEC


Programski odbor konference bo po prejemu vseh prijav na osnovi povzetkov izbral tiste prispevke, ki bodo uvrščeni v program konference. Predstavitve bodo potekale izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Rok za oddajo: 20. januar 2023

Informacije: mojca.kosi@pokarh-mb.si


V okviru razpisane teme vas vabimo, da predstavite prispevke, ki se vežejo na spodnje pod-teme:

Vplivi digitalizacije in globalizacije na delovanje arhivov:

 • prevzemanje, obdelava in dostop do elektronskega arhivskega gradiva,
 • trajna hramba e-gradiva,
 • popularizacija arhivov (arhivi na družbenih omrežjih, spletna aktivnost),
 • vzgojno-izobraževalna dejavnost.

Dostop do arhivskega gradiva:

 • podatkovne baze arhivskega gradiva (združena baza SJAS),
 • spletni iskalniki po arhivskem gradivu (Virtualna arhivska čitalnica, izkušnje),
 • prilagojen dostop do arhivskega gradiva za ranljive skupine uporabnikov,
 • problematika varovanja osebnih podatkov.

Arhivsko gradivo kot spomin za prihodnost in jamstvo za pravno varnost oseb:

 • arhivsko gradivo kot kulturna dediščina,
 • arhivsko gradivo kot vir za zgodovino in druge znanosti,
 • arhivsko gradivo kot garant pravne varnosti oseb,
 • metode popisovanja arhivskega gradiva in njegova objava, objave virov,
 • problematika trajne hrambe klasičnega in e-gradiva.

Prijavljene teme se lahko vežejo tudi na splošna razpisana področja:

SLOVENSKA ARHIVSKA IN SORODNA ZAKONODAJA

 • Izvajanje slovenske arhivske zakonodaje v praksi
 • Zahteve zakonodaje s področja arhivske in sorodnih dejavnosti
 • Zahteve zakonodajnih aktov, ki vplivajo na izvajanje arhivske zakonodaje v Sloveniji (avtorske pravice, zaščita osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja in njihova ponovna uporaba …)

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 •  E-arhivi, E-poslovanje, E-uprava, E-šolstvo, E-zdravstvo
 •  Enotne tehnološke zahteve
 •  Notranja pravila

INFORMACIJSKA VARNOST

 •  Varnost informacijskih sistemov
 •  Varnost, zasebnost in zaupanje v mobilnih sistemih
 •  Varnost komunikacij, aplikacij in storitev
 •  Kibernetska varnost
 •  Varovanje osebnih podatkov

DIGITALIZACIJA in DIGITALNA TRANSFORMACIJA

 •  Priprava na digitalizacijo (popisovanje, standardi)
 •  Postopki digitalizacije
 •  Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba
 •  Predstavitev izvedenih projektov digitalizacije
 •  Digitalna humanistika

UPRAVLJANJE S KLASIČNIM IN ELEKTRONSKIM GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 •  Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom
 •  Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 •  Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 •  Klasifikacijski načrti
 •  Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 •  Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 •  Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 •  Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 •  Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov
 •  Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 •  Konservacija in restavracija arhivskega gradiva

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju.


Revija Moderna arhivistika

Članki prispevkov s konference bodo, v skladu z recenzijskim postopkom, objavljeni v mednarodni reviji arhivske teorije in prakse z naslovom Moderna arhivistika, ki jo je z letom 2018 začel izdajati Pokrajinski arhiv Maribor.

Revija Moderna arhivistika je bila v letu 2021 sprejeta v multidisciplinarno bibliografsko bazo podatkov z indeksi citiranosti Scopus, ki vključuje podatke več kot 21.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu.

Prispevki bodo recenzirani in v reviji objavljeni kot:

 • 1.01 Izvirni znanstveni članek
 • 1.02 Pregledni znanstveni članek
 • 1.03 Kratki znanstveni prispevek
 • 1.04 Strokovni članek
 • 1.25 Drugi sestavni deli

   

V reviji bodo članki objavljeni izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Rok za oddajo prispevkov za objavo v reviji je 5. maj 2023.

O podrobnostih v zvezi s pripravo članka za objavo bodo izbrani avtorji obveščeni takoj po opravljenem izboru.

   

Vabljeni k sodelovanju!