Odpri menu

Katalog informacij javnega značaja

1. O katalogu

Naziv organa: Pokrajinski arhiv Maribor
Odgovorna oseba: mag. Nina Gostenčnik

Datum zadnje spremembe: 18. 2. 2022

 •  http://www.pokarh-mb.si, na strani "Informacije javnega značaja" 
 • fizični dostop - v prostorih zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor - vsak dan od 8:00 do 14:00


Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:


Test javnega interesa:

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji.

OPOMBA: test je dostopen na spletni strani MJU 

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

mag Nina Gostenčnik, direktorica  
tel.: +386 (02) 22-85-017
e-pošta: mag. Nina Gostenčnik

 

2. Podatki o zavodu

Firma in sedež: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor 

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/2003, Uradni list RS, št. 4/2009, Uradni list RS, št. 37/2016). V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.
Arhiv je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 1/00501/00 z dne 30. 5. 2000.

Matična številka: 5057183000
Davčna številka: SI 68464193
Šifra dejavnosti po SKD: R91.012 - Dejavnost arhivov

Odgovorna oseba: mag. Nina Gostenčnik, direktorica

Število zaposlenih: 20
splet: http://www.pokarh-mb.si
e-pošta: info@pokarh-mb.si


Pokrajinski arhiv Maribor ima poleg sedeža še dve dislocirani enoti:

 • Enoto za Koroško območje, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 0599 42 943; faks.: 02 25 22 564, e-pošta: vinko.skitek@pokarh-mb.si, kontaktna oseba: dr. Vinko Skitek
 • Enoto za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota, fax: 02 25 22 564; e-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si , kontaktna oseba: Gordana Šövegeš Lipovšek.  

 

 3.  Predpisi z delovnega področja zavoda

 

4.   Seznam sprejetih strateških dokumentov

5. Seznam vrst storitev

Za uporabnike arhivskega gradiva:

 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnicah arhiva,
 • izdelava reprodukcij arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene,
 • izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov.

Za ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva:

 • svetovanje, valorizacija in priprava navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
 • izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju.

Za zainteresirano javnost:

 • priprava razstav in predavanj,
 • pedagoška vodstva po arhivu za organizirane skupine,
 • izdajanje publikacij.

 

6.   Seznam javnih evidenc

 • Register javnopravnih oseb
 • Evidenca fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
 • Evidenca uporabe arhivskega gradiva
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
 • Evidenca o arhivskem gradivu, ki je zunaj države ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, ki so ga evidentirali arhivisti Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca mikrofilmov


7. Seznam izdanih publikacij

Seznam in cenik izdanih publikacij Pokrajinskega arhiva Maribor najdete tukaj.


8. Javna naročila

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja Pokrajinski arhiv Maribor seznam javnih naročil, ki so bila oddana v letu 2021 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Zap.št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv naročila Vrednost (brez DDV) Izbran ponudnik1 splošno blago premični arhivski regali, Glavni trg 7 14.080,00 Trevis d.o.o.
2 splošno gradnje sanacija sanitarijev 12.135,63 Gradbeništvo Lovrenčič d.o.o.
3 splošno blago računalniška oprema 14.017,58 Arhides d.o.o.
4 splošno gradnje obnova prostorov Glavni trg 6 10.000,00 MBEBE Gradnje, Mevludin Jukič s.p.
5 splošno gradnje tlak v prostorih Glavni trg 6 10.764,60 Renova 412 d.o.o.