Odpri menu

O nas

Vizitka


Kako do nas


Kontakti


Arhiv je ustanova, ki hrani pisano, risano, fotografirano, tiskano, filmano ter magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je poročevalec časa, v katerem je nastalo. Pokrajinski arhiv Maribor izvaja svoje poslanstvo na območju upravnih enot:

 • Dravograd
 • Gornja Radgona
 • Lenart.
 • Lendava
 • Ljutomer
 • Maribor
 • Murska Sobota
 • Pesnica
 • Radlje ob Dravi
 • Ravne na Koroškem
 • Ruše
 • Slovenj Gradec
 • Slovenska Bistrica


Pokrajinski arhiv Maribor kot javni zavod s področja kulture opravlja javno službo, zato njegovo delovanje vpliva tako na lokalno kot na širšo skupnost. Uporabnikom posreduje gradivo v pravne in raziskovalne namene, izobražuje uslužbence javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom in druge zainteresirane predstavnike zasebnih pravnih oseb. Njegovo osnovno poslanstvo je hramba arhivskega gradiva, naše neprecenljive kulturne dediščine in kulturnega spomenika. Kakor ima arhivsko gradivo, ki ga hranimo, trajen in poseben pomen za znanost, kulturo in pravno varnost prebivalcev, tako je tudi ustanova, ki to gradivo hrani, postavljena za varuha naše kulturne identitete in temeljev demokracije.

Arhiv izvaja svojo dejavnost na sedežu arhiva in v naslednjih dislociranih enotah: 

 • Enota za Koroško območje, Čečovje 12, 2390 Ravne na Koroškem,
 • Enota za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota.

V Pokrajinskem arhivu Maribor hranimo:

 • pergamentne listine, ki so nastale med leti 1246 in 1865;  
 • tematsko zaokrožene zbirke arhivskih dokumentov;  
 • dokumente zemljiških posesti in veleposesti od 15. stol. ter samostanskih redovnih skupnosti od 17. stol.;  
 • arhivsko gradivo upravnih uradov, sodišč, podjetij, denarnih ustanov, združenj, društev in institucij od srede 19. stol.; 
 • iz obdobja po II. svetovni vojni arhivsko gradivo okrožnih, okrajnih, občinskih, mestnih in krajevnih ljudskih odborov in drugih političnih, upravnih in sodnih organizacij oz. ustanov;  
 • osebne fonde in zbirke zgodovinarjev z območja Slovenske Štajerske, znanstvenikov, politikov, pisateljev, skladateljev in drugih.

Arhiv opravlja naslednje naloge:

 • evidentiranje in vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil javnopravnim osebam v zvezi z ohranjanjem, materialno varnostjo, celovitostjo in urejenostjo dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • dajanje pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
 • vodenje dokumentacije o javnopravnih osebah, ki so dolžne izročati arhivsko gradivo arhivu,
 • strokovna obdelava arhivskega gradiva: urejanje, popisovanje, izdelava arhivskih pripomočkov za uporabo in zagotovitev dostopnosti arhivskega gradiva,
 • vodenje evidenc o arhivskem gradivu,
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva, priprava strokovnih predlogov za razglasitev dokumentarnega zasebnega gradiva za arhivsko gradivo in vodenje evidenc o njem,
 • skrb za dostopnost javnega in zasebnega arhivskega gradiva,
 • izdajanje potrdil, overjenih izpisov, prepisov in kopij dokumentov v fizični in elektronski obliki, s katerimi se potrdi istovetnost z izvirnimi dokumenti,
 • hranjenje, materialno varovanje in objavljanje arhivskega gradiva,
 • strokovno svetovanje uporabnikom arhivskega gradiva ter imetnikom in lastnikom javnega in zasebnega arhivskega gradiva,
 • opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v zvezi z arhivskim gradivom, opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom in izdajanje publikacij.Pristojno območje PAM
Čitalnica PAM
Stavba arhiva