COBISS iskanje

Kazalo 2012

Uvodni nagovoriArhivska teorija
Arhivska praksaInformatizacija arhivov
Arhivski informacijski sistemiBiografije avtorjev


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 2012

Uvodni nagovori

Ivan FRAS
UVODNI NAGOVOR GLAVNEGA IN ODGOVORNEGA UREDNIKA
Introduction of the editor in chief

David LEITCH
THE INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES IN THE INFORMATION AGE
Mednarodni arhivski svet v informacijski dobi

Damjan PRELOVŠEK
ARHIVI - ZGODOVINSKI SPOMIN NARODA
Archives - Nation's Historic Memory

Mitja ČANDER
PREDSTAVITEV PROJEKTA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE MARIBOR 2012
European Capital of Culture Maribor 2012: a Presentation
Projekti Pokrajinskega arhiva Maribor v okviru Evropske prestolnice kulture Maribor

Arhivska teorija

Jelka MELIK
VELJAVNI ARHIVSKI ZAKON, NJEGOVA SPREMEMBA IN DOPOLNITEV
The Current Slovenian Archival Legislation and its Amendment

Peter Pavel KLASINC
SLOVENIJA NA POTI DO NOVEGA ZAKONA O ARHIVSKEM GRADIVU IN O ARHIVIH
Slovenia on its Way to a New Law on Archives and Archival Institutions

Rik OPSOMMER
THE TOWN ARCHIVES OF IEPER: "PAST AND PRESENT"
Mestni arhiv Ieper: preteklost in sedanjost

Dijana PETRESKA
ARCHIVES IN THE CONTEMPORARY INFORMATION SOCIETY
Arhivi v sodobni informacijski družbi

Antonio MONTEDURO
UPDATING ON ARCHIVES: FACTS AND INITIATIVES
Novosti pri arhivih: dejstva ter iniciative

Danijela BRANKOVIĆ
MESTO I ULOGA ARHIVA U SAVREMENOM INFORMATIČKOM DRUŠTVU STRATEGIJE RAZVOJA I LJUDSKI RESURSI
Položaj in vloga arhivov v sodobni informacijski družbi - razvojna strategija in človeški viri
Position and Role of Archives in the Contemporary Information Society - Development Strategy and Human Resources

Lenka PAVLÍKOVÁ, Monika PÉKOVÁ
ARCHIVAL SCIENCE WITHOUT STANDARDS, POSSIBLE OR NOT?
Arhivistika brez standardov. Možno ali ne?

Bogdan Florin POPOVICI
GENERALLY ACCEPTED RECORDKEEPING PRINCIPLES® (GARP®): A PRESENTATION
Predstavitev splošno sprejetih načel hrambe dokumentov (GARP®)

Grazia TATÓ
THE ITALIAN NATIONAL ARCHIVAL SYSTEM (SAN - SISTEMA ARCHIVISTICO NAZIONALE ITALIANO): NEW PORTALS
Italijanski državni arhivski sistem: novi portali

Miroslav DUČIĆ
NEKI ASPEKTI FINANSIRANJA ARHIVSKE DELATNOSTI U SRBIJI
Nekateri vidiki financiranja arhivske dejavnosti v Srbiji 
Some Aspects of Financing the Archival Service in Serbia

Jasmina NIKOLIĆ
ARHIV I MARKETING, PRIMER ISTORIJSKOG ARHIVA POŽAREVAC
Arhiv i marketing, primer Zgodovinskega arhiva Požarevac
Archives and Marketing - Example of the Historical Archives Požarevac

Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ
ULOGA I ZNAČAJ VANJSKE SLUŽBE U OČUVANJU ARHIVSKE GRAĐE
Vloga in pomen zunanje službe za varstvo arhivskega gradiva
Role and Importance of Archival Advisory Service in Preservation of Archival Material

Izet ŠABOTIĆ
KATEGORIZACIJA REGISTRATURA KAO FAKTOR ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE
Kategorizacija ustvarjalcev dokumentarnega gradiva kot dejavnik zaščite arhivskega gradiva
Categorization of Registries as a Factor for the Protection of Archives

Silvijana LUKINIĆ, Ivana POSEDI
VREDNOVANJE GRADIVA - GDJE PRESTAJU OBAVEZE STVARATELJA, A POČINJU OBAVEZE ARHIVA PRI VREDNOVANJU GRADIVA
Vrednotenje gradiva - Kje se končajo obveznosti ustvarjalca in pričnejo obveznosti arhiva pri vrednotenju gradiva
Appraisal of Archives - Where do Creators' Obligations End and Archives' Obligations Begin?

Azem KOŽAR
OSOBENOSTI POSTDEJTONSKE TRANZICIJSKE EDUKACIJE ARHIVSKIH DJELATNIKA BOSNE I HERCEGOVINE (1996.-2011.)
Značilnosti postdaytonskega tranzicijskega izobraževanja arhivskih delavcev Bosne in Hercegovine (1996-2011)
Characteristics of Post-Dayton Transitional Education of Archival Employees in Bosnia and Herzegovina (1996-2011)

Jugoslav VELJKOVSKI
PERCEPCIJA ARHIVA KOD ŠKOLSKE OMLADINE - IZ KULTURNO-PROSVETNE DELATNOSTI ISTORIJSKOG ARHIVA GRADA NOVOG SADA
Percepcija arhivov pri šolski mladini - Iz kulturno-izobraževalne dejavnosti zgodovinskega arhiva mesta novi sad
Youth's Perception of Archives - Cultural and Educational Activities of the Historical Archives of the City of Novi Sad

Mirjana KONTESTABILE ROVIS
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ ARHIVISTIKE V SLOVENIJI: PROJEKT HERITAGE LIVE
Postgraduate Studies of Archival Science in Slovenia: Heritage Live Project

Ludvik TOPLAK, Peter Pavel KLASINC
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ ARHIVISTIKE IN DOKUMENTOLOGIJE
Master's Studies of Archival Science and Documentology

Mateja JERAJ
ARHIVSKO GRADIVO KULTURNIH USTANOV - LASTNO VARSTVO DA ALI NE?
In-House Protection of Archival Material in Cultural Establishments: For or Against?

Jovan P. POPOVIĆ
PRAVNA ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA ARHIVSKU GRAĐU KOJA SE NALAZI U MUZEJIMA I BIBLIOTEKAMA, NJENO KORIŠĆENJE I NORMATIVNO RAZGRANIČENJE NADLEŽNOSTI MUZEJA, ARHIVA I BIBLIOTEKA
Pravna zaščita kulturnih dobrin s posebnim ozirom na arhivsko gradivo, ki se nahaja v muzejih in knjižnicah, njegova uporaba in normativna razdelitev pristojnosti muzejev, arhivov in knjižnic
Legal Protection of Cultural Heritage with a Special Reference to Archival Material Held by Museums and Libraries, its Use and Normative Division of Responsibilities among Museums, Archives and Libraries

Josef HANUS, Emília HANUSOVÁ
ARCHIVES AND LIBRARIES - POSSIBILITIES AND NECESSITY FOR PROFESSIONAL COOPERATION
Arhivi in knjižnice - možnosti in nujnost strokovnega sodelovanja

Arhivska praksa

Ramë MANAJ
INDEPENDENCE OF THE ARCHIVAL SERVICE IN KOSOVO
Neodvisnost arhivske službe na Kosovu

Nikola MOKROVIĆ, Živana HEĐBELI
DOCUMENTA: SLUČAJ ZASNIVANJA ARHIVA U ORGANIZACIJI CIVILNOG DRUŠTVA
Documenta: primer vzpostavitve arhiva v civilnodružbeni organizaciji
Documenta: the Case of Establishing an Archives in a Civil Society Organization

Muhamed MUSA
PONUDE ZA IZRADU PROJEKATA ARHIVA U CILJU OBEZBJEĐENJA SREDSTAVA I ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE
Ponudbe za izdelavo arhivskih projektov s ciljem zagotoviti sredstva in zaščito arhivskega gradiva
Offers for Developing Archival Projects Aimed at Acquiring Resources and Protecting Archival Material

Milena GAŠIĆ, Sedajlija GUŠIĆ
O SREĐIVANJU, OBRADI, MIKROFILMOVANJU I KORIŠTENJU FONDOVA IZ PERIODA NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE
O urejanju, obdelavi, mikrofilmanju in uporabi fondov iz obdobja Neodvisne države Hrvaške
About Arrangement, Processing, Microfilming and Use of Archives from the Period of the Independent State of Croatia

Jusuf OSMANI
THE PROBLEM OF SELECTING ARCHIVAL MATERIAL AND DISPOSING INVALID DOCUMENTARY MATERIAL IN KOSOVO
Problematika odbiranja arhivskega gradiva in izločanja dokumentarnega gradiva na Kosovu

Esaf LEVIĆ
STVARANJE USLOVA ZA DOSTUPNOST ARHIVSKE GRAĐE KROZ SARADNJU U IPA PROJEKTIMA - PRIMJER AKTIVNOSTI ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA
Ustvarjanje pogojev za dostopnost arhivskega gradiva preko sodelovanja v IPA- projektih: primer aktivnosti Arhiva Tuzelskega kantona
Creating Conditions for Access to Archives through Cooperation in IPA Projects - Activities of the Archives of the Tuzla Canton

Gordana MOJSOSKA
EVENTS AND PEOPLE FROM THE NEWEST HISTORY OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PERSONAL FONDS OF THE STATE ARCHIVES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Dogodki in ljudje iz novejše zgodovine Republike Makedonije v luči osebnih fondov Državnega arhiva Republike Makedonije

Željko MARKOVIĆ
POVODI DOLAZAKA SLOVENAČKIH GRAĐANA U GRAD UŽICE (1941-2011)
Razlogi za prihode Slovencev v Užice (1941-2011)
Reasons for Slovenian Arrivals to the City of Užice (1941-2011)

Danilo BURNAČ, Sanja ANDROIČ, Bojan ERKER
PRIMER DOBRE PRAKSE JAVNEGA PODJETJA MARIBORSKI VODOVOD PRI KLASIČNEM ARHIVIRANJU IN PREHODU NA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE
Classic Archiving and Transition to E-Archiving at the Public Company Mariborski Vodovod - Example of Good Practice

Metka BUKOŠEK
PROBLEMI HRANJENJA SODNEGA GRADIVA NA SODIŠČIH
Problems of Storing Judiciary Records at Courts

Lajos KÖRMENDY
BUILDING AN AUTOMATED REPOSITORY ASSESSMENT SYSTEM IN THE NATIONAL ARCHIVES OF HUNGARY
Vzpostavljanje avtomatskega sistema za oceno skladišč v Madžarskem državnem arhivu

Meta KOJC, Jasna MALEŠIČ
PRIPRAVA GRADIVA ZA RAZSTAVO "VEDUTE SLOVENSKIH KRAJEV"
Preparing Material for the Exhibition "Vedute of Slovene Sites"

Alenka STARMAN, Vesna GOTOVINA
PROJEKT PRIPRAVE RAZSTAVE OB 20. OBLETNICI PLEBISCITA 1990: PROBLEMSKI VIDIKI
Preparing the Exhibition at the 20th Anniversary of the Plebiscite 1990: Problem Analysis

Lilijana URLEP
INKUNABULE V NADŠKOFIJSKEM ARHIVU MARIBOR: SPLOŠEN PREGLED IN MATERIALNO STANJE
Incunabula in the Archiepiscopal Archives Maribor: General Overview and Material Condition

Informatizacija arhivov, elektronsko arhiviranje in dolgoročna hramba

Tatjana HAJTNIK
METODOLOGIJA PRESOJE IZVAJANJA NOTRANJIH PRAVIL PO ZVDAGA
Methodology for Assessing the Implementation of Internal Rules for Capture and Long-Term Digital Preservation

Jože ŠKOFLJANEC
DOBRE PRAKSE E-ARHIVIRANJA
Best Practices of E-archiving

Hans WAALWIJK
BORN-DIGITAL RECORDS AS TRUSTWORTHY ORIGINALS. COMPARING LEGISLATION
Izvorni digitalni dokumenti kot zaupanja vredni originali. Primerjava zakonodaj

Wojciech WOŹNIAK
FROM RECORDS MANAGEMENT AT THE PUBLIC SECTOR AGENCIES TO ARCHIVAL MANAGEMENT - MODEL OF ACQUISITION OF ELECTRONIC RECORDS IN POLAND
Od upravljanja z dokumenti v javnem sektorju do upravljanja z arhivskim gradivom - model prevzema elektronskih zapisov na poljskem

Žarko ŠTRUMBL
DOLGOROČNA HRAMBA ARHIVSKEGA GRADIVA V PAPIRNI IN E-OBLIKI
Long-Term Preservation of Archives in Paper and Electronic Form

James LOWRY
MANAGEMENT AND PRESERVATION OF DIGITAL RECORDS IN TANZANIA
Upravljanje in hramba digitalnih zapisov v tanzaniji

Joachim KEMPER
ARCHIVES OPEN - OFFENE ARCHIVE? EIN PRAXISBERICHT
Archives Open - Odprti arhivi? Študija primera
Archives Open - Open Archives? A Case Study

Aleš MATIJEVIČ
EVROPSKI ARHIVSKI PORTAL APENET
Archives Portal Europe

Selma ISIĆ
ZNAČAJ ODABIRA, PRIPREME I SREĐIVANJA ARHIVSKE GRAĐE ZA PROCESE DIGITALIZACIJE
Pomembnost odbiranja, priprave in urejanja arhivskega gradiva za proces digitalizacije
Importance of Selection, Preparation and Arrangement of Archival Material for Digitization Processes

Branka KEREC
DIGITALIZIRANI KNJIŽNIČNI KATALOG UNIVERZITETNE KNJIŽNICE MARIBOR - VIR PODATKOV O STAREJŠEM KNJIŽNIČNEM GRADIVU
Digitalized Library Catalogue of the University of Maribor Library - The Source of Information about Older Library Materials

Maja NIKOLOVA
SEĆANJE NA ŠKOLSKE DANE - DIGITALNI ZAPIS SEĆANJA
Spomini na šolske dni - digitalni zapis spominov
Memories of a Student`S Age - Digital Recordings of Memories

Bojan KOSI, Martin ŽVELC
MEDIATEKA - SLUŽBA ZA DIGITALIZACIJO IN TRAJNO HRAMBO AVDIO VSEBIN
Mediatheque - Service for Digitalization and Long-Term Storage of Audio Contents

Aleksander LAVRENČIČ
ZAKAJ MESEC MENJA OBLIKO (PERCHE LA LUNA CAMBIA FORMA?) ALI SPREMEMBE FORMATA TELEVIZIJSKE SLIKE IN VPLIV SPREMEMB NA DELO V ARHIVIH
Why the Moon Changes its Form (Perche La Luna Cambia Forma?) or Changing the Format of Television Picture and its Consequences in the Audiovisual Archives

Jožica HAFNER, Rok OMAHEN
AVDIOVIZUALNI ARHIVI NA NOVIH MEDIJSKIH PORTALIH
Audiovisual Archives on New Media Portals

Ciril GALE
DOKUMENTALISTI DELNO DELAJO DOMA
Documentalists Partly Work from Home

Ivan ŠIJANEC
ARHIVIRANJE V iOBLAKU
Archiving in the iCloud

Luka HOJNIK
PASTI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV PRI UPRAVLJANJU IN HRAMBI DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Records and Archives Management and Traps of Personal Data Protection

Branko GODEC
NE SKRBITE, UPRAVLJANJE E-ARHIVA JE LAHKO PREPROSTO!
Do Not Worry, Managing an E-archives Can Be Simple!

Arhivski informacijski sistemi

Manuel KEHRLI
MONUMENTAL CASE WITH SCOPEARCHIV
ScopeArchiv in spomeniško varstvo

Jean-Marc COMMENT
L'UTILISATION DU LOGICIEL SCOPEARCHIV AUX ARCHIVES FÉDÉRALES SUISSES
The Use of scopeArchiv Software by the Swiss Federal Archives
Uporaba programske opreme scopeArchiv v Švicarskem zveznem arhivu

Leopold MIKEC AVBERŠEK
EVIDENCA UPORABE ARHIVSKEGA GRADIVA ZA ZNANSTVENORAZISKOVALNE NAMENE V SCOPEARCHIVU
Recording the Use of Archives for Scientific Research Purposes with Scopearchiv

Boštjan ZAJŠEK
OBLIKOVANJE NASLOVOV POPISNIH ENOT GLEDE NA MEDNARODNE ARHIVSKE STANDARDE, NOVE INFORMACIJSKE SISTEME SLOVENSKIH JAVNIH ARHIVOV TER NJIHOVE UPORABNIKE
Forming Titles of Description Units with Regard to the International Archival Standards, the New Information Systems of Slovenian Public Archives and their Users

Miroslav NOVAK
SIGNATURA KOT ENTITETA ARHIVSKIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV
Reference Code as an Entity of an Archival Information System

Zdenka SEMLIČ RAJH
ARHIVSKI ZAPISI IN POSTOPKI SLEDENJA V ARHIVSKEM INFORMACIJSKEM SISTEMU
Archival Records and Methods of Audit Trail in an Archival Information System

« Nazaj