COBISS iskanje

Program 2020


Mikrografija     trevis

proarhiv          earhiv


Digitalizacija arhivskega gradiva / Digitizaton of archives


Avtorji / Authors:
dr. Gregor JENUŠ, mag. Alenka STARMAN ALIČ, Lucija PLANINC, Jasmina KOGOVŠEK, Žarko ŠTRUMBL, Primož TANKO

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Zemljiško katastrski načrti na steklu in poliestrskih folijah v digitalni dobi
Cadastral Maps on Glass and Polyester in the Digital Age

Predstavitev v živo: 21. 10. 2020 ob 11.30
Live presentation: October 21, 2020 at 11.30 AM (CET)

 

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
mag. Lilijana URLEP

Institucija / Institution:
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija
Archdiocesan Archives of Maribor, Slovenia

Naslov / Title:
Projekt digitalizacije konzistorialnih protokolov lavantinske škofije: predstavitev projekta
The Project of Digitization of the Consistory Protocols of the Diocese of Lavant: Project Presentation

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
Jože KRANJEC, dr. Bojan HIMMELREICH, Urh KOPITAR

Institucija / Institution:
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija / Historical Archives Celje, Slovenia

Naslov / Title:
Digitalizacija arhivskega gradiva - negativov celjskega fotografa Milana Božiča / Digitization of Archives - Photographic Negatives Created by Photographer Milan Božič

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
dr. Jasna POŽGAN, Ivana POSEDI

Institucija / Institution:
dr. Jasna Požgan, State Archives in Medžimurje, Croatia / Državni arhiv v Medžimurju, Hrvaška
Ivana Posedi, State Archives in Varaždin, Croatia / Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška

Naslov / Title:
Possibilities of Digitizing the Archives of Craftsmen Associations in Međimurje and Podravina around Koprivnica
Možnosti digitalizacije gradiva obrtniških združenj v Medžimurju in Koprivnički Podravini

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Siniša DOMAZET

Institucija / Institution:
Archives of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, Bosna in Hercegovina

Naslov / Title:
Digitized Audio and Photographic Archival Material - Post-Processing Dilemma
Digitalizirano avdio in fotografsko arhivsko gradivo - dileme po digitalizacij

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
dr. Hrvoje STANČIĆ, Željko TRBUŠIĆ

Institucija / Institution:
dr. Hrvoje Stančić, Faculty of Humanities and Social Sciences, Zagreb / Filozofska fakulteta, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
Željko Trbušić, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, Croatia / Hrvaška akademija znanosti in umernosti, Zagreb, Hrvaška

Naslov / Title:
Evaluating and Improving OCR Efficiency
Vrednotenje in izboljšava učinkovitosti prepoznave znakov (OCR)

Predstavitev v živo: 21. 10. 2020 ob 12.30
Live presentation: October 21, 2020 at 12.30 PM (CET)

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                      Povezava do članka

Avtor / Author:
Jože GLAVIČ

Institucija / Institution:
Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko, Novo mesto, Slovenija
Historical Archives Ljubljana, Novo mesto, Slovenia

Naslov / Title:
Primer uporabe programa Transkribus in izdelava modela za avtomatsko optično prepoznavanje znakov za poenostavljeno transkribiranje pisane gotice
Use Case of Transkribus Software and Creating a Model for Automatic Optical Character Recognition for a Simplified Transcription of Written Gothic Script

Predstavitev v živo: 21. 10. 2020 ob 13.30
Live presentation: October 21, 2020 at 13.30 PM (CET)

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Jožica HUBER, Slovenija

Naslov / Title:
Možnosti dostopa do digitiziranega arhivskega gradiva znotraj spletno dostopnih arhivskih podatkovnih zbirk
Accessing Digitized Archives through Online Archival Databases

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Željka DMITRUS

Institucija / Institution:
State Archives in Zagreb, Croatia
Državni arhiv v Zagrebu, Hrvaška

Naslov / Title:
Database of Digitized Archives in the State Archives in Zagreb
Podatkovna baza digitaliziranega gradiva v Državnem arhivu v Zagrebu

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Marta MUSSO, Kerstin ARNOLD

Institucija / Institution:
Marta Musso, King's College London, Great Britain / King's College London, Velika Britanija
Kerstin Arnold, Archives Portal Europe, Netherlands / Germany / Archives Portal Europe, Nizozemska / Nemčija

Naslov / Title:
An Archival Repository of Archival Repositories: integrating metadata in Archives Portal Europe
Arhivsko skladišče arhivskih skladišč: integracija metapodatkov v Evropskem arhivskem portalu

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Strokovna obdelava arhivskega gradiva / Processing of Archives


Avtor / Author:
Līga VĪBURE, Svjatoslavs MATVĒJEVS

Institucija / Institution:
The National Archives of Latvia, Latvia
Latvijski državni arhiv, Riga, Latvija

Naslov / Title:
Archiving of Records –Latvian style
Arhiviranje zapisov - latvijski stil

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Victoria JESSWEIN

Institucija / Institution:
University of Liverpool, Great Britain
Univerza v Liverpoolu, Velika Britanija

Naslov / Title:
Improving Endangered Language Archives: A Comparison Study of Models in Use
Arhiv ogroženih jezikov: primerjalna študija obstoječih modelov za izboljšave

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Arian RAJH, Ph. D.

Institucija / Institution:
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu, Hrvaška

Naslov / Title:
Testing and (further) deployment of the AMMA model
Testiranje in (nadaljnji) razvoj AMMA modela

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Boštjan DORNIK

Institucija / Institution:
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Popisovanje dokumentarnega in arhivskega televizijskega gradiva v luči digitalnega napredka
Television Records and Archives Description in the Light of Digital Progress

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
dr. Zdenka SEMLIČ RAJH, dr. Alenka ŠAUPERL

Institucija / Institution:
dr. Zdenka Semlič Rajh, Pokrajinski arhiv Maribor / Regional Archives Maribor, Slovenia
dr. Alenka Šauperl, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija / University of Ljubljana, Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Kakovost podatkov ter arhivske in knjižnične podatkovne zbirke
Data Quality in Archival and Library Databases

Predstavitev v živo: 22. 10. 2020 ob 9.30
Live presentation: October 22, 2020 at 9.30 AM (CET)

 Avtor / Author:
Igor FILIPIČ

Institucija / Institution:
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija
Archdiocesan Archives of Maribor, Slovenia

Naslov / Title:
Upravljanje in varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva v primeru združevanja ali soupravljanja župnij
Management and Preservation of Archives and Records in Case of Mergers or Co-Management of Parishes

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Powerpoint                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Aleksander LAVRENČIČ

Institucija / Institution:
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
RTV Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Izročitev lastnega avdiovizualnega gradiva filmskemu arhivu pri Arhivu Republike Slovenije
The Transfer of own Audio-Visual Materials to the Slovene Film Archives at the Archives of the Republic Of Slovenia

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

youtube                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
dr. Julija BARUNČIĆ PLETIKOSIĆ, dr. Željka KRIŽE

Institucija / Institution:
Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War, Zagreb, Croatia
Hrvaški spominski in dokumentacijski center domovinske vojne, Zagreb, Hrvaška

Naslov / Title:
(Archival) Records Acquisition Procedure of the Croatian Memorial and Documentation Center of the Homeland War and cooperation with public and state Institutions and NGO’s
Predaja arhivskega gradiva Hrvaškega spominskega in dokumentacijske centra domovinske vojne in sodelovanje z javnimi institucijami ter nevladnimi organizacijami

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Lana ŽAJA

Institucija / Institution:
Croatian State Archives, Zagreb, Croatia
Hrvaški državni arhiv, Zagreb Hrvaška

Naslov / Title:
Survey Research and Analysis of the Educational Program „Office Business and Documentation Management“, Based on the Content of Module I.: Professional Training in the Croatian State Archives
Raziskava in analiza izobraževalnega programa »Pisarniško poslovanje in upravljenje z dokumentacijo« vsebinskega modula I strokovnega izobraževanja v Hrvaškem državnem arhivu

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
English                                                     English with SLO summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do člankaArhivi in ustvarjalci /Archives and Creators


Avtorji / Authors:
Boštjan ŠPEHONJA, dr. Milka PUNGARTNIK, Sanja ANDROIĆ, Danilo BURNAČ

Institucija / Institution:
Boštjan Špehonja, GO-LIX d.o.o., Šempeter pri Gorici, Slovenija
dr. Milka Pungartnik, Sanja Androić, Mariborski vodovod j.p., d.d., Slovenija / Water Utility Company Maribor, Maribor
Danilo Burnač, Maribor, Slovenija

Naslov / Title:
Izzivi e-poslovanja in e-arhivov
Challenges of E-business and E-archives

Predstavitev v živo: 23. 10. 2020 ob 9.00
Live presentation: October 23, 2020 at 9.00 AM (CET)

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtorji / Authors:
dr. Mateja JERAJ, Špela KOJC, mag. Jože PODPEČNIK

Institucija / Institution:
dr. Mateja Jeraj, Arhiv Republike Slovenije / Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia
Špela Kojc, mag. Jože Podpečnik, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija / National Museum of Slovenia, Ljubljana, Slovenia

Naslov / Title:
Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije - dejstva in izkušnje
Management of Archives and Records in the National Museum Of Slovenia – Facts and Experiences

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
mag. Hedvika ZDOVC

Institucija / Institution:
Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija
Historical Archives Celje, Slovenia

Naslov / Title:
Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi - prilagoditev načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave
Rules for Determining the Retention Periods for Documents of Public Administration Authorities - Adaptations of Classification Plans of Public Administration Authorities

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do članka


Avtor / Author:
Monika ČUŠ

Institucija / Institution:
Zgodovinski arhiv na Ptuju
Historical archives in Ptuj

Naslov / Title:
Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj in Ormož
Acquisition and Protection of Archives from the Field of Economy on the Territory of Administrative Units Ptuj and Ormož

Predstavitev / Presentation               Članek / Article
Slovene                                                     Slovene with EN summary

Povezava do predstavitve                                                        Povezava do člankae-ARH.si: Razvoj slovenskega elektronskega arhiva

earhiv

Avtor / Author:
dr. Tatjana HAJTNIK

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Archives of the Republic of Slovenia

Naslov / Title:
Predstavitev PETZ

 

Predstavitev v živo: 23. 10. 2020 ob 10.30
Live presentation: October 23, 2020 at 10.30 AM (CET)

 


Avtor / Author:
mag. Aida Škoro BABIĆ

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Archives of the Republic of Slovenia

Naslov / Title:
Kako arhivi prevzemajo e-arhivsko gradivo?

 

Predstavitev v živo: 22. 10. 2020 ob 11.00
Live presentation: October 22, 2020 at 11.00 AM (CET)

 


Avtor / Author:
dr. Jože ŠKOFLJANEC

Institucija / Institution:
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Archives of the Republic of Slovenia

Naslov / Title:
Razvoj specifikacije za prevzemanje registrov v zdravstvu

Predstavitev / Presentation              
Slovene                                                  

Povezava do predstavitve                                                        

 

« Nazaj