COBISS iskanje

Razpis tem 2020

Naš znak: IF - 349/19
Maribor, dne 21. 10. 2019

Mednarodna konferenca

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 8. - 10. april 2020


RAZPIS TEM

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

V letu 2020 bomo posebno pozornost namenili temi

ARHIVSKI STROKOVNI IZZIVI V GLOBALNEM INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKEM OKOLJU

Naslovna tema zajema vse arhivske strokovne postopke, od upravljanja z dokumentacijo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva ter njegove predaje pristojnemu arhivu, obdelave arhivskega gradiva v arhivu ter posredovanje arhivskega gradiva uporabniku. Današnji čas in prihodnost zahtevata poznavanje teh postopkov tako v klasičnem, »papirnem« okolju, kot v elektronskem. Tema tako ponuja predstavitev in raziskavo mnogih zanimivih področij.

Vabimo arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom, strokovne delavce drugih sorodnih disciplin ter osebe, ki z dokumentarnim in arhivskim gradivom poslujejo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo s področij:

SLOVENSKA ARHIVSKA IN SORODNA ZAKONODAJA

 • Izvajanje slovenske arhivske zakonodaje v praksi
 • Zahteve novosprejete zakonodaje s področja arhivske in sorodnih dejavnosti
 • Zahteve zakonodajnih aktov, ki vplivajo na izvajanje arhivske zakonodaje v Sloveniji (avtorske pravice, zaščita osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja in njihova ponovna uporaba ...)

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 • E-arhivi
 • E-poslovanje
 • E-uprava
 • E-šolstvo
 • E-zdravstvo
 • Enotne tehnološke zahteve
 • Informacijska varnost

DIGITALIZACIJA

 • Priprava gradiva na digitalizacijo (popisovanje, standardi)
 • Postopki digitalizacije
 • Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba
 • Predstavitev izvedenih projektov digitalizacije

UPRAVLJANJE S KLASIČNIM IN ELEKTRONSKIM GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 • Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom
 • Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 • Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 • Klasifikacijski načrti
 • Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 • Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 • Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)
 • Materialno varovanje gradiva pri ustvarjalcih

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 • Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 • Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov
 • Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 • Konservacija in restavracija arhivskega gradiva

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju.


Predloge prispevkov bomo sprejemali najkasneje

do 30. novembra 2019

na elektronski naslov nina.gostencnik@pokarh-mb.si.


Ob prijavi je potrebno navesti:

 • ime in priimek, naziv avtorja, ime in državo institucije, kontaktni e-naslov,
 • naslov prispevka (tudi v angleškem jeziku),
 • izvleček v slovenskem in angleškem jeziku,
 • 5 ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku.

Na konferenci bodo prispevki predstavljeni na dva načina:

 • v dvorani s predstavitvijo ter
 • z izdelanim plakatom v avli pred konferenčno dvorano.

Programski odbor konference bo po prejemu vseh prijav na osnovi povzetkov izbral tiste prispevke, ki bodo uvrščeni v program konference. Predstavitve bodo potekale izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.


Ob konferenci bo izšla knjiga povzetkov predstavljenih tem s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku. Povzetke za tisk je potrebno oddati do 1. februarja 2020.


Revija Moderna arhivistika

Članki prispevkov s konference bodo objavljeni v mednarodni reviji arhivske teorije in prakse z naslovom Moderna arhivistika, ki jo je z letom 2018 začel izdajati Pokrajinski arhiv Maribor in je nadomestila zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.

Prispevki bodo recenzirani in v reviji objavljeni kot:

- 1.01 Izvirni znanstveni članek
- 1.02 Pregledni znanstveni članek
- 1.03 Kratki znanstveni prispevek
- 1.04 Strokovni članek
- 1.25 Drugi sestavni deli

V reviji bodo članki objavljeni izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.


Rok za oddajo prispevkov za objavo v reviji je 1. marec 2020.


O podrobnostih v zvezi s pripravo članka za objavo bodo izbrani avtorji obveščeni takoj po opravljenem izboru. Za vsa vprašanja je na voljo urednica revije mag. Nina Gostenčnik (nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

« Nazaj