COBISS iskanje

Razpis tem - Radenci 2019

MEDNARODNA KONFERENCA

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PROBLEMI

KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA

Radenci, 3. - 5. april 2019


RAZPIS TEM

(PDF)

Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja vsako leto združuje strokovnjake s področja arhivistike, dokumentalistike, upravljanja z gradivom in vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z arhivistiko in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom in želijo slediti novostim na tem znanstvenem in strokovnem področju. Konferenca prinaša novosti na področju teoretičnih osnov arhivske znanosti in dokumentalistike, strokovnih postopkov, raziskovanja, standardov, smernic, dobre prakse, projektov in programov.

V letu 2019 bomo posebno pozornost namenili temi

osebni in drugi občutljivi podatki pri ustvarjalcih in v arhivih (zbiranje, obdelava, varovanje)

Naslovna tema ponuja mnogo možnosti: predstavitev implementacije GDPR, morebitne prakse in kršitve, sprejetje novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, vpliv novih aktov na arhivsko strokovno delo: popisovanje in objavljanje virov, vrednotenje in prevzemanje arhivskega gradiva ter ne nazadnje tudi dostop do njega.

Vabimo arhiviste, strokovne delavce s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom, strokovne delavce drugih sorodnih disciplin ter osebe, ki z dokumentarnim in arhivskim gradivom poslujejo pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, da na konferenci predstavijo prispevke, vezane na vodilno temo s področij:

SLOVENSKA ARHIVSKA IN SORODNA ZAKONODAJA

 • Izvajanje slovenske arhivske zakonodaje v praksi
 • Zahteve novosprejete zakonodaje s področja arhivske dejavnosti
 • Zahteve zakonodajnih aktov, ki vplivajo na izvajanje arhivske zakonodaje v Sloveniji (avtorske pravice, zaščita osebnih podatkov, dostop do informacij javnega značaja in njihova ponovna uporaba ...)

DOLGOROČNA HRAMBA IN E-ARHIVIRANJE

 • E-arhivi
 • E-poslovanje
 • E-uprava
 • E-šolstvo
 • E-zdravstvo

DIGITALIZACIJA

 • Priprava gradiva na digitalizacijo (popisovanje, standardi)
 • Postopki digitalizacije
 • Dostop do digitaliziranega gradiva in njegova uporaba
 • Predstavitev izvedenih projektov digitalizacije

UPRAVLJANJE Z GRADIVOM PRI USTVARJALCIH

 • Postopek prevzemanja gradiva in sodelovanje z arhivom
 • Problemi odbiranja in izločanja dokumentarnega gradiva
 • Valorizacija ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
 • Klasifikacijski načrti
 • Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva s pomočjo zunanjega izvajalca (postopek, izkušnje)
 • Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom (izkušnje ustvarjalcev)
 • Notranja pravila (postopek sprejemanja, ustvarjalci, ponudniki)
 • Materialno varovanje gradiva pri ustvarjalcih

MATERIALNO VAROVANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

 • Skrb za materialno varstvo arhivskega gradiva
 • Tehnična oprema delovnih in skladiščnih prostorov
 • Posledice neustreznih pogojev hrambe na arhivskem gradivu
 • Konservacija in restavracija arhivskega gradiva

Teme so dovolj široke in aktualne, zato vas vabimo k sodelovanju.

Ob konferenci bo izšla knjiga povzetkov predstavljenih tem s povzetki v slovenskem in angleškem jeziku.

Na konferenci bodo prispevki predstavljeni na dva načina:

 • v dvorani s predstavitvijo ter
 • z izdelanim plakatom v avli pred konferenčno dvorano.

Programski odbor konference bo po prejemu vseh prijav na osnovi povzetkov izbral tiste prispevke, ki bodo uvrščeni v program konference. Predstavitve bodo potekale izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Predloge prispevkov za objavo bomo sprejemali najkasneje do 1. septembra 2018 na elektronski naslov mag. Nine Gostenčnik (nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

Revija Moderna arhivistika

Članki prispevkov s konference bodo objavljeni v mednarodni reviji arhivske teorije in prakse z naslovom Moderna arhivistika, ki jo je z letom 2018 začel izdajati Pokrajinski arhiv Maribor in je nadomestila zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov mednarodne konference z naslovom Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja.

Ob prijavi je potrebno navesti:

 • osnovne podatke o avtorju (ime in priimek, naziv, ime institucije in naslov),
 • naslov prispevka (tudi v angleškem jeziku),
 • povzetek v slovenskem in angleškem jeziku (vsaj 1 stran).

Prispevki bodo recenzirani in v reviji objavljeni kot:

 • 1.01 Izvirni znanstveni članek
 • 1.02 Pregledni znanstveni članek
 • 1.03 Kratki znanstveni prispevek
 • 1.04 Strokovni članek
 • 1.25 Drugi sestavni deli

V reviji bodo članki objavljeni izključno v slovenskem ali angleškem jeziku.

Rok za oddajo prispevkov za objavo v reviji je 1. december 2018.

O podrobnostih v zvezi s pripravo članka za objavo bodo izbrani avtorji obveščeni takoj po opravljenem izboru. Za vsa vprašanja je na voljo urednica revije mag. Nina Gostenčnik (nina.gostencnik@pokarh-mb.si).

Z željo po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

Ivan Fras, prof.
Direktor

« Nazaj