COBISS iskanje

Kazalo 2008

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 2008

 

Leopold AUER

ZUM WANDEL DER ARCHIVE IM WANDEL DER GESELLSCHAFT

Changing Archives in a Changing Society

O spremembi arhivov v okviru družbenih sprememb

 

Branko ŠUŠTAR

ARHIV SO LJUDJE ALI O IDENTITETI ARHIVISTOV

Archives are People – About Archivists' Identity

 

Tatjana HAJTNIK

KJE SMO DVE LETI PO SPREJEMU ZVDAGA

Where Exactly do We Stand Two Years after the Adoption of Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act (PDAAIA – ZVDAGA)

 

Tomaž LAVRIČ

ZAUPNI PODATKI V DOKUMENTARNEM IN ARHIVSKEM GRADIVU

Classified Information in Records Management and Archives

 

Azem KOŽAR

O NEKIM ZNAČAJKAMA ARHIVISTIČKE INFORMACIJE

Some Characteristics of Archival Information

O nekaterih značilnostih arhivske informacije

 

Žarko BIZJAK

ISIAH - MEDNARODNI STANDARD ZA OPIS ORGANIZACIJ, KI HRANIJO ARHIVSKO GRADIVO

ISIAH - International standard For Institutions with Archival Holdings

 

Zdenka SEMLIČ RAJH

Opis aktivnosti in funkcij korporativnih teles s pomočjo novega mednarodnega standarda ISAF

Description of Activities and Functions of Corporate Bodies Based on New Developed Professional Standard ISAF

 

Srđan GAŽEVIĆ, Aleksandar ĐOKIĆ

PRAKTIČNA PRIMENA STANDARDA ISO 15489 U UVOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA US PODRŠKU RAČUNARSKIH SISTEMA KOD STVARALACA – NOVE MOGUĆNOSTI ZA ARHIVSKU SLUŽBU

Practical Application of ISO 15489 Standard in Computer System Supported Record Management – a New Chalenge for Archival Department

Praktična uporaba standarda iso 15489 pri vodenju pisarniškega poslovanja pri ustvarjalcih – nove možnosti za arhivsko službo

 

Janez KOPAČ

ARHIVSKA ZAKONODAJA IN CENTRI ZA SOCIALNO DELO

Archival Legislation and Social Work Centers

 

Jovan POPOVIĆ

KORIŠĆENJE I OBJAVLJIVANJE ARHIVSKE GRAĐE KOJA SE ODNOSI NA ZAROBLJENIKE I LOGORAŠE IZ DRUGOG SVETSKOG RATA (MORALNA I PRAVNA ZAŠTITA NJIHOVIH LIČNOSTI)

Use and Publication of Archival Material, which Refers to the Prisoners-of-war, Confined in Concentration Camps during the Second World War - Moral and Legal Protection of their Personalities

Uporaba in objavljanje arhivskega gradiva, ki se nanaša na vojne ujetnike iz druge svetovne vojne (moralna in pravna zaščita)

 

Branka DOKNIĆ

NOVI STATUS ARHIVA JUGOSLAVIJE

New Status of the Archive of Yugoslavia

 

Ibolya FOKI

ARCHIVES IN HUNGARY

Arhivi na Madžarskem

 

Živana HEĐBELI

ARHIVI I ETIKA

Archives and Ethics

Arhivi in etika

 

Žarko ŠTRUMBL, Vojko BRUNČEK

RAZVOJ DRŽAVNIH UPRAVNIH ORGANOV S PODROČJA ŠOLSTVA, VISOKEGA ŠOLSTVA IN ZNANOSTI V RS MED LETI 1991 IN 2008

Development of State Administrative Agencies in the Field of Education, Higher Education and Science in Slovenia from 1991 to 2008

 

Ciril GALE

UPORABNIKU PRILAGOJENO ISKANJE MEDIJSKIH VSEBIN

User Adapted Selection of Content

 

Marta RAU SELIČ, Dušica KUNAVER

PRESTOP MEJE STAREGA ALPINIZMA – LHOTSE, JUŽNA STENA LETA 1981 IN 1990

Importance of Archive keeping, Restoring and Presenting of Film Materials (Video and Audio) about the Lhotse South Face Expedition 1981

 

Radmila NEDELJKOVIĆ

ARHIV FILMSKIH NOVOSTI

Filmske Novosti Archives

Arhiv filmskih novic

 

Aleksander LAVRENČIČ

UPORABA MOLEKULSKIH SIT ZA VARNO HRAMBO FILMSKEGA ARHIVSKEGA GRADIVA

Molecular Sieve and Long-term Storage of Film

 

Jedert VODOPIVEC

MINIMALNI STANDARDI ZA MATERIALNO VAROVANJE  GRADIVA, KI IMA ZNAČAJ ARHIVSKE DEDIŠČINE

Minimal Standards for Preservation of Archival Documents

 

Marjeta ČERNIČ

DOKUMENTNO GRADIVO NA PAPIRJU – SPECIFIKACIJA LASTNOSTI ZAŠČITNE EMBALAŽE

Paper Documents – Specifying the Properties of Protection Paper Packaging

 

Jozef HANUS

PHOTOGRAPHY AND COPYING OF ARCHIVAL DOCUMENTS IN ARCHIVES’ READING ROOMS

Fotografiranje in kopiranje arhivskega gradiva v čitalnicah arhivov

 

Svetlana PEROVIĆ IVOVIĆ

55-GODIŠNJE ISKUSTVO ARHIVA JUGOSLAVIJE U TEHNIČKOJ ZAŠTITI KULTURNE BAŠTINE I BUDUĆA STRATEGIJA NACIONALNE ZAŠTITE

Archives of Yugoslavia: 55 Years of Experience on Technical Protection of Cultural Heritage and Future Strategy

55 letne izkušnje Arhiva Jugoslavije pri tehnični zaščiti kulturne dediščine in bodoča strategija nacionalne zaščite

 

Alenka STARMAN, Jasmina KOGOVŠEK

SELITEV ARHIVSKEGA GRADIVA ODDELKA ZA GRADIVO UPRAVE PO LETU 1945 V PRENOVLJENO »VOJAŠNICO NA ROŠKI«

The Moving of Archival Material of the Department of Government Administration Records after 1945 in Renovated »Barracks of Roška«

 

Zlatko VEZJAK

MEHANSKO VAROVANJE V ARHIVSKI PRAKSI

Mechanical Protection in Archival Practice

 

Ivan KLANEČEK

PROBLEMATIKA NEUSTREZNIH ZGRADB ZA ARHIVE

Problems of Unsuitable Buildings for Archives

 

Joachim KEMPER

DIE SITUATION DER MAGAZINE BEI DEN STAATLICHEN ARCHIVEN BAYERNS. MIT EINEM AUSBLICK AUF DEN KOMMUNALEN UND KIRCHLICHEN BEREICH

State Archives' Depots in Bavaria with an Additional Overview of Buildings in Municipal and Church Domain

Arhivska skladišča državnih arhivov na Bavarskem z dodatnim pregledom občinskega in cerkvenega področja

 

Mirjana GULIĆ

ADAPTACIJA NENAMJENSKOG PROSTORA ZA ARHIVSKO SPREMIŠTE NA PRIMJERU DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

Adaptation of Non-purpose Built Premises for Archival Depots (on the Example of National Archives in Zagreb)

Adaptacija nenamenskega prostora za arhivsko skladišče na primeru državnega arhiva v Zagrebu

 

Nina GOSTENČNIK, Jožica BAJGOT

PROBLEMATIKA USTREZNOSTI ARHIVSKIH SKLADIŠČ V POKRAJINSKEM ARHIVU MARIBOR

Problems of Archival Depots at the Regional Archives Maribor

 

Borut BATAGELJ, Sonja JAZBEC

VREDNOTENJE MATERIALNEGA VARSTVA ARHIVSKEGA GRADIVA V ZGODOVINSKEM ARHIVU CELJE: SKLADIŠČE ZA POSEBNO GRADIVO, FOTOTEKA IN SKLADIŠČE V PRVEM NADSTROPJU

Assessment of Archival Material Protection in the Historical Archives Celje: Depot for Special Material, Photo Library and Depot on the 1st Floor

 

Vojko BRUNČEK, Gašper ŠMID, Žarko ŠTRUMBL

OCENA STANJA SKLADIŠČ MINISTRSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT IN MINISTRSTVA ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO NA KOTNIKOVI ULICI IN MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI

Archival Depots Condition Analysis at the Ministry of Education and Sport and the Ministry of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Slovenia

 

Gašper ŠMID

PREDSTAVITEV IN OCENA POGOJEV ZA HRAMBO ARHIVSKEGA GRADIVA V DVEH SKLADIŠČIH ARHIVA RS NA DUNAJSKI CESTI 48 V LJUBLJANI - NA PETROLU

Presentation and Assessment of Archival Material Storage Conditions in Depots of the Archive of the Republic of Slovenia on Dunajska Street in Ljubljana

 

Marijan GERDEJ

VARSTVO ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA NA KLASIČNIH IN DIGITALNIH NOSILCIH INFORMACIJ PRI USTVARJALCIH

Protection of Archives and Records on Traditional and Digital Information Carriers at the Creating Agencies

 

Stanko ČUFER

PROCESNI PRISTOP K IZDELAVI KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA

Process approach of creating the Classification scheme

 

Irma MAJERLE

VPLIV NAČINA EVIDENTIRANJA NA ODBIRANJE IN IZLOČANJE

The Influence of Record Management on Selection and Disposal of Records

 

Izet ŠABOTIČ

MJESTO I ULOGA VANJSKE SLUŽBE ARHIVA I POTREBA NJENE MODIFIKACIJE

Position and Role of Archival Advisory Service and the Need for its Modification

Vloga arhivske zunanje službe in potreba za njeno prilagoditev

 

Omer ZULIĆ

UTICAJ TRANZICIJSKIH PROCESA NA PREUZIMANJE ARHIVSKE GRAĐE-ISKUSTVA ARHIVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

Transition Process and its Influence on Acquiring archives – experiences of the archives of tuzla

Vpliv tranzicijskih procesov na prevzemanje arhivskega gradiva – izkušnje arhiva tuzelskega kantona

 

Mina KUJOVIĆ

SREĐIVANJE ARHIVSKIH FONDOVA NAJVIŠIH ORGANA ZAKONODAVNE UPRAVNE VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE (1878-1956.)

Arranging Archival Fonds of the Highest Agencies of Law and Government Authorities in Bosnia and Herzegovina (1878-1956)

Urejanje arhivskih fondov najvišjih organov upravno zakonodajne oblasti Bosne in Hercegovine (1876-1956)

 

Boriša RADOVANOVIĆ

MOGUĆNOSTI PRIMENE MEĐUNARODNIH ARHIVSKIH STANDARDA ZA OPISIVANJE ARHIVSKE GRAĐE ISAD (G) U ARHIVIMA U SRBIJI

Possibilities of Implementation of General International Standard Archival Description ISAD (G) in the Archives in Serbia

Možnost uporabe splošnega mednarodnega standarda za popisovanje arhivskega gradiva ISAD(G) v srbskih arhivih

 

Miroslav DUČIĆ

ARHIVSKI FONDOVI ORGANA UPRAVE -  NEKI PROBLEMI UOČENI U PRAKSI PRAĆENJA REGISTRATURA ORGANA UPRAVE U ISTORIJSKOM ARHIVU U UŽICU

Archival Fonds of Administrative Authorities  - Problems Detected while Registering Archival Material of Administrative Agencies at the Historical Archives in Užice

Arhivski fondi organov uprave – nekateri praktični problemi pri ustvarjalcih s področja uprave v Zgodovinskem arhivu Užice

 

Bojan BALKOVEC

NA ONI STRANI ARHIVSKEGA PULTA

On the Other Side of the Archival Desk

 

Vladimir DROBNJAK

UVAJANJE ODPRTOKODNIH SISTEMOV V POKRAJINSKEM ARHIVU KOPER

Implementation of Opensource Systems in the Regional Archives of Koper

 

Zoltán SZATUCSEK

EU STANDARDS – MEMBER STATES’ SOLUTIONS - THE CHANGES OF THE LEGAL FRAMEWORK AND THE ADOPTION OF MOREQ IN HUNGARY

Evropski standardi in predpisi držav članic - madžarske izkušnje z reformatiranjem RM kontrole

 

Vlatka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ

IMPLEMENTACIJA ARHINET SUSTAVA – NORMIRANJE I UJEDNAČAVANJE RADA ARHIVA

Implementation of ARHINET System – Standardization and Unification of Archives’ Work

Implementacija sistema ARHINET – normiranje in poenotenje dela v arhivih

 

Branka MOLNAR

LECTOR, WEB-APLIKACIJA ČITAONICE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU

Lector, a Web-Application for the Reading Room of the State Archives in Zagreb

Lector – Web aplikacija v čitalnici Državnega arhiva v Zagrebu

 

Josef RIEGLER

DIGITALE REPRODUKTION UND INHALTSERSCHLIEßUNG VON HISTORISCHEN TAGESZEITUNGEN IM STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIV

Digital Reproductions and Content Capture of Historic Newspapers in the Provincial Archives of Styria

Digitalne reprodukcije in vsebinsko zajemanje  zgodovinskega časopisja v Štajerskem deželnem arhivu

 

Mladen VUJOVIĆ, Aleksandar ĐOKIĆ

SAČUVATI I PODELITI PAMĆENJE SA DRUGIMA - PROJEKAT DIGITALIZACIJE, MIKROFILMOVANJA, OBRADE I KORIŠĆENJA DELOVA ZAOSTAVŠTINE NIKOLE TESLE

To Save and Share the Memory with Others – Project of Digitization, Microfilming, Processing and Access to the Parts of the Nikola Tesla Legacy

Ohraniti in deliti spomin z drugimi – projekt digitalizacije, mikrofilmanja, obdelave in uporabe dela zapuščine Nikole Tesle

 

Aleš BAGIČ

ARHIVIRAJMO VARNO!

Archive Safely!

 

Boštjan GABERC, Sandi ROŽMAN

AKREDITIRANA PROGRAMSKA OPREMA ZA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE IN POTREBNI POSTOPKI ZA USKLADITEV Z ZAKONODAJO

Accredited Software for Electronic Archiving and Procedures Required for Adjustment with Legislation

« Nazaj