COBISS iskanje

Kazalo 2009

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 2009

Iz arhivske teorijeIz arhivske prakse
Materialno varstvo
Informatika

IZ ARHIVSKE TEORIJE

Leopold AUER
DIE BEDEUTUNG INTERNATIONALER ZUSAMMENARBEIT FÜR DIE ENTWICKLUNG DES ARCHIVWESENS IM 21. JAHRHUNDERT
THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL COOPERATION FOR ARCHIVAL DEVELOPMENT IN THE 21ST CENTURY
Pomen mednarodnega sodelovanja za razvoj arhivske znanosti v 21. stoletju

Vladimir ŽUMER
POSLOVANJE Z ZAPISI MED SLOVENSKIMI PREDPISI, TEORIJO IN PRAKSO
Records' Management in Slovene Legislation, Theory and Practice

Jure MAČEK
PREGLED DELA V SLOVENSKIH DRŽAVNIH REGIONALNIH ARHIVIH
Activities of Slovenian State Regional Archives

Bogdan-Florin POPOVICI
ISAD(G) and some aspects of Romanian archival practices - TO BE OR NOT TO BE
ISAD(G) in nekaj vidikov Romunske arhivske prakse - Biti ali ne biti

Zdenka SEMLIČ RAJH, Alenka ŠAUPERL
ARHIVSKI IN BIBLIOGRAFSKI OPIS GRADIVA IN USTVARJALCEV - MEDNARODNI STANDARDI IN NACIONALNA PRAKSA
Archival and Bibliographic Description of Records and Creators - International Standards and National Practice

Antonio MONTEDURO
SHARING ARCHIVES - A COMMON ARCHIVAL TERMINOLOGY AS AN ESSENTIAL REQUIREMENT FOR THE COMMUNICATION FROM AND IN THE ARCHIVES
Skupna arhivska terminologija kot nujna zahteva za komunikacijo z in med arhivi

Jusuf OSMANI
ARCHIVAL TERMINOLOGY AS A COMMUNICATION MEAN BETWEEN ARCHIVES STAFF MEMBERS
Arhivska terminologija kot sredstvo komunikacije med arhivskimi delavci

Dražen KUŠEN
»TOTAL ARCHIVES« STRATEGIJA U TEORIJI I PRAKSI
Total Archives Strategy in Theory and Practice
Strategija “Total Archives” v teoriji in praksi

Ana-Felicia DIACONU
EDUCATION OF ROMANIAN ARCHIVISTS BETWEEN CURRENT NECESSITIES AND DYNAMICS OF ARCHIVAL FIELD
Izobraževanje romunskih arhivistov med trenutnimi potrebami in dinamiko arhivskega področja

Izet ŠABOTIĆ
ARHIVIST IZMEĐU »KLASIČNOG« I »SUVREMENOG«
Archivist between »Classical« and »Modern«
Arhivist med klasičnim in sodobnim arhiviranjem

Branka DOKNIĆ
ULOGA ARHIVISTE U INSTITUCIJI KULTURNE BAŠTINE
The Role of an Archivist within a Cultural Heritage Institution
Vloga arhivista v instituciji kulturne dediščine

Živana HEĐBELI, Tanja PETROVIĆ
Arhivsko i registraturNo gradivo KAO temelj ostvarivanja ljudskih prava
Archives and Records – a base for the Realization of Human Rights
Arhivsko in dokumentarno gradivo kot temelj za uresničevanje človekovih pravic

Jovan POPOVIĆ
ETIKA KAO KULTURA ZANIMANJA SA OSVRTOM NA ETIČKI KODEKS ARHIVISTA
Ethics as a Culture of Profession Regarding the Archivists' Code of Ethics
Etika kot kultura poklica s pogledom na kodeks arhivske etike

 

IZ ARHIVSKE PRAKSE

Azem KOŽAR
O JEDNOM KRITERIJU VREDNOVANJA ARHIVSKE GRAĐE
One Criterion for Archives Appraisal
O kriteriju vrednotenja arhivskega gradiva

Grazia TATÒ
THE VALORIZATION OF CULTURAL GOODS IN ARCHIVES, LIBRARIES AND MUSEUMS
Vrednotenje kulturnih dobrin v arhivih, knjižnicah in muzejih

Omer ZULIĆ
VREDNOVANJE I ZAŠTITA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U TRANZICIJSKOM PERIODU
Appraisal and Protection of Investment Technical Documentation in the Transition Period
Vrednotenje in zaščita investicijsko-tehnične dokumentacije v dobi tranzicije

Mirjana GULIĆ
UPRAVLJANJE POSTUPCIMA OBRADE FONDOVA PRAVOSUĐA - OSMOGODIŠNJA ISKUSTVA NA II. ODJELU ZA SREĐIVANJE I OBRADU ARHIVSKOG GRADIVA
Managing Work Processes Implemented on Judicature Fonds - Experiences of the II. Department for Arranging and Processing of Archives
Upravljanje s postopki obdelave fondov s področja pravosodja – osemletne izkušnje na II. Oddelku za urejanje in obdelavo arhivskega gradiva

Matko RAKO
METODOLOGIJA OBRADE ARHIVSKOG GRADIVA GOSPODARSTVA IZ RAZDOBLJA SOCIJALIZMA
Bearbeitungsmethodologie der Wirtschaftsarchive aus der Zeit des Sozialismus
Metodologija obdelave arhivskega gradiva s področja gospodarstva iz obdobja socializma

Selma ISIĆ
POTEŠKOĆE U OBRADI I KORIŠTENJU NECJELOVITIH FONDOVA
Problems of Processing Incomplete Fonds and their Use
Težave pri obdelavi in uporabi necelovitih fondov         

Mohamed MUSA
PROVOĐENJE PLANSKIH ZADATAKA NA SREĐIVANJU ARHIVSKE GRAĐE OPŠTINE CENTAR SARAJEVO I PRIPREMA ISTE ZA PREDAJU NADLEŽNOM ARHIVU
Realization of planned tasks concerning the arrangement of archives of Sarajevo center municipality and preparation for the transfer to the archives
Izvedba načrta urejanja arhivskega gradiva občine Center Sarajevo in predaja pristojnemu arhivu

Mina KUJOVIĆ
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA U ARHIVU BOSNE I HERCEGOVINE (1878—1918)
Technical Documentation in the Archives of Bosnia and Herzegovina (1878-1918)
Tehnična dokumentacija v arhivu Bosne in Hercegovine(1878—1918)

Elke HAMMER-LUZA
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT IM STEIERMÄRKISCHEN LANDESARCHIV AUSSTELLUNGEN 2002—2009
Public Relations of the Provincial Archives of Styria - Exhibitions from 2002—2009
Prostori za javnost v Štajerskem deželnem arhivu – razstave od leta 2002 do 2009

Ivanka ZAJC CIZELJ
CENTRI ZA SOCIALNO DELO KOT IMETNIKI IN USTVARJALCI ARHIVSKEGA GRADIVA
Social Work Centers as Owners and Creators of Archives

Dragan KRSMANOVIĆ, Arsen KRSMANOVIĆ
ARHIVSKA GRAĐA VOJNOPRAVOSUDNIH ORGANA JNA KAO ZAJEDNIČKA BAŠTINA - PRIMER ARHIVSKE GRAĐE VIŠEG VOJNOG SUDA 1945. GODINE
Archives of JNA Military Courts as Common Heritage - Example of Superior Military Court 1945 Archives
Arhivsko gradivo vojaških sodnih organov JLA kot skupna dediščina – primer arhivskega gradiva Višjega vojaškega sodišča 1945. Leta

André PORTO ANCONA LOPEZ
PHOTOGRAPHIC DOCUMENT AS IMAGE ARCHIVAL DOCUMENT
Fotografski dokument kot slikovno arhivsko gradivo

Branka MOLNAR
ISKUSTVA PRILIKOM IZRADE 1. SVESKA VODIČA KROZ FONDOVE I ZBIRKE DRŽAVNOG ARHIVA U ZAGREBU
Experiences Gained During the Production of the Archival Guide to the Fonds and Collections of the State Archives in Zagreb vol. 1
Izkušnje ob pripravi vodnika po fondih in zbirkah Državnega arhiva v Zagrebu

Taiba MEHMEDBEGOVIĆ
OSNIVANJE I RAD ARHIVA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA  GORAŽDE 2003—2008
Establishment and Work of the Archives of Bosna-Podrinje Canton Goražde 2003-2008
Ustanovitev in delovanje arhiva Bosansko-podrinjskega kantona Goražde med leti 2003—2008

 

MATERIALNO VARSTVO

Slavko MLINARIČ
PRIMAT IN ARHIVI – DOLGOLETNO PARTNERSTVO PRI VAROVANJU IN OHRANJANJU ARHIVSKEGA GRADIVA
Primat and Archives - A Lasting Partnership at Protecting and Keeping Archives

Marjeta ČERNIČ
OHRANJANJE DOKUMENTNEGA GRADIVA NA PAPIRJU - STANDARDI IN PRIPOROČILA ZA TRAJNOST IN OBSTOJNOST
Preservation of Paper Documents and Publications - Standards and Recommendations for Permanence and Durability

Jasna MALEŠIČ, Andrej ŠTOLFA
ZAŠČITA NAJSTAREJŠEGA FOTOGRAFSKEGA GRADIVA V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI
Preservation of the Oldest Photographs at the National and University Library

Zelije SHALA
ARCHIVAL FILE PROTECTION IN KOSOVO
Zaščita arhivskega gradiva na Kosovu

Tatjana RAHOVSKY ŠULIGOJ
FOTOREPRODUKCIJE ARHITEKTURNIH IN DRUGIH NAČRTOV – PREPOZNAVANJE IN VAROVANJE
Photo Reproductions of Architectural and other Plans  - Identification and Care

Miroslav DUČIĆ
Gra­đe­vin­ske i funk­ci­o­nal­ne ka­rak­te­ri­sti­ke no­ve zgra­de Istorij­skog ar­hi­va Uži­ce
Architectural and Functional Characteristics of the New Building of the Historical Archives Užice
Gradbene in funkcionalne karakteristike nove zgradbe Zgodovinskega arhiva Užice

Ivan KLANEČEK, Bojana SOVIČ
PROBLEMATIKA NEUSTREZNIH ARHIVSKIH ZGRADB
Problems of Unsuitable Buildings for Archives

Mladen VUJOVIĆ, Ognjen TUS
PRIMENA VAZDUŠNE PUMPE, IZUMA NIKOLE TESLE, U ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE - RAZVOJNE POTREBE MUZEJA NIKOLE TESLE KAO PODSTICAJ ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Application of the Air Pump, Nikola Tesla`s Invention, for the Protection of Archives - Developmental Requirements of the Nikola Tesla Museum as a Stimulus for Investigation and Development
Uporaba zračne črpalke, izuma Nikole Tesle, pri zaščiti arhivskega gradiva – razvojne potrebe Muzeja Nikole Tesle kot vzpodbuda za raziskovanje in razvoj

 

INFORMATIKA

Branko GODEC
ZUNANJE IZVAJANJE ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
Outsourcing of Electronic Archiving

Martin STÜRZLINGER
ARCHIVING ELECTRONIC RECORDS ACCORDING TO THE OAIS MODEL – AN ORGANIZATIONAL CHALLENGE
Arhiviranje elektronskih dokumentov v skladi z modelom OAIS – organizacijski izziv

Marko ZUPANČIČ
NADGRADNJA AKREDITIRANE PROGRAMSKE OPREME EASY ZA PODPORO PROCESOM
Upgrade of Accredited Easy Software for Process Support

Milan SELAN
ZAHTEVE IN VARNOSTNA IZHODIŠČA KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
Electronic Requirements and Safety Issues of Traditional and Electronic Archiving

Tomaž LAVRIČ
PREDNOSTI KLASIČNEGA IN ELEKTRONSKEGA ARHIVIRANJA
Advantages and Disadvantages of Classical and Electronic Archiving

Vlatka LEMIĆ, Hrvoje ČABRAJIĆ
ARHINET 2.0 – NOVE TEHNOLOGIJE, NOVE FUNKCIONALNOSTI
ARHINET 2.0 – New Technologies, New Functionalities
ARHINET 2.0 – nove tehnologije, nove funkcionalnosti

Joachim KEMPER
ARCHIVISCHE URKUNDENREGESTEN IM KONTEXT DER DIGITALISIERUNG
Archival Descriptions of Charters in the Context of Digitalization
Arhivski regesti listin v kontekstu digitalizacije

Stevan MAČKOVIĆ, Zoran VUKELIĆ
WEB STRANICE ARHIVA U VOJVODINI
Web Pages of Archives in Vojvodina
Spletne strani arhivov v Vojvodini

Maja NIKOLOVA
VIRTUELNA EGZISTENCIJA KULTURNIH DOBARA KAO OSNOVA SARADANJE ARHIVA, BIBLIOTEKA I MUZEJA
The Virtual Existence of Cultural Heritage as a Basis for Cooperation among Archives, Libraries and Museums
Virtualni obstoj kulturnih dobrin kot osnova za sodelovanje med arhivi, knjižnicami in muzeji

Breda KARUN
PROJEKT EUROPEANALOCAL
EuropeanaLocal Project

Aleksander LAVRENČIČ
ARHIVI IN OKOLJE - »ZELENO« RAČUNALNIŠTVO ZA »ZELENE« ARHIVE
Archives and the Environment - »Green« IT for »Green« Archives

Ciril GALE
INTERAKTIVNA TELEVIZIJA IN VSESTRANSKA UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA
Interactive Television and Archives Useful all over the World

Miroslav NOVAK
ZNANSTVENO INFORMIRANJE V ARHIVISTIKI
Scientific Information in Archival Science

« Nazaj