COBISS iskanje

Dejavnost

V Pokrajinskem arhivu Maribor v skladu z veljavno zakonodajo opravljamo naslednje naloge:

 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi;
 • pridobivanje, vrednotenje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu;
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.

V javno službo Pokrajinskega arhiva Maribor sodijo tudi naloge varstva arhivskega gradiva nekdanjih državnih, avtonomnih, samoupravnih in drugih organov ter pravnih oseb, za katere so bili ti arhivi ali njihovi predhodniki pristojni po prejšnjih arhivskih predpisih.

 

« Nazaj