COBISS iskanje

Katalog informacij javnega značaja

1. O katalogu

Naziv organa: Pokrajinski arhiv Maribor
Odgovorna oseba: Ivan Fras, prof.

Datum zadnje spremembe: 11. 3. 2020

 • http://www.pokarh-mb.si, na strani "Informacije javnega značaja"
 • fizični dostop - v prostorih zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor - vsak dan od 8:00 do 14:00

Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:

 

Test javnega interesa:

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji.

OPOMBA: test je dostopen na spletni strani MJU 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

Ivan Fras, prof., direktor 
tel.: +386 (02) 22-85-017
e-pošta: Ivan Fras

2. Podatki o zavodu

Firma in sedež: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor 

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/2003, Uradni list RS, št. 4/2009, Uradni list RS, št. 37/2016). V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.
Arhiv je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 1/00501/00 z dne 30. 5. 2000.

Matična številka: 5057183000
Davčna številka: SI 68464193
Šifra dejavnosti po SKD: R91.012 - Dejavnost arhivov

Odgovorna oseba: Ivan Fras, direktor 

Število zaposlenih: 21
splet: http://www.pokarh-mb.si
e-pošta: uprava@pokarh-mb.si, info@pokarh-mb.si

Pokrajinski arhiv Maribor ima poleg sedeža še dve dislocirani enoti:

 

 • Enoto za Koroško, Čečovje 12 A, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 0599 42 943; faks.: 02 25 22 564, e-pošta: vloge@pokarh-mb.si
 • Enoto za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota, fax: 02 25 22 564; e-pošta: vloge@pokarh-mb.si, kontaktna oseba: Gordana Šövegeš Lipovšek.  

 

3. Predpisi z delovnega področja zavoda

4. Seznam sprejetih strateških dokumentov

5. Seznam vrst storitev

Na podlagi 11. člena ZVDAGA opravlja arhiv v okviru javne službe naslednje dejavnosti in s tem poezane storitve:

 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi iz 20. člena ZAGA, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
 • zbiranje in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov;
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva;
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva;
 • izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva;
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb;
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora;
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov;
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom;
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom;
 • izdajanje publikacij.  

6. Seznam javnih evidenc

 • Register javnopravnih oseb
 • Evidenca fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
 • Evidenca uporabe arhivskega gradiva
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
 • Evidenca o arhivskem gradivu, ki je zunaj države ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, ki so ga evidentirali arhivisti Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca mikrofilmov

7. Seznam izdanih publikacij

Seznam in cenik izdanih publikacij Pokrajinskega arhiva Maribor najdete tukaj.

8. Javna naročila

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3, objavlja Pokrajinski arhiv Maribor seznam javnih naročil, ki so bila oddana v letu 2019 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Preglednica javnih naročil 2019


8.1  Javno naročilo 2019

JN006480/2019-W01

Predmet javnega naročila je izbor izvajalca za izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) za spremembo namembnosti in rekonstrukcijo objekta Pokrajinskega arhiva Maribor.

Dokumenti:

0.6.2.1 - tloris temeljev - D-17-2019_11

0.6.2.2 - tloris kleti - D-17-2019_12

0.6.2.3 - tloris pritličja - D-17-2019_13

0.6.2.4 - tloris 1.nadstropja - D-17-2019_14

0.6.2.5 - tloris 2.nadstropja - D-17-2019_15

0.6.2.6 - tloris strehe - D-17-2019_16

0.6.2.7 - prerez a-a - D-17-2019_17

0.6.2.8 - prerez b-b - D-17-2019_18

0.6.2.9 - prerez c-c - D-17-2019_19

0.6.2.10 - prerez d-d - D-17-2019_20

0.6.2.11 - prerez e-e - D-17-2019_21

0.6.2.12 - prerez 1-1 - D-17-2019_22

0.6.2.13 - prerez 2-2 - D-17-2019_23

0.6.2.14 - prerez 3-3 - D-17-2019_24

0.6.2.15 - prerez 4-4 - D-17-2019_25

0.6.2.16 - fasade - D-17-2019_26

TP_DGD_SpremembaGD_PAM_D-17-2019_junij 2019

TP_PGD_PAM_D-16-2016_april 2016

 

« Nazaj