COBISS iskanje

Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, št. 30/2006, spremembe 51/14) ter Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (UL RS, št. 132/2006, spremembe 38/2008) in sklepa Ministrstva za kulturo št. 625_6/2009 z dne 2.11.2009, organizira Pokrajinski arhiv Maribor enodnevno

Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole ob objavi Odredbe o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode

dne 21. novembra 2014,

v veliki predavalnici IC Piramida,

Park mladih 3, Maribor.

(lokacija)

 

Usposabljanje je namenjeno poslovnim sekretarkam, administratorjem in odgovornim osebam vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Program

Prijavnica

Ker je usposabljanje ni splošno temveč je tematsko ni namenjeno pripravi za opravljanje preizkusa (izpita).

V prvem sklopu se udeleženci seznanijo z elektronskim poslovanjem in notranjimi pravili ter novostmi, ki jih prinaša novela ZVDAGA-A (UL RS, št.  30/06, 51/14), urejenim poslovanjem in Uredbo o upravnem poslovanju. V drugem sklopu predavanj se udeleženci seznanijo z Okvirnim načrtom klasifikacijskih znakov, njegovo uporabo v praksi ter z Enotnim klasifikacijskim načrtom z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode s poudarkom na arhivskem gradivu.

Na podlagi dopisa Arhiva RS št. 6042-51/2014 se za udeležbo na seminarju prizna 1 kreditna točka.

Kreditna točka se prizna udeležencu, ki ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Izobraževanja se lahko udeležijo tudi uslužbenci, ki preizkusa niso opravili, vendar kreditne točke ne dobijo.

Prijave sprejemamo do 14. novembra 2014 oz. do zapolnitve prostih mest. Prijave pošljite po faksu na št. 02/252-25-64 ali na e-naslov: darinka.arcnik@pokarh-mb.si.

Cena udeležbe na nadaljevalnih delavnicah je 61,00 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa.

« Nazaj