COBISS iskanje

Arhivska zakonodaja

Delovanje in pristojnosti arhivskih ustanov, hkrati pa tudi obveznosti ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva opredeljuje zakonodaja, ki temelji na Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Uradni list RS 30/06 in Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), Uradni list RS 51/14.

Čistopis novele.

V zakonu so obravnavana naslednja poglavja:

I. poglavje opredeljujejo predmet varstva in pomen uporabljenih izrazov.

II. poglavje določa načela:

 • načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine,
 • načelo trajnosti,
 • načelo celovitost,
 • načelo dostopnosti,
 • načelo varstva kulturnega spomenika.

III. poglavje vsebujejo zahteve v zvezi z dokumentarnim gradivom in to za:

 • zajem gradiva, ki je izvirno nastalo v digitalni obliki,
 • zajem gradiva, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki,
 • pretvorbo zajetega gradiva v digitalno obliko za dolgoročno hrambo,
 • uničenje izvirnega dokumentarnega gradiva,
 • priprava oseb na zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
 • spremljanje izvajanja notranjih pravil,
 • hrambo dokumentarnega gradiva,
 • hramba dokumentarnega gradiva v digitalni obliki,
 • dolgoročna hramba v digitalni obliki
 • veljavnost in dokazno vrednost dokumentarnega gradiva v digitalni obliki

IV. poglavje predpisuje zahteve v zvezi z arhivskim gradivom in to za:

 • arhivsko gradivo in njegova hramba,
 • javno arhivsko gradivo,
 • filmsko arhivsko gradivo,
 • zasebno arhivsko gradivo.

V. poglavje opredeljuje arhivsko javno službo in sicer:

 • dejavnost arhivske javne službe, 
 • izvajalce arhivske javne službe, 
 • uporabo arhivskega gradiva v arhivih.

VI. poglavje sestavljajo določila v zvezi z zagotavljanjem infrastrukture in storitev in sicer glede:

 • strojne in programske opreme, 
 • storitev hrambe,
 • spremljevalnih storitev.

VII.  poglavje govori o nadzoru nad izvajanjem zakon in sicer o:

 • inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem zakona, 
 • drugem nadzoru arhivske javne službe,
 • nadzoru, ki ga izvaja državni arhiv.

VII. poglavje je namenjeno izdajanju predpisov, Enotnih tehnoloških zahtev in priporočil za akreditirane ponudnike

VIII. poglavje vsebuje kazenske določbe

IX. poglavje so prehodne in končne določbe.

 

Na podlagi prvega zakona je bila sprejeta Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uredba podrobneje določa obveznosti in način pristojne arhivske ustanove, hkrati pa tudi obveznosti ustvarjacev javnega in zasebnega arhivskega gradiva.

 

V prilogi te urede se nahajajo naslednje vsebine:

PRILOGA 1: Pogoji za izvajanje materialnega varstva arhivskega gradiva v depojih in na razstavah

PRILOGA 2: Besedilo potrdila na izpisu, prepisu ali reprodukciji

 


Elektronski dokumenti. Priročnik za arhiviste