COBISS iskanje
Nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 66/2016 z dne 21.10.2016 izšel nov Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.

S 4. 11. 2016 je tako prenehal veljati star Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 132/06 in 38/08).

Povezava do Pravilnika: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2809

Pravilnik prinaša dve bistveni spremembi:

  1. V drugem členu so bolj konkretno opredeljeni uslužbenci, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in ki morajo biti za to tudi strokovno usposobljeni.

    To so osebe, »ki v sodelovanju s predstojnikom ali drugim pooblaščenim uslužbencem pri javnopravni osebi skrbijo za sprejem, evidentiranje in odpravo dokumentarnega gradiva v glavni pisarni, usklajevanje in nadziranje ravnanja z dokumentarnim gradivom pred prenosom v stalno zbirko, varovanje dokumentarnega gradiva v stalni zbirki ter odbiranje in izročitev arhivskega gradiva pristojnemu arhivu«.

  2. V desetem členu pa je na novo opredeljeno tudi obvezno dopolnjevanje in obnova pridobljenega znanja.

    Nov pravilnik ukinja dosedanji sistem zbiranja kreditnih točk ter uvaja vsaj eno udeležbo na strokovnem izobraževanju, ki ga organizirajo pristojni arhivi na tri leta. Še vedno pa namesto tega ostaja tudi možnost izdaje potrdila s strani pristojnega arhiva o izpolnjevanju dolžnosti glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva.

    Triletno obdobje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja iz prvega odstavka 10. člena začne teči z dnem uveljavitve (4. 11. 2016) tega pravilnika.
« Nazaj