COBISS iskanje
Strokovna usposabljanja in delavnice  junij 2015

Strokovna usposabljanja in delavnice junij 2015

uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom za preizkus strokovne usposobljenosti 


ZVDAGA (30/06) in ZVDAGA-A (54/2014) v 39. členu med dolžnostmi javnopravnih oseb navajata tudi:

Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in delavci ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnem arhivu. Opravljen preizkus strokovne usposobljenosti velja na celotnem območju Republike Slovenije

 

Napovedujemo

Osnovni seminar - priprava na opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti - 2. junij 2015 (prijave do 29. maja 2015)

Nadaljevalne delavnice za pridobitev 1 kreditne točke - 10. junij 2015 (prijave do 5. junija 2015) - polno zasedeno

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006, 51/14) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006, 38/2008), Pokrajinski arhiv Maribor organizira izobraževanja za uslužbence javnopravnih oseb in imetnike arhivskega gradiva.

Na izobraževanjih kandidate seznanimo:

  • s slovensko javno arhivsko službo, dejavnostmi, pristojnostmi in območjem dela Pokrajinskega arhiva Maribor;
  • s primarno in spremljajočo arhivsko zakonodajo;
  • z upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim gradivom;
  • z materialnim varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva;
  • s postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega in izročanja gradiva arhivu;
  • z uporabo arhivskega gradiva v raziskovalne namene in za upravne postopke;
  • z upravljanjem z dokumentarnim gradivom v elektronski obliki.

Seminarji potekajo na sedežu Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7, ali v prostorih Enote za Koroško Pokrajinskega arhiva Maribor, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem, in trajajo 7 ur. 

Izpolnjen obrazec-prijavnico s podpisom odgovorne osebe in kopijo spričevala o šolski izobrazbi (najmanj V. stopnja) pošljite na elektronski naslov: nina.gostencnik@pokarh-mb.si. Za morebitne dodatne informacije glede programa pokličite gospo Nino Gostenčnik na tel: 02 22 85 022, e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si.

Vsebine usposabljanj

Cena usposabljanja je 61,00 EUR (z DDV), cena preizkusa pa je 85,40 EUR (z DDV) in se poravna na podlagi računa po opravljenem usposabljanju ali opravljenem preizkusu.

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v 12. členu določa, da so delavci dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.

Seminarji so namenjeni uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti in si morajo pridobiti kreditne točke, ter uslužbencem, ki morajo preizkus še opraviti. 

Enodnevne delavnice Pokrajinskega arhiva Maribor so s strani Arhiva Republike Slovenije ovrednotena z 1 kreditno točko.

« Nazaj