Odpri menu

Register ustvarjalcev

Slovenski javni arhivi (Arhiv RS in regionalni arhivi) vodijo na podlagi določb 2. odst. 54. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06, dalje: ZVDAGA) in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter ministrstvom, pristojnim za upravo, register oseb, za katere ugotovijo svojo pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo. Osebe, pri katerih nastaja javno arhivsko gradivo, so v ZVDAGA in Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006, dalje: UVDAG) opredeljene kot »javnopravne osebe«. Značilnosti javnopravnih oseb so podrobneje določene v 2. čl. ZVDAGA ter 4. točki 2. čl. UVDAG.

 

 Vstop v RegUst 


Regust