Search archives
COBISS Search

Modern Archival Science, 2/2018

Year 1 (2018), No.2

 

Processing of Archival Records

Aleksandra PIJUK-PEJČIĆ, M. Sc.
Historical Archives Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

The Significance of Archival Selection and Disposal
Pomen odbiranja arhivskega gradiva in uničenja dokumentarnega gradiva
(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 295-302)


Marijana TODOROVIĆ BILIĆ, M. Sc.
Archives of the  Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Categorization/Appraisal of Records Creators : Experiences of the Archives of the Republic of Srpska
Vrednotenje ustvarjalcev zapisov - izkušnje Arhiva Republike Srpske

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 303-308)


Omer ZULIĆ, M. Sc.
Archives of the Tuzla Canton, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Importance of Acquiring Arranged Fonds in the Period of Transition : Experiences of the Archives of the Tuzla Canton
Pomen prevzemanja urejenih fondov iz časa tranzicije - izkušnje Arhiva Tuzelskega kantona
(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 309-316)


Bogdan Florin POPOVICI, Ph. D.
Romanian National Archives, Brasov, Romania

»Records in becoming«. Concepts and challenges
»Zapisi v nastajanju«. Koncepti in izzivi
(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 317-322)


Hrvoje STANČIĆ, Ph. D.
Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Computational Archival Science
Računalniška arhivistika

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 323-330)


Aleksander LAVRENČIČ
RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenia

Podvigi junakov iz Calvadosa - dokumentarno gradivo, ki je porušilo atlantski zid
Heroes from Calvados and Records, which Demolished the Atlantic Wall

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 330-352)


Žarko BIZJAK, M. Sc.
Historical Archives Ljubljana, Slovenia

Enotna klasifikacija fondov in zbirk slovenskih javnih arhivov
Uniform Classification of Fonds and Collections of Slovene Public Archives

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 353-364)


Danijela JURIČIČ ČARGO, M. Sc.
Archives of the Republic of Slovenia

Popisovanje v slovenskih arhivih - standardi in njihova uporaba
Archival Description in Slovenian Archives - Standards and their Implementation

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 365-384)


Miroslav NOVAK, Ph. D.
Regional Archives Maribor, Slovenia

Fasetni model oblikovanja naslovov popisnih enot
Facet Model of Designing Titles for Units of Description

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 385-408)


 

Archives and Creators of Archival Records

Anja PRŠA, Jože KRANJEC
Historical Archives Celje, Celje, Slovenia

Sodelovanje pristojnega arhiva in imetnika arhivskega gradiva na primeru podjetja Vegrad Velenje
Collaboration between the Archives and Creators of Archival Records on the Example of the Vegrad Velenje Company
(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 409-426)


Elizabeta ERŽEN PODLIPNIK, Hana HABJAN, M. Sc.
Historical Archives Ljubljana, Slovenia

Delovne prakse Zgodovinskega arhiva Ljubljana z ustvarjalci na področju vzgoje in izobraževanja
Working Practices of the Historical Archives Ljubljana with Creators of Archival Records from the Field of Education

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 427-444)


Olivera SOLDATOVIĆ
Archives of the  Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Cooperation between Archives and Municipalities : Example of the newly Established Stanari Municipality
Sodelovanje med pristojnim arhivom in občinami - primer novoustanovljene občine Stanari

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 445-450)


Aleksander ŽIŽEK, Ph. D., Bojana ARISTOVNIK
Historical Archives Celje, Slovenia

Delavnica Srečanje s celjskimi rokodelci in snemanje dveh tematskih filmov v arhivu Celje
Archival Workshop "Meeting the Celje Crafstmen" and the Making of two Thematic Movies in the Historical Archives Celje

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 451-466)


Jasna POŽGAN, Ph. D.
State Archives for Međimurje, Štrigova, Croatia
Ivana POSEDI
State Archives in Varaždin, Croatia

Arhivsko gradivo nekdanjih socialističnih političnih organizacij na področju Medžimurja in Koprivničke Podravine med letoma1945 in 1990
Collections of Former Socio-Political Organizations in the Međimurje and Koprivnička Podravina Regions between 1945 and 1990

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 467-480)


 

Preservation of Archival Records

Valentina TRAJANOSKA
State Archives of Macedonia, Skopje, Macedonia

Preservation of Archives at the State Archives of the Republic of Macedonia
Materialno varstvo arhivskega gradiva v Državnem arhivu Makedonije

(Moderna arhivistika, I., 2018, No. 2, p. 481-492)

« Back