Search archives
COBISS Search

International conference proceedings 2016

Technical and Field Related Problems of Traditional and Electronic Archiving

International Scientific Conference Proceedings, Radenci, April 13 - 15, 2016

 

Description of Archives

Content

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
Univerzitetna knjižnica Maribor

 

930.25(082)(086.034.4)

TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega
arhiviranja. Popisovanje arhivskega gradiva [Elektronski vir] : zbornik
mednarodne konference, [Radenci, 13. - 15. april 2016] / [urednica Nina
Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor :
Pokrajinski arhiv, 2016. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in
elektronskega arhiviranja, ISSN 1581-7407 ; 15)

V kolofonu tudi nasl. v angl.: Technical and field related problems of
traditional and electronic archiving. Description of Archives. - 350 izv.

ISBN 978-961-6507-68-4 (CD-ROM) 
ISBN 978-961-6507-69-1 (online (pdf)) 
1. Gostenčnik, Nina, 1978- 
COBISS.SI-ID 86308353

« Back