Search archives
COBISS Search

International Conference Proceedings 2015

Technical and Field Related Problems of Traditional and Electronic Archiving

International Scientific Conference Proceedings, Radenci, April 15 - 17, 2015

 

Preservation of Archives

Content

 

Tehnični in vsebinsko problemi    CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
    Univerzitetna knjižnica Maribor

 

    930.25(082)(086.034.4)

            TEHNIČNI in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Materialno varstvo  arhivskega gradiva [Elektronski vir] : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 15. - 17. april  2015] / [urednica Nina Gostenčnik ; prevajanje Boštjan Zajšek, Nina Gostenčnik]. - Maribor :  Pokrajinski arhiv, 2015. - (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja ;  14)


    ISBN 978-961-6507-62-2 (CD-ROM) 
    ISBN 978-961-6507-63-9 (online (pdf)) 
    1. Gostenčnik, Nina, 1978- 
    COBISS.SI-ID 81796865

« Back