Odpri menu

Katalog informacij javnega značaja

1. O katalogu

Naziv organa: Pokrajinski arhiv Maribor
Odgovorna oseba: mag. Nina Gostenčnik

Datum zadnje spremembe: 3. 4. 2024

 •  http://www.pokarh-mb.si, na strani "Informacije javnega značaja" 
 • fizični dostop - v prostorih zavoda Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor - vsak dan od 8:00 do 14:00


Postopek za dostop do informacij javnega značaja:

Postopek je natančno opredeljen v zakonu o dostopu informacij javnega značaja. Informacija javnega značaja se lahko zahteva ustno ali pisno. V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec možnost pritožbe, o kateri odloča informacijski pooblaščenec, postopek pa se vodi v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo pooblaščenca je mogoče začeti upravni spor.

Veljavni predpisi o dostopu do informacij javnega značaja:


Test javnega interesa:

Ministrstvo za javno upravo in Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja sta pripravila in izdala brošuro, v kateri boste izvedeli več o izvajanju testa javnega interesa, ki se od veljave sprememb in dopolnitev ZDIJZ uporablja tudi v Sloveniji.

OPOMBA: test je dostopen na spletni strani MJU 

 

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:

mag Nina Gostenčnik, direktorica  
tel.: +386 (02) 22-85-017
e-pošta: mag. Nina Gostenčnik

 

2. Podatki o zavodu

Firma in sedež: Pokrajinski arhiv Maribor, Glavni trg 7, 2000 Maribor 

Ustanovitelj: Republika Slovenija
Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/2003, Uradni list RS, št. 4/2009, Uradni list RS, št. 37/2016). V ustanovnem sklepu je tudi opis dejavnosti in poslanstva zavoda.
Arhiv je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod registrsko številko 1/00501/00 z dne 30. 5. 2000.

Matična številka: 5057183000
Davčna številka: SI 68464193
Šifra dejavnosti po SKD: R91.012 - Dejavnost arhivov

Odgovorna oseba: mag. Nina Gostenčnik, direktorica

Število zaposlenih: 23
splet: http://www.pokarh-mb.si
e-pošta: info@pokarh-mb.si


Pokrajinski arhiv Maribor ima poleg sedeža še dve dislocirani enoti:

 • Enoto za Koroško območje, Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 02/228 50 50; e-pošta: vinko.skitek@pokarh-mb.si, kontaktna oseba: dr. Vinko Skitek
 • Enoto za Prekmurje, Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota, fax: 02/228 50 00; e-pošta: gordana.soeveges@pokarh-mb.si , kontaktna oseba: Gordana Šövegeš Lipovšek.  

3.  Predpisi z delovnega področja zavoda

4.   Seznam sprejetih strateških dokumentov

5. Seznam vrst storitev

Za uporabnike arhivskega gradiva:

 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo v čitalnicah arhiva,
 • izdelava reprodukcij arhivskega gradiva za raziskovalne in upravne namene,
 • izdajanje prepisov in kopij dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov.

Za ustvarjalce in imetnike arhivskega gradiva:

 • svetovanje, valorizacija in priprava navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
 • izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • izdajanje potrdil o opravljenem izobraževanju.

Za zainteresirano javnost:

 • priprava razstav in predavanj,
 • pedagoška vodstva po arhivu za organizirane skupine,
 • izdajanje publikacij.

6.   Seznam javnih evidenc

 • Register javnopravnih oseb
 • Evidenca fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
 • Evidenca uporabe arhivskega gradiva
 • Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
 • Evidenca o arhivskem gradivu, ki je zunaj države ter se nanaša na Slovenijo in Slovence, ki so ga evidentirali arhivisti Pokrajinskega arhiva Maribor
 • Evidenca mikrofilmov

7. Seznam izdanih publikacij

Seznam in cenik izdanih publikacij Pokrajinskega arhiva Maribor najdete tukaj.


8. Javna naročila

Skladno z 2. odstavkom 21. člena ZJN-3,  objavlja Pokrajinski arhiv Maribor seznam javnih naročil, ki so bila oddana v letu 2023 in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV.

Zap.št. Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Naziv naročila Vrednost (brez DDV) Izbran ponudnik1
splošno
blago
sistem za nadzor temperature, vlage in razlitja vode
10.773,69
Arhides d.o.o.
2
splošno
blago
stelovodna inštalacija na objektu Glavni trg 7
15.230,00
Šabeder in sinovi d.o.o.
3
splošno
storitve
skeniranje arhivskega gradiva
20.428,04
Mikrografija d.o.o.
4
splošno
storitve
slikopleskarska dela-obnova fasade vzhodna stran stavbe
16.443,43
Proslik d.o.o.